msgid "" msgstr "" "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n" "PO-Revision-Date: 2015-06-22 20:28-0400\n" "Last-Translator: Robert Chrobociński \n" "Language-Team: Polish \n" "Language: pl\n" "MIME-Version: 1.0\n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 " "|| n%100>=20) ? 1 : 2;\n" "X-Generator: Weblate 2.3-dev\n" "X-Qt-Contexts: true\n" #: src/application/dialogs/AboutDialog.ui:20 msgctxt "AboutDialog|" msgid "About MultiMC" msgstr "O MultiMC" #: src/application/dialogs/AboutDialog.ui:100 msgctxt "AboutDialog|" msgid "About" msgstr "O programie" #: src/application/dialogs/AboutDialog.ui:106 msgctxt "AboutDialog|" msgid "Version:" msgstr "Wersja:" #: src/application/dialogs/AboutDialog.ui:216 #, fuzzy msgctxt "AboutDialog|" msgid "" "\n" "\n" "


" msgstr "" "↵\n" "↵\n" "


" #: src/application/dialogs/AboutDialog.ui:116 msgctxt "AboutDialog|" msgid "Platform:" msgstr "Platforma:" #: src/application/dialogs/AboutDialog.ui:126 msgctxt "AboutDialog|" msgid "Build Number:" msgstr "Numer wydania:" #: src/application/dialogs/AboutDialog.ui:136 msgctxt "AboutDialog|" msgid "Channel:" msgstr "Kanał:" #: src/application/dialogs/AboutDialog.ui:149 msgctxt "AboutDialog|" msgid "" "

MultiMC is a custom launcher that makes managing " "Minecraft easier by allowing you to have multiple instances of Minecraft at " "once.

" msgstr "" "

MultiMC jest launcherem, który umożliwia łatwiejsze " "zarządzanie Minecraftem przez dostęp do różnych instancji Minecrafta.

" #: src/application/dialogs/AboutDialog.ui:168 #, fuzzy msgctxt "AboutDialog|" msgid "© 2012-2018 MultiMC Contributors" msgstr "© 2013 Współpracownicy MultiMC" #: src/application/dialogs/AboutDialog.ui:207 msgctxt "AboutDialog|" msgid "Credits" msgstr "Autorzy" #. Hey, Translator, feel free to put credit to you here #: src/application/dialogs/AboutDialog.ui:230 msgctxt "AboutDialog|" msgid "No Language file loaded." msgstr "Pliki lokalizacyjne nie zostały wczytane." #: src/application/dialogs/AboutDialog.ui:241 msgctxt "AboutDialog|" msgid "License" msgstr "Licencja" #: src/application/dialogs/AboutDialog.ui:276 msgctxt "AboutDialog|" msgid "Forking/Redistribution" msgstr "Rozwidlania/Redystrybucja" #: src/application/dialogs/AboutDialog.ui:282 #, fuzzy msgctxt "AboutDialog|" msgid "" "\n" "\n" "

We keep MultiMC open source " "because we think it's important to be able to see the source code for a " "project like this, and we do so using the Apache license.

\n" "


\n" "

Part of the reason for using " "the Apache license is we don't want people using the "MultiMC" " "name when redistributing the project. This means people must take the time " "to go through the source code and remove all references to "" "MultiMC", including but not limited to the project icon and the title " "of windows, (no *MultiMC-fork* in the title).

\n" "


\n" "

The Apache license covers " "reasonable use for the name - a mention of the project's origins in the " "About dialog and the license is acceptable. However, it should be abundantly " "clear that the project is a fork without " "implying that you have our blessing.

" msgstr "" "↵\n" "↵\n" "

Będziemy utrzymywać kod " "źródłowy MultiMC, ponieważ myślimy, że ważne jest zobaczenie kodu źródłowego " "dla takiego projektu i robimy to używając licencji Apache.

↵\n" "


↵\n" "

Jednym z powodów używania " "licencji Apache jest to, że nie chcemy, aby ludzie używali nazwy "" "MultiMC" podczas ponownej dystrybucji projektu. To oznacza, że ludzie " "muszą znaleźć czas na zajrzenie w kod oraz usunięcie wszystkich referencji " "do "MultiMC", łącznie z ikoną pulpitu i nazwą programu, (nie może " "zawierać *MultiMC-fork* w tytule).

↵\n" "


↵\n" "

Licencja Apache obejmuje " "rozsądne użycie nazwy - wzmianki o początkach projektu w zakładce 'O " "programie' jest dopuszczalne. Jednakże, powinno być oczywiste, że projekt " "jest rozwidleniem bez znaczenia, że " "masz nasze błogosławieństwo.

" #: src/application/dialogs/AboutDialog.ui:309 msgctxt "AboutDialog|" msgid "About Qt" msgstr "O Qt" #: src/application/dialogs/AboutDialog.ui:329 msgctxt "AboutDialog|" msgid "Close" msgstr "Zamknij" #: src/application/dialogs/AboutDialog.cpp:99 msgctxt "AboutDialog|" msgid "Version" msgstr "Wersja" #: src/application/dialogs/AboutDialog.cpp:100 msgctxt "AboutDialog|" msgid "Platform" msgstr "Platforma" #: src/application/dialogs/AboutDialog.cpp:103 msgctxt "AboutDialog|" msgid "Build Number" msgstr "Numer wydania" #: src/application/dialogs/AboutDialog.cpp:108 msgctxt "AboutDialog|" msgid "Channel" msgstr "Kanał" #: src/application/pages/global/AccountListPage.ui:39 msgctxt "AccountListPage|" msgid "" "

Welcome! If you're new here, you can click the "" "Add" button to add your Mojang or Minecraft account.

" msgstr "" "

Witaj Jeśli jesteś nowy, możesz kliknąć "" "Dodaj" do dodania twojego konta Mojang lub Minecraft.

" #: src/application/pages/global/AccountListPage.ui:56 msgctxt "AccountListPage|" msgid "&Add" msgstr "&Dodaj" #: src/application/pages/global/AccountListPage.ui:63 msgctxt "AccountListPage|" msgid "&Remove" msgstr "&Usuń" #: src/application/pages/global/AccountListPage.ui:83 msgctxt "AccountListPage|" msgid "" "

Set the currently selected account as the active " "account. The active account is the account that is used to log in (unless it " "is overridden in an instance-specific setting).

" msgstr "" "

Ustaw aktualnie zaznaczone konto jako aktywne. Aktywne " "konto to takie, które jest używane do logowania (chyba że zostanie " "zastąpione w warunkach specyficznych dla instancji).

" #: src/application/pages/global/AccountListPage.ui:86 msgctxt "AccountListPage|" msgid "&Set Default" msgstr "&Ustaw jako domyślne" #: src/application/pages/global/AccountListPage.ui:93 msgctxt "AccountListPage|" msgid "" "Set no default account. This will cause MultiMC to prompt you to select an " "account every time you launch an instance that doesn't have its own default " "set." msgstr "" "Nieustawione domyślnego konta. To spowoduje, że MultiMC będzie Cię prosił o " "wybranie konta za każdym razem, gdy uruchomisz instancje, która nie zawiera " "swojego domyślnego ustawienia." #: src/application/pages/global/AccountListPage.ui:96 #, fuzzy msgctxt "AccountListPage|" msgid "&No Default" msgstr "&Brak domyślnej" #: src/application/pages/global/AccountListPage.ui:103 msgctxt "AccountListPage|" msgid "" "Opens a dialog to select and upload a skin image to the selected account." msgstr "" #: src/application/pages/global/AccountListPage.ui:106 #, fuzzy msgctxt "AccountListPage|" msgid "&Upload Skin" msgstr "Prześlij" #: src/application/pages/global/AccountListPage.h:42 msgctxt "AccountListPage|" msgid "Accounts" msgstr "Konta" #: src/application/pages/global/AccountListPage.cpp:74 msgctxt "AccountListPage|" msgid "" "Please enter your Mojang or Minecraft account username and password to add " "your account." msgstr "" "Proszę o wprowadzenie swojej nazwy użytkownika oraz hasła Mojang lub " "Minecraft do dodania twojego konta." #: src/application/setupwizard/AnalyticsWizardPage.cpp:46 #, fuzzy msgctxt "AnalyticsWizardPage|" msgid "Analytics" msgstr "Ustawienia instancji" #: src/application/setupwizard/AnalyticsWizardPage.cpp:47 msgctxt "AnalyticsWizardPage|" msgid "We track some anonymous statistics about users." msgstr "" #: src/application/setupwizard/AnalyticsWizardPage.cpp:48 msgctxt "AnalyticsWizardPage|" msgid "" "

MultiMC sends anonymous usage statistics on every start of " "the application. This helps us decide what platforms and issues to focus on." "

The data is processed by Google Analytics, see their article on the " "matter.

The following data is collected:

If we change the tracked information, you will see " "this page again.

" msgstr "" #: src/application/setupwizard/AnalyticsWizardPage.cpp:62 msgctxt "AnalyticsWizardPage|" msgid "Enable Analytics" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/update/AssetUpdateTask.cpp:14 msgctxt "AssetUpdateTask|" msgid "Updating assets index..." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/update/AssetUpdateTask.cpp:20 #, qt-format msgctxt "AssetUpdateTask|" msgid "Asset index for %1" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/update/AssetUpdateTask.cpp:63 #, fuzzy msgctxt "AssetUpdateTask|" msgid "Failed to read the assets index!" msgstr "Nie udało się pobieranie aktualizacji." #: src/api/logic/minecraft/update/AssetUpdateTask.cpp:69 msgctxt "AssetUpdateTask|" msgid "Getting the assets files from Mojang..." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/update/AssetUpdateTask.cpp:83 #, fuzzy, qt-format msgctxt "AssetUpdateTask|" msgid "" "Failed to download the assets index:\n" "%1" msgstr "Nie udało się pobieranie aktualizacji." #: src/api/logic/minecraft/update/AssetUpdateTask.cpp:88 #, fuzzy, qt-format msgctxt "AssetUpdateTask|" msgid "" "Failed to download assets:\n" "%1" msgstr "Nie udało się pobieranie aktualizacji." #: src/api/logic/minecraft/auth/flows/AuthenticateTask.cpp:92 msgctxt "AuthenticateTask|" msgid "Authentication server didn't send a client token." msgstr "Serwer uwierzytelniania nie wysłał token klienta." #: src/api/logic/minecraft/auth/flows/AuthenticateTask.cpp:97 msgctxt "AuthenticateTask|" msgid "" "Authentication server attempted to change the client token. This isn't " "supported." msgstr "" "Serwer uwierzytelniania próbował zmienić token klienta. To nie jest " "obsługiwane." #: src/api/logic/minecraft/auth/flows/AuthenticateTask.cpp:109 msgctxt "AuthenticateTask|" msgid "Authentication server didn't send an access token." msgstr "Serwer uwierzytelniania nie wysłał tokenu dostępu." #: src/api/logic/minecraft/auth/flows/AuthenticateTask.cpp:154 msgctxt "AuthenticateTask|" msgid "" "Authentication server didn't specify a currently selected profile. The " "account exists, but likely isn't premium." msgstr "" "Serwer uwierzytelniania nie określił aktualnie wybranego profili. Konto " "istnieje, ale prawdopodobnie nie jest premium." #: src/api/logic/minecraft/auth/flows/AuthenticateTask.cpp:159 msgctxt "AuthenticateTask|" msgid "" "Authentication server specified a selected profile that wasn't in the " "available profiles list." msgstr "" "Serwer uwierzytelniania określił wybrany profil, który nie jest dostępny na " "liście." #: src/api/logic/minecraft/auth/flows/AuthenticateTask.cpp:196 msgctxt "AuthenticateTask|" msgid "Authenticating: Sending request..." msgstr "Uwierzytelnianie: Wysyłanie zapytania..." #: src/api/logic/minecraft/auth/flows/AuthenticateTask.cpp:198 msgctxt "AuthenticateTask|" msgid "Authenticating: Processing response..." msgstr "Uwierzytelnianie: Przetwarzanie odpowiedzi.." #: src/api/logic/tools/BaseProfiler.cpp:29 msgctxt "BaseProfiler|" msgid "Profiler aborted" msgstr "Profiler został przerwany" #: src/api/logic/java/launch/CheckJava.cpp:36 #, qt-format msgctxt "CheckJava|" msgid "" "The java binary \"%1\" couldn't be found. Please fix the java path override " "in the instance's settings or disable it." msgstr "" #: src/api/logic/java/launch/CheckJava.cpp:42 #, qt-format msgctxt "CheckJava|" msgid "" "The java binary \"%1\" couldn't be found. Please set up java in the settings." msgstr "" #: src/api/logic/java/launch/CheckJava.cpp:46 msgctxt "CheckJava|" msgid "Java path is not valid." msgstr "" #: src/api/logic/java/launch/CheckJava.cpp:64 #, fuzzy msgctxt "CheckJava|" msgid "Checking Java version..." msgstr "Wybierz wersje Javy" #: src/api/logic/java/launch/CheckJava.cpp:86 #, fuzzy msgctxt "CheckJava|" msgid "Could not start java:" msgstr "Nie udało się uruchomić profilera: %1" #: src/api/logic/java/launch/CheckJava.cpp:90 #, fuzzy msgctxt "CheckJava|" msgid "Could not start java!" msgstr "Nie udało się uruchomić profilera: %1" #: src/api/logic/java/launch/CheckJava.cpp:95 msgctxt "CheckJava|" msgid "Java checker returned some invalid data MultiMC doesn't understand:" msgstr "" #: src/api/logic/java/launch/CheckJava.cpp:117 #, qt-format msgctxt "CheckJava|" msgid "" "Java is version %1, using %2-bit architecture.\n" "\n" msgstr "" #: src/api/logic/java/launch/CheckJava.cpp:127 msgctxt "CheckJava|" msgid "" "Your CPU architecture is not matching your system architecture. You might " "want to install a 64bit Operating System.\n" "\n" msgstr "" #: src/api/logic/java/launch/CheckJava.cpp:133 msgctxt "CheckJava|" msgid "" "Your Java architecture is not matching your system architecture. You might " "want to install a 64bit Java version.\n" "\n" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/ComponentList.cpp:846 #, fuzzy msgctxt "ComponentList|" msgid "Name" msgstr "Nazwa" #: src/api/logic/minecraft/ComponentList.cpp:848 #, fuzzy msgctxt "ComponentList|" msgid "Version" msgstr "Wersja" #: src/api/logic/minecraft/ComponentUpdateTask.cpp:269 msgctxt "ComponentUpdateTask|" msgid "Some component metadata load tasks failed." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/ComponentUpdateTask.cpp:521 msgctxt "ComponentUpdateTask|" msgid "Conflicting requirements detected during dependency checking!" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/ComponentUpdateTask.cpp:540 msgctxt "ComponentUpdateTask|" msgid "Instance has conflicting dependencies." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/ComponentUpdateTask.cpp:547 msgctxt "ComponentUpdateTask|" msgid "Instance has unresolved dependencies while loading/checking for launch." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/ComponentUpdateTask.cpp:688 #, qt-format msgctxt "ComponentUpdateTask|" msgid "" "Component metadata update task failed while downloading from remote server:\n" "%1" msgstr "" #: src/application/dialogs/CopyInstanceDialog.ui:17 msgctxt "CopyInstanceDialog|" msgid "Copy Instance" msgstr "Kopiuj instancję" #: src/application/dialogs/CopyInstanceDialog.ui:74 msgctxt "CopyInstanceDialog|" msgid "Name" msgstr "Nazwa" #: src/application/dialogs/CopyInstanceDialog.ui:90 #, fuzzy msgctxt "CopyInstanceDialog|" msgid "&Group" msgstr "Nazwa grupy" #: src/application/dialogs/CopyInstanceDialog.ui:115 #, fuzzy msgctxt "CopyInstanceDialog|" msgid "Copy saves" msgstr "Kopiuj instancję" #: src/application/dialogs/CopyInstanceDialog.cpp:54 msgctxt "CopyInstanceDialog|" msgid "No group" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/launch/CreateServerResourcePacksFolder.cpp:16 msgctxt "CreateServerResourcePacksFolder|" msgid "Couldn't create the 'server-resource-packs' folder" msgstr "" #: src/application/widgets/CustomCommands.ui:14 #, fuzzy msgctxt "CustomCommands|" msgid "Form" msgstr "Forma" #: src/application/widgets/CustomCommands.ui:23 #, fuzzy msgctxt "CustomCommands|" msgid "Cus&tom Commands" msgstr "Własne komendy" #: src/application/widgets/CustomCommands.ui:35 #, fuzzy msgctxt "CustomCommands|" msgid "Post-exit command:" msgstr "Komendy po zamknięciu:" #: src/application/widgets/CustomCommands.ui:45 #, fuzzy msgctxt "CustomCommands|" msgid "Pre-launch command:" msgstr "Komendy przed uruchomieniem:" #: src/application/widgets/CustomCommands.ui:55 #, fuzzy msgctxt "CustomCommands|" msgid "Wrapper command:" msgstr "Komendy przed uruchomieniem:" #: src/application/widgets/CustomCommands.ui:68 #, fuzzy msgctxt "CustomCommands|" msgid "" "

Pre-launch command runs before the instance launches " "and post-exit command runs after it exits.

Both will be run in " "MultiMC's working folder with extra environment variables:

Wrapper command allows launching using an extra wrapper " "program (like 'optirun' on Linux)

" msgstr "" "Komendy przed uruchomieniem zostają wykonane przed uruchomieniem instacji, a " "komendy po zamknięciu zostają wykonane po wyłączeniu gry. Oba będą działały " "w roboczym katalogu MultiMC z INST_ID, INST_DIR oraz INST_NAME jako zmienne " "środowisko." #: src/application/pages/global/CustomCommandsPage.h:35 #, fuzzy msgctxt "CustomCommandsPage|" msgid "Custom Commands" msgstr "Własne komendy" #: src/api/logic/minecraft/launch/DirectJavaLaunch.cpp:69 #, qt-format msgctxt "DirectJavaLaunch|" msgid "The wrapper command \"%1\" couldn't be found." msgstr "" #. Error message displayed if instace can't start #: src/api/logic/minecraft/launch/DirectJavaLaunch.cpp:91 msgctxt "DirectJavaLaunch|" msgid "Could not launch minecraft!" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/launch/DirectJavaLaunch.cpp:121 #, qt-format msgctxt "DirectJavaLaunch|" msgid "" "Minecraft process ID: %1\n" "\n" msgstr "" #: src/application/dialogs/EditAccountDialog.ui:14 msgctxt "EditAccountDialog|" msgid "Login" msgstr "" #: src/application/dialogs/EditAccountDialog.ui:33 msgctxt "EditAccountDialog|" msgid "Email / Username" msgstr "Email/Nazwa użytkownika" #: src/application/dialogs/EditAccountDialog.ui:43 msgctxt "EditAccountDialog|" msgid "Password" msgstr "Hasło" #: src/application/dialogs/ExportInstanceDialog.ui:14 msgctxt "ExportInstanceDialog|" msgid "Export Instance" msgstr "Eksportuj instancję" #: src/application/dialogs/ExportInstanceDialog.cpp:390 #, qt-format msgctxt "ExportInstanceDialog|" msgid "Export %1" msgstr "" #: src/application/dialogs/ExportInstanceDialog.cpp:399 msgctxt "ExportInstanceDialog|" msgid "Overwrite?" msgstr "" #: src/application/dialogs/ExportInstanceDialog.cpp:400 msgctxt "ExportInstanceDialog|" msgid "This file already exists. Do you want to overwrite it?" msgstr "" #: src/application/dialogs/ExportInstanceDialog.cpp:414 #, fuzzy msgctxt "ExportInstanceDialog|" msgid "Error" msgstr "Błąd" #: src/application/dialogs/ExportInstanceDialog.cpp:414 #, fuzzy msgctxt "ExportInstanceDialog|" msgid "Unable to export instance" msgstr "Nie udało się utworzyć instancji %1: " #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.ui:59 #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.ui:96 #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.ui:133 msgctxt "ExternalToolsPage|" msgid "Check" msgstr "Sprawdź" #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.ui:150 msgctxt "ExternalToolsPage|" msgid "External Editors (leave empty for system default)" msgstr "Zewnętrzni edytorzy (pozostaw puste dla domyślnego systemu)" #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.ui:159 msgctxt "ExternalToolsPage|" msgid "Text Editor:" msgstr "Edytor tekstu:" #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.h:37 msgctxt "ExternalToolsPage|" msgid "External Tools" msgstr "Narzędzia zewnętrzne" #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:89 #, fuzzy msgctxt "ExternalToolsPage|" msgid "JProfiler Folder" msgstr "JProfiler" #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:97 #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:112 #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:134 #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:149 #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:175 #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:190 msgctxt "ExternalToolsPage|" msgid "Error" msgstr "Błąd" #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:97 #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:112 #, qt-format msgctxt "ExternalToolsPage|" msgid "" "Error while checking JProfiler install:\n" "%1" msgstr "" "Błąd podczas sprawdzania instalacji JProfiler:\n" "%1" #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:116 #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:153 #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:194 msgctxt "ExternalToolsPage|" msgid "OK" msgstr "OK" #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:116 msgctxt "ExternalToolsPage|" msgid "JProfiler setup seems to be OK" msgstr "Instalacja JProfiler wydaje się być OK" #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:126 #, fuzzy msgctxt "ExternalToolsPage|" msgid "JVisualVM Executable" msgstr "JVisualVM Executable" #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:134 #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:149 #, qt-format msgctxt "ExternalToolsPage|" msgid "" "Error while checking JVisualVM install:\n" "%1" msgstr "" "Błąd podczas sprawdzania instalacji JVisualVM:↵\n" "%1" #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:153 msgctxt "ExternalToolsPage|" msgid "JVisualVM setup seems to be OK" msgstr "Instalacja JVisualVM wydaje się być OK" #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:164 msgctxt "ExternalToolsPage|" msgid "MCEdit Application" msgstr "Aplikacja MCEdit" #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:166 #, fuzzy msgctxt "ExternalToolsPage|" msgid "MCEdit Folder" msgstr "Katalog konfiguracyjny" #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:175 #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:190 #, qt-format msgctxt "ExternalToolsPage|" msgid "" "Error while checking MCEdit install:\n" "%1" msgstr "" "Błąd podczas sprawdzania instalacji MCEdit:↵\n" "%1" #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:194 msgctxt "ExternalToolsPage|" msgid "MCEdit setup seems to be OK" msgstr "Instalacja MCEdit wydaje się być OK" #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:201 msgctxt "ExternalToolsPage|" msgid "JSON Editor" msgstr "Edytor JSON" #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:223 msgctxt "ExternalToolsPage|" msgid "Invalid" msgstr "Nieważne" #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:224 msgctxt "ExternalToolsPage|" msgid "The file chosen does not seem to be an executable" msgstr "Wybrany plik nie wygląda na wykonywalny" #: src/api/logic/minecraft/launch/ExtractNatives.cpp:86 #, qt-format msgctxt "ExtractNatives|" msgid "Couldn't extract native jar '%1' to destination '%2'" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/update/FMLLibrariesTask.cpp:36 #, fuzzy msgctxt "FMLLibrariesTask|" msgid "Checking for FML libraries..." msgstr "Sprawdzanie bibliotek FML..." #: src/api/logic/minecraft/update/FMLLibrariesTask.cpp:60 #, fuzzy msgctxt "FMLLibrariesTask|" msgid "Dowloading FML libraries..." msgstr "Pobieranie bibliotek FML..." #: src/api/logic/minecraft/update/FMLLibrariesTask.cpp:88 #, fuzzy msgctxt "FMLLibrariesTask|" msgid "Copying FML libraries into the instance..." msgstr "Kopiowanie bibliotek FML do instancji..." #: src/api/logic/minecraft/update/FMLLibrariesTask.cpp:99 #, fuzzy msgctxt "FMLLibrariesTask|" msgid "Failed creating FML library folder inside the instance." msgstr "Nie udało się utworzyć katalogu FML wewnątrz instancji." #: src/api/logic/minecraft/update/FMLLibrariesTask.cpp:104 #, fuzzy, qt-format msgctxt "FMLLibrariesTask|" msgid "Failed copying Forge/FML library: %1." msgstr "Nie udało się skopiować Forge/bibliotek FML: %1." #: src/api/logic/minecraft/update/FMLLibrariesTask.cpp:117 #, qt-format msgctxt "FMLLibrariesTask|" msgid "" "Failed to download the following files:\n" "%1\n" "\n" "Reason:%2\n" "Please try again." msgstr "" #: src/application/pages/modplatform/FTBPage.ui:46 #, fuzzy msgctxt "FTBPage|" msgid "Version selected:" msgstr "Nie wybrano instancji" #: src/application/pages/modplatform/FTBPage.ui:75 msgctxt "FTBPage|" msgid "Public Packs" msgstr "" #: src/application/pages/modplatform/FTBPage.ui:92 msgctxt "FTBPage|" msgid "3rd Party Packs" msgstr "" #: src/application/pages/modplatform/FTBPage.h:44 #, fuzzy msgctxt "FTBPage|" msgid "FTB Legacy" msgstr "Zapis: %1" #: src/api/logic/modplatform/flame/FileResolvingTask.cpp:13 msgctxt "Flame::FileResolvingTask|" msgid "Resolving mod IDs..." msgstr "" #: src/api/logic/modplatform/flame/FileResolvingTask.cpp:115 msgctxt "Flame::FileResolvingTask|" msgid "Some mod ID resolving tasks failed." msgstr "" #: src/api/logic/FolderInstanceProvider.cpp:393 msgctxt "FolderInstanceStaging|" msgid "" "Failed to commit instance, even after multiple retries. It is being blocked " "by something." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/update/FoldersTask.cpp:17 #, fuzzy msgctxt "FoldersTask|" msgid "Failed to create folder for minecraft binaries." msgstr "Nie udało się utworzyć katalogu instancji." #: src/application/pages/modplatform/FtbListModel.cpp:16 msgctxt "FtbFilterModel|" msgid "Sort by name" msgstr "" #: src/application/pages/modplatform/FtbListModel.cpp:17 #, fuzzy msgctxt "FtbFilterModel|" msgid "Sort by game version" msgstr "Wybierz wersje Forge" #: src/application/pages/modplatform/FtbListModel.cpp:76 msgctxt "FtbListModel|" msgid "Public Modpack" msgstr "" #: src/application/pages/modplatform/FtbListModel.cpp:78 msgctxt "FtbListModel|" msgid "Third Party Modpack" msgstr "" #: src/application/pages/modplatform/FtbListModel.cpp:80 msgctxt "FtbListModel|" msgid "Private Modpack" msgstr "" #: src/application/pages/modplatform/FtbListModel.cpp:82 #, fuzzy msgctxt "FtbListModel|" msgid "Unknown Type" msgstr "Nieznany błąd" #: src/api/logic/modplatform/ftb/FtbPackFetchTask.cpp:38 msgctxt "FtbPackFetchTask|" msgid "Public Packs" msgstr "" #: src/api/logic/modplatform/ftb/FtbPackFetchTask.cpp:42 msgctxt "FtbPackFetchTask|" msgid "Third Party Packs" msgstr "" #: src/api/logic/modplatform/ftb/FtbPackInstallTask.cpp:25 #, fuzzy, qt-format msgctxt "FtbPackInstallTask|" msgid "Downloading zip for %1" msgstr "Pobieranie nowego LWJGL..." #: src/api/logic/modplatform/ftb/FtbPackInstallTask.cpp:60 #, qt-format msgctxt "FtbPackInstallTask|" msgid "Downloading zip for %1 (%2%)" msgstr "" #: src/api/logic/modplatform/ftb/FtbPackInstallTask.cpp:66 msgctxt "FtbPackInstallTask|" msgid "Extracting modpack" msgstr "" #: src/api/logic/modplatform/ftb/FtbPackInstallTask.cpp:72 #, fuzzy, qt-format msgctxt "FtbPackInstallTask|" msgid "Failed to open modpack file %1!" msgstr "Nie udało się pobieranie aktualizacji." #: src/api/logic/modplatform/ftb/FtbPackInstallTask.cpp:95 #, fuzzy msgctxt "FtbPackInstallTask|" msgid "Installing modpack" msgstr "Zainstaluj" #: src/api/logic/modplatform/ftb/FtbPackInstallTask.cpp:102 #, fuzzy msgctxt "FtbPackInstallTask|" msgid "Failed to move unzipped minecraft!" msgstr "Nie udało się pobieranie aktualizacji." #: src/api/logic/modplatform/ftb/FtbPackInstallTask.cpp:170 msgctxt "FtbPackInstallTask|" msgid "No installation method found!" msgstr "" #: src/api/logic/updater/DownloadTask.cpp:44 #, fuzzy msgctxt "GoUpdate::DownloadTask|" msgid "Loading version information..." msgstr "Wczytywanie informacji o wersji..." #: src/api/logic/updater/DownloadTask.cpp:81 #, fuzzy msgctxt "GoUpdate::DownloadTask|" msgid "Failed to download version info files." msgstr "Nie udało się pobrać informacji o wersji." #: src/api/logic/updater/DownloadTask.cpp:89 #, fuzzy msgctxt "GoUpdate::DownloadTask|" msgid "Reading file list for new version..." msgstr "Wczytywanie listy plików dla nowej wersji..." #: src/api/logic/updater/DownloadTask.cpp:102 #, fuzzy msgctxt "GoUpdate::DownloadTask|" msgid "Reading file list for current version..." msgstr "Wczytywanie plików wersji dla aktualnej wersji..." #: src/api/logic/updater/DownloadTask.cpp:117 #, fuzzy msgctxt "GoUpdate::DownloadTask|" msgid "Processing file lists - figuring out how to install the update..." msgstr "" "Przetwarzanie listy plików - zastanawianie się, jak zainstalować " "aktualizacje..." #: src/api/logic/updater/DownloadTask.cpp:125 #, fuzzy msgctxt "GoUpdate::DownloadTask|" msgid "Failed to process update lists..." msgstr "Nie udało się przetworzyć listy aktualizacji..." #: src/api/logic/updater/DownloadTask.cpp:134 #, fuzzy, qt-format msgctxt "GoUpdate::DownloadTask|" msgid "Downloading %1 update files." msgstr "Pobieranie plików aktualizacji %1." #: src/api/logic/updater/DownloadTask.cpp:148 #, fuzzy, qt-format msgctxt "GoUpdate::DownloadTask|" msgid "Failed to download update files: %1" msgstr "Nie udało się pobieranie aktualizacji." #: src/application/dialogs/IconPickerDialog.ui:14 msgctxt "IconPickerDialog|" msgid "Pick icon" msgstr "Wybierz ikone" #: src/application/dialogs/IconPickerDialog.cpp:64 msgctxt "IconPickerDialog|" msgid "Add Icon" msgstr "Dodaj ikone" #: src/application/dialogs/IconPickerDialog.cpp:65 msgctxt "IconPickerDialog|" msgid "Remove Icon" msgstr "Usuń ikone" #: src/application/dialogs/IconPickerDialog.cpp:74 #, fuzzy msgctxt "IconPickerDialog|" msgid "Open Folder" msgstr "Katalog instancji" #. The title of the select icons open file dialog #: src/application/dialogs/IconPickerDialog.cpp:104 msgctxt "IconPickerDialog|" msgid "Select Icons" msgstr "Wybierz ikony" #. The type of icon files #: src/application/dialogs/IconPickerDialog.cpp:107 msgctxt "IconPickerDialog|" msgid "Icons" msgstr "Ikony" #: src/application/pages/modplatform/ImportPage.ui:17 #, fuzzy msgctxt "ImportPage|" msgid "Browse" msgstr "Przeglądaj..." #: src/application/pages/modplatform/ImportPage.ui:31 msgctxt "ImportPage|" msgid "Local file or link to a direct download:" msgstr "" #: src/application/pages/modplatform/ImportPage.h:40 msgctxt "ImportPage|" msgid "Import from zip" msgstr "" #: src/application/pages/modplatform/ImportPage.cpp:99 #, fuzzy msgctxt "ImportPage|" msgid "Choose modpack" msgstr "Rdzeniowe mody" #: src/application/pages/modplatform/ImportPage.cpp:99 msgctxt "ImportPage|" msgid "Zip (*.zip)" msgstr "" #: src/application/widgets/InstanceCardWidget.ui:14 #, fuzzy msgctxt "InstanceCardWidget|" msgid "Form" msgstr "Forma" #: src/application/widgets/InstanceCardWidget.ui:30 #, fuzzy msgctxt "InstanceCardWidget|" msgid "&Name:" msgstr "Nazwa" #: src/application/widgets/InstanceCardWidget.ui:43 #, fuzzy msgctxt "InstanceCardWidget|" msgid "&Group:" msgstr "Nazwa grupy" #: src/api/logic/InstanceCopyTask.cpp:24 #, fuzzy, qt-format msgctxt "InstanceCopyTask|" msgid "Copying instance %1" msgstr "Skopiuj instancję" #: src/api/logic/InstanceCopyTask.cpp:40 #, fuzzy msgctxt "InstanceCopyTask|" msgid "Instance folder copy failed." msgstr "Katalog instancji" #: src/api/logic/InstanceCopyTask.cpp:55 msgctxt "InstanceCopyTask|" msgid "Instance folder copy has been aborted." msgstr "" #: src/api/logic/InstanceCreationTask.cpp:17 #, fuzzy, qt-format msgctxt "InstanceCreationTask|" msgid "Creating instance from version %1" msgstr "Wczytywanie listy wersji instancji..." #: src/api/logic/InstanceImportTask.cpp:35 #, qt-format msgctxt "InstanceImportTask|" msgid "" "Downloading modpack:\n" "%1" msgstr "" #: src/api/logic/InstanceImportTask.cpp:41 msgctxt "InstanceImportTask|" msgid "Modpack download" msgstr "" #: src/api/logic/InstanceImportTask.cpp:71 msgctxt "InstanceImportTask|" msgid "Extracting modpack" msgstr "" #: src/api/logic/InstanceImportTask.cpp:79 msgctxt "InstanceImportTask|" msgid "Unable to open supplied modpack zip file." msgstr "" #: src/api/logic/InstanceImportTask.cpp:104 #: src/api/logic/InstanceImportTask.cpp:165 msgctxt "InstanceImportTask|" msgid "Archive does not contain a recognized modpack type." msgstr "" #: src/api/logic/InstanceImportTask.cpp:120 msgctxt "InstanceImportTask|" msgid "Failed to extract modpack" msgstr "" #: src/api/logic/InstanceImportTask.cpp:147 #, fuzzy, qt-format msgctxt "InstanceImportTask|" msgid "Could not fix permissions for %1" msgstr "Nie można przetworzyć pliku wersji: %1" #: src/api/logic/InstanceImportTask.cpp:193 msgctxt "InstanceImportTask|" msgid "Could not understand pack manifest:\n" msgstr "" #: src/api/logic/InstanceImportTask.cpp:204 #, fuzzy msgctxt "InstanceImportTask|" msgid "Could not rename the overrides folder:\n" msgstr "Nie udało się uruchomić profilera: %1" #: src/api/logic/InstanceImportTask.cpp:210 #, qt-format msgctxt "InstanceImportTask|" msgid "" "The specified overrides folder (%1) is missing. Maybe the modpack was " "already used before?" msgstr "" #: src/api/logic/InstanceImportTask.cpp:224 #, fuzzy, qt-format msgctxt "InstanceImportTask|" msgid "Unknown mod loader in manifest: %1" msgstr "Nieznany błąd wczytywania instancji %1" #: src/api/logic/InstanceImportTask.cpp:237 msgctxt "InstanceImportTask|" msgid "" "Mysterious trailing dots removed from Minecraft version while importing pack." msgstr "" #: src/api/logic/InstanceImportTask.cpp:253 #, fuzzy, qt-format msgctxt "InstanceImportTask|" msgid "Could not map recommended forge version for Minecraft %1" msgstr "Nie można przetworzyć pliku wersji: %1" #: src/api/logic/InstanceImportTask.cpp:302 msgctxt "InstanceImportTask|" msgid "Mod download" msgstr "" #: src/api/logic/InstanceImportTask.cpp:318 #, qt-format msgctxt "InstanceImportTask|" msgid "This 'Folder' may need extracting: %1" msgstr "" #: src/api/logic/InstanceImportTask.cpp:330 #, qt-format msgctxt "InstanceImportTask|" msgid "" "Nesting modpacks in modpacks is not implemented, nothing was downloaded: %1" msgstr "" #: src/api/logic/InstanceImportTask.cpp:335 #, qt-format msgctxt "InstanceImportTask|" msgid "Unrecognized/unhandled PackageType for: %1" msgstr "" #: src/api/logic/InstanceImportTask.cpp:355 #, fuzzy msgctxt "InstanceImportTask|" msgid "Downloading mods..." msgstr "Pobieranie nowego LWJGL..." #: src/api/logic/InstanceImportTask.cpp:362 #, fuzzy msgctxt "InstanceImportTask|" msgid "Unable to resolve mod IDs:\n" msgstr "Nie udało się utworzyć instancji %1: " #: src/api/logic/InstanceImportTask.cpp:172 msgctxt "InstanceImportTask|" msgid "Instance import has been aborted." msgstr "" #: src/application/InstancePageProvider.h:38 #, fuzzy msgctxt "InstancePageProvider|" msgid "Loader mods" msgstr "Wczytywanie modów" #: src/application/InstancePageProvider.h:41 #, fuzzy msgctxt "InstancePageProvider|" msgid "Core mods" msgstr "Rdzeniowe mody" #: src/application/InstancePageProvider.h:45 #: src/application/InstancePageProvider.h:54 msgctxt "InstancePageProvider|" msgid "Worlds" msgstr "" #: src/application/InstancePageProvider.h:67 #, fuzzy, qt-format msgctxt "InstancePageProvider|" msgid "Edit Instance (%1)" msgstr "Edytuj instancje (%1)" #: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.ui:60 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Auto-detect..." msgstr "Automatyczne wykrywanie..." #: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.ui:67 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Browse..." msgstr "Przeglądaj..." #: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.ui:74 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Test" msgstr "Test" #: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.ui:106 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "The maximum amount of memory Minecraft is allowed to use." msgstr "Maksymalna ilość pamięci, której wolno użyć Minecraftowi." #: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.ui:99 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Minimum memory allocation:" msgstr "Minimalny przydział pamięci:" #: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.ui:45 #, fuzzy msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Java insta&llation" msgstr "Instalacja Java" #: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.ui:179 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Maximum memory allocation:" msgstr "Maksymalny przydział pamięci:" #: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.ui:128 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "The amount of memory Minecraft is started with." msgstr "Ilość pamięci, z którą startuje Minecraft." #: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.ui:150 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "The amount of memory available to store loaded Java classes." msgstr "Ilość dostępnej pamięci do przechowywania załadowanych klas Java." #: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.ui:87 #, fuzzy msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Memor&y" msgstr "Pamięć" #: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.ui:186 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Note: Permgen is set automatically by Java 8 and later" msgstr "" #: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.ui:199 #, fuzzy msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Java argumen&ts" msgstr "Argumenty Java" #: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.ui:218 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Game windows" msgstr "Okna gry" #: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.ui:227 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Game Window" msgstr "Okno gry" #: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.ui:239 #, fuzzy msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Start Minecraft maximized?" msgstr "Uruchomić Minecrafta na pełny ekran?" #: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.ui:248 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Window height:" msgstr "Wysokość okna:" #: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.ui:255 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Window width:" msgstr "Szerokość okna:" #: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.ui:299 #, fuzzy msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Conso&le Settings" msgstr "Ustawienia konsoli" #: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.ui:325 #, fuzzy msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Show console when the game crashes?" msgstr "Pokazać konsole podczas, gdy gra jest uruchomiona?" #: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.ui:311 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Show console while the game is running?" msgstr "Pokazać konsole podczas, gdy gra jest uruchomiona?" #: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.ui:318 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Automatically close console when the game quits?" msgstr "Automatycznie zamknąć konsole, gdy gra zostaje zamknięta?" #: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.ui:349 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Custom commands" msgstr "Własne komendy" #: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.h:42 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Settings" msgstr "Ustawienia" #: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.cpp:205 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Select a Java version" msgstr "Wybierz wersje Javy" #: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.cpp:218 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Find Java executable" msgstr "Znajdź plik wykonywalny Java" #: src/application/InstanceWindow.cpp:39 #, fuzzy msgctxt "InstanceWindow|" msgid "Console window for " msgstr "Okno konsoli dla " #: src/application/InstanceWindow.cpp:62 #, fuzzy msgctxt "InstanceWindow|" msgid "Help" msgstr "Pomoc" #: src/application/InstanceWindow.cpp:75 #, fuzzy msgctxt "InstanceWindow|" msgid "Launch Offline" msgstr "Graj offline" #: src/application/InstanceWindow.cpp:80 #, fuzzy msgctxt "InstanceWindow|" msgid "Close" msgstr "Zamknij" #: src/application/InstanceWindow.cpp:124 msgctxt "InstanceWindow|" msgid "Kill" msgstr "" #: src/application/InstanceWindow.cpp:125 msgctxt "InstanceWindow|" msgid "Kill the running instance" msgstr "" #: src/application/InstanceWindow.cpp:130 #: src/application/InstanceWindow.cpp:137 #, fuzzy msgctxt "InstanceWindow|" msgid "Launch" msgstr "Uruchom" #: src/application/InstanceWindow.cpp:131 #: src/application/InstanceWindow.cpp:138 #, fuzzy msgctxt "InstanceWindow|" msgid "Launch the instance" msgstr "Uruchom zaznaczoną instancję." #: src/api/logic/tools/JProfiler.cpp:34 #, qt-format msgctxt "JProfiler|" msgid "Listening on port: %1" msgstr "Nasłuchiwanie na porcie: %1" #: src/api/logic/tools/JProfiler.cpp:41 msgctxt "JProfiler|" msgid "Profiler aborted" msgstr "Profiler został przerwany" #: src/api/logic/tools/JVisualVM.cpp:32 msgctxt "JVisualVM|" msgid "JVisualVM started" msgstr "JVisualVM wystartował" #: src/api/logic/tools/JVisualVM.cpp:39 msgctxt "JVisualVM|" msgid "Profiler aborted" msgstr "Profiler został przerwany" #: src/api/logic/java/JavaInstallList.cpp:147 msgctxt "JavaListLoadTask|" msgid "Detecting Java installations..." msgstr "Wykrywanie instalacji Java..." #: src/application/pages/global/JavaPage.ui:45 msgctxt "JavaPage|" msgid "Memory" msgstr "Pamięć" #: src/application/pages/global/JavaPage.ui:51 msgctxt "JavaPage|" msgid "The maximum amount of memory Minecraft is allowed to use." msgstr "Maksymalna ilość pamięci, którą Minecraft może użyć." #: src/application/pages/global/JavaPage.ui:73 msgctxt "JavaPage|" msgid "Minimum memory allocation:" msgstr "Minimalny przydział pamięci:" #: src/application/pages/global/JavaPage.ui:80 msgctxt "JavaPage|" msgid "Maximum memory allocation:" msgstr "Maksymalny przydział pamięci:" #: src/application/pages/global/JavaPage.ui:87 msgctxt "JavaPage|" msgid "The amount of memory Minecraft is started with." msgstr "Ilość pamięci, z którą Minecraft startuje." #: src/application/pages/global/JavaPage.ui:116 msgctxt "JavaPage|" msgid "The amount of memory available to store loaded Java classes." msgstr "Ilość pamięci dostępnej do przechowywania załadowanych klas Java." #: src/application/pages/global/JavaPage.ui:141 #, fuzzy msgctxt "JavaPage|" msgid "Java Runtime" msgstr "Czas pracy Java" #: src/application/pages/global/JavaPage.ui:153 msgctxt "JavaPage|" msgid "Java path:" msgstr "Ścieżka Javy:" #: src/application/pages/global/JavaPage.ui:208 msgctxt "JavaPage|" msgid "Auto-detect..." msgstr "Automatycznie wykrywanie..." #: src/application/pages/global/JavaPage.ui:221 msgctxt "JavaPage|" msgid "Test" msgstr "Test" #: src/application/pages/global/JavaPage.ui:195 msgctxt "JavaPage|" msgid "JVM arguments:" msgstr "Argumenty JVM:" #: src/application/pages/global/JavaPage.h:42 msgctxt "JavaPage|" msgid "Java" msgstr "Java" #: src/application/pages/global/JavaPage.cpp:106 msgctxt "JavaPage|" msgid "Select a Java version" msgstr "Wybierz wersje Javy" #: src/application/pages/global/JavaPage.cpp:119 msgctxt "JavaPage|" msgid "Find Java executable" msgstr "Znajdź plik wykonywalny Javy" #: src/application/widgets/JavaSettingsWidget.cpp:147 #, fuzzy msgctxt "JavaSettingsWidget|" msgid "No Java version selected" msgstr "Nie wybrano instancji" #: src/application/widgets/JavaSettingsWidget.cpp:148 msgctxt "JavaSettingsWidget|" msgid "" "You didn't select a Java version or selected something that doesn't work.\n" "MultiMC will not be able to start Minecraft.\n" "Do you wish to proceed without any Java?\n" "\n" "You can change the Java version in the settings later.\n" msgstr "" #: src/application/widgets/JavaSettingsWidget.cpp:261 #, fuzzy msgctxt "JavaSettingsWidget|" msgid "Find Java executable" msgstr "Znajdź plik wykonywalny Java" #: src/application/widgets/JavaSettingsWidget.cpp:421 #, fuzzy msgctxt "JavaSettingsWidget|" msgid "Memory" msgstr "Pamięć" #: src/application/widgets/JavaSettingsWidget.cpp:422 #, fuzzy msgctxt "JavaSettingsWidget|" msgid "The maximum amount of memory Minecraft is allowed to use." msgstr "Maksymalna ilość pamięci, której wolno użyć Minecraftowi." #: src/application/widgets/JavaSettingsWidget.cpp:423 #, fuzzy msgctxt "JavaSettingsWidget|" msgid "Minimum memory allocation:" msgstr "Minimalny przydział pamięci:" #: src/application/widgets/JavaSettingsWidget.cpp:424 #, fuzzy msgctxt "JavaSettingsWidget|" msgid "Maximum memory allocation:" msgstr "Maksymalny przydział pamięci:" #: src/application/widgets/JavaSettingsWidget.cpp:425 #, fuzzy msgctxt "JavaSettingsWidget|" msgid "The amount of memory Minecraft is started with." msgstr "Ilość pamięci, z którą startuje Minecraft." #: src/application/widgets/JavaSettingsWidget.cpp:426 #, fuzzy msgctxt "JavaSettingsWidget|" msgid "The amount of memory available to store loaded Java classes." msgstr "Ilość dostępnej pamięci do przechowywania załadowanych klas Java." #: src/application/widgets/JavaSettingsWidget.cpp:427 #, fuzzy msgctxt "JavaSettingsWidget|" msgid "Browse" msgstr "Przeglądaj..." #: src/application/setupwizard/JavaWizardPage.cpp:92 #, fuzzy msgctxt "JavaWizardPage|" msgid "Java" msgstr "Java" #: src/application/setupwizard/JavaWizardPage.cpp:93 msgctxt "JavaWizardPage|" msgid "" "You do not have a working Java set up yet or it went missing.\n" "Please select one of the following or browse for a java executable." msgstr "" #: src/application/setupwizard/LanguageWizardPage.cpp:52 msgctxt "LanguageWizardPage|" msgid "Language" msgstr "" #: src/application/setupwizard/LanguageWizardPage.cpp:53 msgctxt "LanguageWizardPage|" msgid "Select the language to use in MultiMC" msgstr "" #: src/application/LaunchController.cpp:28 #, fuzzy msgctxt "LaunchController|" msgid "No instance specified" msgstr "Nie wybrano instancji" #: src/application/LaunchController.cpp:47 #, fuzzy msgctxt "LaunchController|" msgid "No Accounts" msgstr "Brak kont" #: src/application/LaunchController.cpp:48 #, fuzzy msgctxt "LaunchController|" msgid "" "In order to play Minecraft, you must have at least one Mojang or Minecraft " "account logged in to MultiMC.Would you like to open the account manager to " "add an account now?" msgstr "" "Aby zagrać w Minecrafta, musisz być zalogowany przynajmniej do jednego konta " "Mojang lub Minecraft w MultiMC. Czy chciałbyś otworzyć menadżera kont do " "dodania konta teraz?" #: src/application/LaunchController.cpp:62 #, fuzzy msgctxt "LaunchController|" msgid "Which profile would you like to use?" msgstr "Które konto chciałbyś użyć?" #: src/application/LaunchController.cpp:78 msgctxt "LaunchController|" msgid "No account selected for launch" msgstr "" #: src/application/LaunchController.cpp:87 #, fuzzy msgctxt "LaunchController|" msgid "" "Your account is currently not logged in. Please enter your password to log " "in again." msgstr "" "Nie jesteś aktualnie zalogowany. Proszę wprowadzić swoje hasło do ponownego " "logowania." #: src/application/LaunchController.cpp:103 #, fuzzy msgctxt "LaunchController|" msgid "Play Offline" msgstr "Graj offline" #: src/application/LaunchController.cpp:123 msgctxt "LaunchController|" msgid "Received undetermined session status during login." msgstr "" #: src/application/LaunchController.cpp:164 #, fuzzy msgctxt "LaunchController|" msgid "Player name" msgstr "Nazwa gracza" #: src/application/LaunchController.cpp:165 #, fuzzy msgctxt "LaunchController|" msgid "Choose your offline mode player name." msgstr "Wybierz swoją nazwę gracza w trybie offline." #: src/application/LaunchController.cpp:187 #, fuzzy msgctxt "LaunchController|" msgid "Failed to launch." msgstr "Nie udało się utworzyć instancji %1: " #: src/application/LaunchController.cpp:197 #: src/application/LaunchController.cpp:237 #: src/application/LaunchController.cpp:260 #, fuzzy msgctxt "LaunchController|" msgid "Error" msgstr "Błąd" #: src/application/LaunchController.cpp:197 #: src/application/LaunchController.cpp:198 #, fuzzy msgctxt "LaunchController|" msgid "Couldn't load the instance profile." msgstr "Odśwież listę instancji." #: src/application/LaunchController.cpp:205 #, fuzzy msgctxt "LaunchController|" msgid "Couldn't instantiate a launcher." msgstr "Nie udało się uruchomić profilera: %1" #: src/application/LaunchController.cpp:237 #, fuzzy, qt-format msgctxt "LaunchController|" msgid "Couldn't start profiler: %1" msgstr "Nie udało się uruchomić profilera: %1" #: src/application/LaunchController.cpp:246 #, fuzzy, qt-format msgctxt "LaunchController|" msgid "" "The game launch is delayed until you press the button. This is the right " "time to setup the profiler, as the profiler server is running now.\n" "\n" "%1" msgstr "" "Uruchomienie Minecrafta jest opóźnione do momentu wciśnięcia przycisku. To " "jest odpowiedni czas, aby skonfigurować profiler, ponieważ serwer aktualnie " "działa.\n" "\n" "%1" #: src/application/LaunchController.cpp:249 #, fuzzy msgctxt "LaunchController|" msgid "Waiting" msgstr "Oczekiwanie" #: src/application/LaunchController.cpp:251 #, fuzzy msgctxt "LaunchController|" msgid "Launch" msgstr "Uruchom" #: src/application/LaunchController.cpp:259 #, fuzzy, qt-format msgctxt "LaunchController|" msgid "Couldn't start the profiler: %1" msgstr "Nie udało się uruchomić profilera: %1" #: src/application/LaunchController.cpp:288 msgctxt "LaunchController|" msgid "Abort" msgstr "" #: src/application/LaunchController.cpp:304 #, fuzzy msgctxt "LaunchController|" msgid "Kill Minecraft?" msgstr "Zabić Minecrafta?" #: src/application/LaunchController.cpp:305 #, fuzzy msgctxt "LaunchController|" msgid "" "This can cause the instance to get corrupted and should only be used if " "Minecraft is frozen for some reason" msgstr "" "To może spowodować uszkodzenie instancji oraz powinno być użyte tylko, gdy " "Minecraft jest zawieszony z jakiegoś powodu" #: src/api/logic/launch/LaunchTask.cpp:215 #, qt-format msgctxt "LaunchTask|" msgid "" "MultiMC stopped watching the game log because the log length surpassed %1 " "lines.\n" "You may have to fix your mods because the game is still logging to files and " "likely wasting harddrive space at an alarming rate!" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/launch/LauncherPartLaunch.cpp:121 #, qt-format msgctxt "LauncherPartLaunch|" msgid "The wrapper command \"%1\" couldn't be found." msgstr "" #. Error message displayed if instace can't start #: src/api/logic/minecraft/launch/LauncherPartLaunch.cpp:143 msgctxt "LauncherPartLaunch|" msgid "Could not launch minecraft!" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/launch/LauncherPartLaunch.cpp:173 #, qt-format msgctxt "LauncherPartLaunch|" msgid "" "Minecraft process ID: %1\n" "\n" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/legacy/LegacyInstance.cpp:306 #, fuzzy msgctxt "LegacyInstance|" msgid "Legacy" msgstr "Zapis: %1" #: src/api/logic/minecraft/legacy/LegacyInstance.cpp:311 #, fuzzy msgctxt "LegacyInstance|" msgid "Instance from previous versions." msgstr "Wczytywanie listy wersji instancji..." #: src/application/pages/instance/LegacyUpgradePage.h:39 #, fuzzy msgctxt "LegacyUpgradePage|" msgid "Upgrade" msgstr "Ulepsz" #: src/application/pages/instance/LegacyUpgradePage.ui:29 msgctxt "LegacyUpgradePage|" msgid "" "

Upgrade is required

MultiMC now supports old " "Minecraft versions and all the required features in the new (OneSix) " "instance format. As a consequence, the old (Legacy) format has been entirely " "disabled and old instances need to be upgraded.

The upgrade will " "create a new instance with the same contents as the current one, in the new " "format. The original instance will remain untouched, in case anything goes " "wrong in the process.

Please report any issues on our github issues page.

There is also a discord channel " "for testing here.

" msgstr "" #: src/application/pages/instance/LegacyUpgradePage.ui:39 #, fuzzy msgctxt "LegacyUpgradePage|" msgid "Upgrade the instance" msgstr "Stwórz nową instancję" #: src/application/pages/instance/LegacyUpgradePage.cpp:26 #, fuzzy msgctxt "LegacyUpgradePage|" msgid "Error" msgstr "Błąd" #: src/application/pages/instance/LegacyUpgradePage.cpp:29 msgctxt "LegacyUpgradePage|" msgid "Abort" msgstr "" #: src/application/pages/instance/LegacyUpgradePage.cpp:38 #, qt-format msgctxt "LegacyUpgradePage|" msgid "%1 (Migrated)" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/legacy/LegacyUpgradeTask.cpp:20 #, fuzzy, qt-format msgctxt "LegacyUpgradeTask|" msgid "Copying instance %1" msgstr "Skopiuj instancję" #: src/api/logic/minecraft/legacy/LegacyUpgradeTask.cpp:59 #, fuzzy msgctxt "LegacyUpgradeTask|" msgid "Instance folder copy failed." msgstr "Katalog instancji" #: src/api/logic/minecraft/legacy/LegacyUpgradeTask.cpp:83 #, fuzzy msgctxt "LegacyUpgradeTask|" msgid "Could not decide Minecraft version." msgstr "Logi Minecrafta" #: src/api/logic/minecraft/legacy/LegacyUpgradeTask.cpp:136 #, fuzzy msgctxt "LegacyUpgradeTask|" msgid "Instance folder copy has been aborted." msgstr "Katalog instancji" #: src/api/logic/minecraft/update/LibrariesTask.cpp:13 msgctxt "LibrariesTask|" msgid "Getting the library files from Mojang..." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/update/LibrariesTask.cpp:21 #, fuzzy, qt-format msgctxt "LibrariesTask|" msgid "Libraries for instance %1" msgstr "Nie udało się utworzyć instancji %1: " #: src/api/logic/minecraft/update/LibrariesTask.cpp:31 msgctxt "LibrariesTask|" msgid "Null jar is specified in the metadata, aborting." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/update/LibrariesTask.cpp:57 #, qt-format msgctxt "LibrariesTask|" msgid "" "Some libraries marked as 'local' are missing their jar files:\n" "%1\n" "\n" "You'll have to correct this problem manually. If this is an externally " "tracked instance, make sure to run it at least once outside of MultiMC." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/update/LibrariesTask.cpp:76 #, qt-format msgctxt "LibrariesTask|" msgid "" "Game update failed: it was impossible to fetch the required libraries.\n" "Reason:\n" "%1" msgstr "" #: src/application/pages/instance/LogPage.ui:125 msgctxt "LogPage|" msgid "Search:" msgstr "Szukaj:" #: src/application/pages/instance/LogPage.ui:132 #, fuzzy msgctxt "LogPage|" msgid "Find" msgstr "Znajdź następne" #: src/application/pages/instance/LogPage.ui:60 #, fuzzy msgctxt "LogPage|" msgid "Keep updating" msgstr "Aktualizuj" #: src/application/pages/instance/LogPage.ui:70 msgctxt "LogPage|" msgid "Wrap lines" msgstr "" #: src/application/pages/instance/LogPage.ui:93 msgctxt "LogPage|" msgid "Copy the whole log into the clipboard" msgstr "Skopiuj cały log do schowka" #: src/application/pages/instance/LogPage.ui:96 msgctxt "LogPage|" msgid "&Copy" msgstr "&Kopiuj" #: src/application/pages/instance/LogPage.ui:103 msgctxt "LogPage|" msgid "Upload the log to paste.ee - it will stay online for a month" msgstr "Prześlij log na paste.ee - będzie on dostępny online przez miesiąc" #: src/application/pages/instance/LogPage.ui:106 msgctxt "LogPage|" msgid "Upload" msgstr "Prześlij" #: src/application/pages/instance/LogPage.ui:113 msgctxt "LogPage|" msgid "Clear the log" msgstr "Wyczyść log" #: src/application/pages/instance/LogPage.ui:116 msgctxt "LogPage|" msgid "Clear" msgstr "Wyczyść" #: src/application/pages/instance/LogPage.ui:142 msgctxt "LogPage|" msgid "Scroll all the way to bottom" msgstr "" #: src/application/pages/instance/LogPage.ui:145 msgctxt "LogPage|" msgid "Bottom" msgstr "" #: src/application/pages/instance/LogPage.h:41 msgctxt "LogPage|" msgid "Minecraft Log" msgstr "Logi Minecrafta" #: src/application/pages/instance/LogPage.cpp:239 #, qt-format msgctxt "LogPage|" msgid "MultiMC: Log upload triggered at: %1" msgstr "" #: src/application/pages/instance/LogPage.cpp:243 #, qt-format msgctxt "LogPage|" msgid "MultiMC: Log uploaded to: %1" msgstr "" #: src/application/pages/instance/LogPage.cpp:247 msgctxt "LogPage|" msgid "MultiMC: Log upload failed!" msgstr "" #. Message displayed on instance exit #: src/api/logic/LoggedProcess.cpp:68 #, qt-format msgctxt "LoggedProcess|" msgid "Process exited with code %1." msgstr "" #. Message displayed on instance crashed #: src/api/logic/LoggedProcess.cpp:75 msgctxt "LoggedProcess|" msgid "Process crashed." msgstr "" #: src/api/logic/LoggedProcess.cpp:77 #, qt-format msgctxt "LoggedProcess|" msgid "Process crashed with exitcode %1." msgstr "" #. Message displayed after the instance exits due to kill request #: src/api/logic/LoggedProcess.cpp:84 msgctxt "LoggedProcess|" msgid "Process was killed by user." msgstr "" #: src/api/logic/LoggedProcess.cpp:95 msgctxt "LoggedProcess|" msgid "The process failed to start." msgstr "" #: src/application/dialogs/LoginDialog.ui:20 msgctxt "LoginDialog|" msgid "Add Account" msgstr "Dodaj konto" #: src/application/dialogs/LoginDialog.ui:39 msgctxt "LoginDialog|" msgid "Email / Username" msgstr "Email/Nazwa użytkownika" #: src/application/dialogs/LoginDialog.ui:49 msgctxt "LoginDialog|" msgid "Password" msgstr "Hasło" #: src/application/MainWindow.cpp:254 msgctxt "MainWindow|" msgid "Main Toolbar" msgstr "Główny pasek narzędzi" #: src/application/MainWindow.cpp:437 msgctxt "MainWindow|" msgid "Instance Toolbar" msgstr "Pasek narzędzi instancji" #: src/application/MainWindow.cpp:414 msgctxt "MainWindow|" msgid "News Toolbar" msgstr "Pasek narzędzi informacji" #: src/application/MainWindow.cpp:259 msgctxt "MainWindow|" msgid "Add Instance" msgstr "Dodaj instancję" #: src/application/MainWindow.cpp:230 msgctxt "MainWindow|" msgid "Kill" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:231 #, fuzzy msgctxt "MainWindow|" msgid "Kill the running instance" msgstr "Skopiuj instancję" #: src/application/MainWindow.cpp:260 msgctxt "MainWindow|" msgid "Add a new instance." msgstr "Dodaj nowa instancję." #: src/application/MainWindow.cpp:272 msgctxt "MainWindow|" msgid "View Instance Folder" msgstr "Zobacz katalog instancji" #: src/application/MainWindow.cpp:273 msgctxt "MainWindow|" msgid "Open the instance folder in a file browser." msgstr "Otwórz folder instancji w przeglądarce plików." #: src/application/MainWindow.cpp:280 msgctxt "MainWindow|" msgid "View Central Mods Folder" msgstr "Zobacz centralny katalog modyfikacji" #: src/application/MainWindow.cpp:281 msgctxt "MainWindow|" msgid "Open the central mods folder in a file browser." msgstr "Otwórz centralny katalog modyfikacji w przeglądarce plików." #: src/application/MainWindow.cpp:301 msgctxt "MainWindow|" msgid "Settings" msgstr "Ustawienia" #: src/application/MainWindow.cpp:302 msgctxt "MainWindow|" msgid "Change settings." msgstr "Zmień ustawienia." #: src/application/MainWindow.cpp:312 msgctxt "MainWindow|" msgid "Report a Bug" msgstr "Wyślij informacje o błędzie" #: src/application/MainWindow.cpp:313 msgctxt "MainWindow|" msgid "Open the bug tracker to report a bug with MultiMC." msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:371 msgctxt "MainWindow|" msgid "Open the MultiMC Patreon page." msgstr "Otwórz stronę MultiMC na Patreonie." #: src/application/MainWindow.cpp:419 msgctxt "MainWindow|" msgid "More news..." msgstr "Więcej wiadomości..." #: src/application/MainWindow.cpp:420 msgctxt "MainWindow|" msgid "Open the MultiMC development blog to read more news about MultiMC." msgstr "" "Otwórz blog deweloperów MultiMC do przeczytania więcej informacji o MultiMC." #: src/application/MainWindow.cpp:337 msgctxt "MainWindow|" msgid "About MultiMC" msgstr "O MultiMC" #: src/application/MainWindow.cpp:338 msgctxt "MainWindow|" msgid "View information about MultiMC." msgstr "Zobacz informacje na temat MultiMC." #: src/application/MainWindow.cpp:236 msgctxt "MainWindow|" msgid "Launch the selected instance." msgstr "Uruchom zaznaczoną instancję." #: src/application/MainWindow.cpp:360 #, fuzzy msgctxt "MainWindow|" msgid "Check for new updates for MultiMC." msgstr "Sprawdź, czy dostępne są aktualizacje dla MultiMC" #: src/application/MainWindow.cpp:459 msgctxt "MainWindow|" msgid "Rename the selected instance." msgstr "Zmień nazwę zaznaczonej instancji." #: src/application/MainWindow.cpp:515 msgctxt "MainWindow|" msgid "Change Group" msgstr "Zmień grupę" #: src/application/MainWindow.cpp:516 msgctxt "MainWindow|" msgid "Change the selected instance's group." msgstr "Zmień grupę wybranej instancji." #: src/application/MainWindow.cpp:444 msgctxt "MainWindow|" msgid "Change Icon" msgstr "Zmień ikonę" #: src/application/MainWindow.cpp:445 msgctxt "MainWindow|" msgid "Change the selected instance's icon." msgstr "Zmień ikonę zaznaczonej instancji." #: src/application/MainWindow.cpp:494 msgctxt "MainWindow|" msgid "Edit Notes" msgstr "Edytuj notatki" #: src/application/MainWindow.cpp:495 msgctxt "MainWindow|" msgid "Edit the notes for the selected instance." msgstr "Edytuj notatki dla wybranej instancji." #: src/application/MainWindow.cpp:501 #, fuzzy msgctxt "MainWindow|" msgid "View Worlds" msgstr "&Zobacz katalog" #: src/application/MainWindow.cpp:502 #, fuzzy msgctxt "MainWindow|" msgid "View the worlds of this instance." msgstr "Edytuj notatki dla wybranej instancji." #: src/application/MainWindow.cpp:487 msgctxt "MainWindow|" msgid "Edit Instance" msgstr "Edytuj instancję" #: src/application/MainWindow.cpp:488 msgctxt "MainWindow|" msgid "Change the instance settings, mods and versions." msgstr "Zmień ustawienia instancji, modów oraz wersji." #: src/application/MainWindow.cpp:524 msgctxt "MainWindow|" msgid "Instance Folder" msgstr "Katalog instancji" #: src/application/MainWindow.cpp:525 msgctxt "MainWindow|" msgid "Open the selected instance's root folder in a file browser." msgstr "Otwórz katalog instancji w przeglądarce plików." #: src/application/MainWindow.cpp:547 msgctxt "MainWindow|" msgid "Delete" msgstr "Usuń" #: src/application/MainWindow.cpp:548 msgctxt "MainWindow|" msgid "Delete the selected instance." msgstr "Usuń zaznaczoną instancję." #: src/application/MainWindow.cpp:531 msgctxt "MainWindow|" msgid "Config Folder" msgstr "Katalog konfiguracyjny" #: src/application/MainWindow.cpp:379 msgctxt "MainWindow|" msgid "Meow" msgstr "Miau" #: src/application/MainWindow.cpp:328 msgctxt "MainWindow|" msgid "Reddit" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:320 msgctxt "MainWindow|" msgid "Discord" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:555 msgctxt "MainWindow|" msgid "Copy Instance" msgstr "Skopiuj instancję" #: src/application/MainWindow.cpp:556 msgctxt "MainWindow|" msgid "Copy the selected instance." msgstr "Skopiuj zaznaczoną instancję." #: src/application/MainWindow.cpp:388 msgctxt "MainWindow|" msgid "Manage Accounts" msgstr "Zarządzaj kontami" #: src/application/MainWindow.cpp:479 msgctxt "MainWindow|" msgid "Launch the selected instance in offline mode." msgstr "Uruchom wybraną instancję w trybie offline." #: src/application/MainWindow.cpp:508 msgctxt "MainWindow|" msgid "Manage Screenshots" msgstr "Zarządzaj zrzutami ekranu" #: src/application/MainWindow.cpp:532 #, fuzzy msgctxt "MainWindow|" msgid "Open the instance's config folder." msgstr "Otwórz katalog konfiguracyjny instancji" #: src/application/MainWindow.cpp:380 msgctxt "MainWindow|" msgid "It's a fluffy kitty :3" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:329 #, fuzzy msgctxt "MainWindow|" msgid "Open MultiMC subreddit." msgstr "Otwórz stronę MultiMC na Patreonie." #: src/application/MainWindow.cpp:321 msgctxt "MainWindow|" msgid "Open MultiMC discord voice chat." msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:478 #, fuzzy msgctxt "MainWindow|" msgid "Launch Offline" msgstr "Graj offline" #: src/application/MainWindow.cpp:509 #, fuzzy msgctxt "MainWindow|" msgid "View and upload screenshots for this instance." msgstr "" "

Zobacz i prześlij zrzuty ekranów dla tej instancji" #: src/application/MainWindow.cpp:540 #, fuzzy msgctxt "MainWindow|" msgid "Export Instance" msgstr "Eksportuj instancję" #: src/application/MainWindow.cpp:597 #, qt-format msgctxt "MainWindow|" msgid "MultiMC 5 - Version %1" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:600 #, qt-format msgctxt "MainWindow|on platform, as in operating system" msgid " on %1" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:698 msgctxt "MainWindow|" msgid "No instance selected" msgstr "Nie wybrano instancji" #: src/application/MainWindow.cpp:458 msgctxt "MainWindow|" msgid "Rename" msgstr "Zmień nazwę" #: src/application/MainWindow.cpp:859 msgctxt "MainWindow|" msgid "Create instance" msgstr "Stwórz nową instancję" #: src/application/MainWindow.cpp:235 src/application/MainWindow.cpp:913 msgctxt "MainWindow|" msgid "Launch" msgstr "Uruchom" #: src/application/MainWindow.cpp:286 src/application/MainWindow.cpp:617 #, fuzzy msgctxt "MainWindow|" msgid "Folders" msgstr "&Zobacz katalog" #: src/application/MainWindow.cpp:287 #, fuzzy msgctxt "MainWindow|" msgid "Open one of the folders shared between instances." msgstr "Edytuj notatki dla wybranej instancji." #: src/application/MainWindow.cpp:343 src/application/MainWindow.cpp:618 #, fuzzy msgctxt "MainWindow|" msgid "Help" msgstr "Pomoc" #: src/application/MainWindow.cpp:344 msgctxt "MainWindow|" msgid "Get help with MultiMC or Minecraft." msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:359 msgctxt "MainWindow|" msgid "Update" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:370 #, fuzzy msgctxt "MainWindow|" msgid "Support MultiMC" msgstr "O MultiMC" #: src/application/MainWindow.cpp:918 #, fuzzy msgctxt "MainWindow|" msgid "Profilers" msgstr "Profilery" #: src/application/MainWindow.cpp:926 msgctxt "MainWindow|" msgid "Profiler not setup correctly. Go into settings, \"External Tools\"." msgstr "" "Profiler nie zainstalował się pomyślnie. Przejdź do ustawień, \"Narzędzia " "zewnętrzne\"." #: src/application/MainWindow.cpp:973 msgctxt "MainWindow|" msgid "No accounts added!" msgstr "Żadne konta nie zostały dodane!" #: src/application/MainWindow.cpp:1003 msgctxt "MainWindow|" msgid "No Default Account" msgstr "Brak domyślnego konta" #: src/application/MainWindow.cpp:1109 msgctxt "MainWindow|" msgid "Loading news..." msgstr "Wczytywanie aktualności..." #: src/application/MainWindow.cpp:1122 msgctxt "MainWindow|" msgid "No news available." msgstr "Brak aktualności." #: src/application/MainWindow.cpp:1205 src/application/MainWindow.cpp:1222 #: src/application/MainWindow.cpp:1256 src/application/MainWindow.cpp:1311 #: src/application/MainWindow.cpp:1321 msgctxt "MainWindow|" msgid "Error" msgstr "Błąd" #: src/application/MainWindow.cpp:1205 #, qt-format msgctxt "MainWindow|" msgid "" "Couldn't create folder for update downloads:\n" "%1" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:1263 msgctxt "MainWindow|" msgid "Warnings" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:1321 msgctxt "MainWindow|" msgid "" "MultiMC cannot download Minecraft or update instances unless you have at " "least one account added.\n" "Please add your Mojang or Minecraft account." msgstr "" "MultiMC nie może pobrać Minecrafta lub aktualizacji instancji, dopóki nie " "dodasz przynajmniej jednego konta.\n" "Proszę, dodaj swoje konto Mojang lub Minecraft." #: src/application/MainWindow.cpp:1453 msgctxt "MainWindow|" msgid "Group name" msgstr "Nazwa grupy" #: src/application/MainWindow.cpp:1453 msgctxt "MainWindow|" msgid "Enter a new group name." msgstr "Wprowadź nową nazwę grupy." #: src/application/MainWindow.cpp:1605 #, fuzzy msgctxt "MainWindow|" msgid "CAREFUL!" msgstr "UWAŻAJ" #: src/application/MainWindow.cpp:1802 msgctxt "MainWindow|" msgid "" "You have now two options:
- change the instance folder in the settings " "
- move this installation of MultiMC5 to a different folder" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:1808 msgctxt "MainWindow|" msgid "" "This is a problem:
- MultiMC will likely be deleted without warning by " "the operating system
- close MultiMC now and extract it to a real " "location, not a temporary folder" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:1815 msgctxt "MainWindow|" msgid "" "Your instance folder contains 'Rar$' - that means you haven't extracted the " "MultiMC zip!" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:1823 #, qt-format msgctxt "MainWindow|" msgid "Your instance folder is in a temporary folder: '%1'!" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:1631 msgctxt "MainWindow|" msgid "Instance name" msgstr "Nazwa instancji" #: src/application/MainWindow.cpp:713 src/application/MainWindow.cpp:1071 #, fuzzy msgctxt "MainWindow|" msgid "Profiles" msgstr "Profilery" #: src/application/MainWindow.cpp:875 #, qt-format msgctxt "MainWindow|" msgid "Delete group '%1'" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:1267 src/application/MainWindow.cpp:1315 msgctxt "MainWindow|" msgid "Abort" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:1606 #, qt-format msgctxt "MainWindow|" msgid "" "About to delete: %1\n" "This is permanent and will completely delete the instance.\n" "\n" "Are you sure?" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:1631 msgctxt "MainWindow|" msgid "Enter a new instance name." msgstr "Wprowadź nową nazwę instancji." #: src/application/MainWindow.cpp:1788 msgctxt "MainWindow|" msgid "Rename Instance" msgstr "Zmień nazwę instancji" #: src/application/MainWindow.cpp:1801 msgctxt "MainWindow|" msgid "" "Your instance folder contains '!' and this is known to cause Java problems!" msgstr "" #: src/api/logic/meta/Index.cpp:71 #, fuzzy msgctxt "Meta::Index|" msgid "Name" msgstr "Nazwa" #: src/api/logic/minecraft/MinecraftInstance.cpp:634 msgctxt "MinecraftInstance|" msgid "" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/MinecraftInstance.cpp:636 msgctxt "MinecraftInstance|" msgid "" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/MinecraftInstance.cpp:637 msgctxt "MinecraftInstance|" msgid "" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/MinecraftInstance.cpp:638 msgctxt "MinecraftInstance|" msgid "" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/MinecraftInstance.cpp:726 #, qt-format msgctxt "MinecraftInstance|" msgid "%1m %2s" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/MinecraftInstance.cpp:730 #, qt-format msgctxt "MinecraftInstance|" msgid "%1h %2m" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/MinecraftInstance.cpp:732 #, qt-format msgctxt "MinecraftInstance|" msgid "%1d %2h %3m" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/MinecraftInstance.cpp:740 msgctxt "MinecraftInstance|" msgid "broken" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/MinecraftInstance.cpp:744 #, fuzzy, qt-format msgctxt "MinecraftInstance|" msgid "Minecraft %1 (%2)" msgstr "Logi Minecrafta" #: src/api/logic/minecraft/MinecraftInstance.cpp:747 #, qt-format msgctxt "MinecraftInstance|" msgid ", played for %1" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/MinecraftInstance.cpp:751 msgctxt "MinecraftInstance|" msgid ", has crashed." msgstr "" #: src/application/pages/global/MinecraftPage.h:42 msgctxt "MinecraftPage|" msgid "Minecraft" msgstr "" #: src/application/pages/global/MinecraftPage.ui:48 msgctxt "MinecraftPage|" msgid "Window Size" msgstr "" #: src/application/pages/global/MinecraftPage.ui:54 msgctxt "MinecraftPage|" msgid "Start Minecraft maximized?" msgstr "" #: src/application/pages/global/MinecraftPage.ui:63 #, fuzzy msgctxt "MinecraftPage|" msgid "Window hei&ght:" msgstr "Wysokość okna:" #: src/application/pages/global/MinecraftPage.ui:73 #, fuzzy msgctxt "MinecraftPage|" msgid "W&indow width:" msgstr "Szerokość okna:" #: src/application/pages/instance/ModFolderPage.ui:47 msgctxt "ModFolderPage|" msgid "&Add" msgstr "" #: src/application/pages/instance/ModFolderPage.ui:54 msgctxt "ModFolderPage|" msgid "&Remove" msgstr "" #: src/application/pages/instance/ModFolderPage.ui:61 msgctxt "ModFolderPage|" msgid "Enable" msgstr "" #: src/application/pages/instance/ModFolderPage.ui:68 msgctxt "ModFolderPage|" msgid "Disable" msgstr "" #: src/application/pages/instance/ModFolderPage.ui:75 #, fuzzy msgctxt "ModFolderPage|" msgid "Open the 'config' folder in the system file manager." msgstr "Otwórz folder instancji w przeglądarce plików." #: src/application/pages/instance/ModFolderPage.ui:78 msgctxt "ModFolderPage|" msgid "View configs" msgstr "" #: src/application/pages/instance/ModFolderPage.ui:98 msgctxt "ModFolderPage|" msgid "&View Folder" msgstr "" #: src/application/pages/instance/ModFolderPage.ui:126 msgctxt "ModFolderPage|" msgid "Filter:" msgstr "" #: src/application/pages/instance/ModFolderPage.cpp:157 #, fuzzy, qt-format msgctxt "" "ModFolderPage|Select whatever type of files the page contains. Example: " "'Loader Mods'" msgid "Select %1" msgstr "Wybierz ikony" #: src/api/logic/minecraft/ModList.cpp:275 #, fuzzy msgctxt "ModList|" msgid "Name" msgstr "Nazwa" #: src/api/logic/minecraft/ModList.cpp:277 #, fuzzy msgctxt "ModList|" msgid "Version" msgstr "Wersja" #: src/api/logic/minecraft/ModList.cpp:279 msgctxt "ModList|" msgid "Last changed" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/ModList.cpp:288 msgctxt "ModList|" msgid "Is the mod enabled?" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/ModList.cpp:290 msgctxt "ModList|" msgid "The name of the mod." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/ModList.cpp:292 msgctxt "ModList|" msgid "The version of the mod." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/ModList.cpp:294 msgctxt "ModList|" msgid "The date and time this mod was last changed (or added)." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/launch/ModMinecraftJar.cpp:36 #, fuzzy msgctxt "ModMinecraftJar|" msgid "Couldn't create the bin folder for Minecraft.jar" msgstr "Nie udało się utworzyć katalogu instancji." #: src/api/logic/minecraft/launch/ModMinecraftJar.cpp:42 #, fuzzy, qt-format msgctxt "ModMinecraftJar|" msgid "Couldn't remove stale jar file: %1" msgstr "Nie udało się uruchomić profilera: %1" #: src/api/logic/minecraft/launch/ModMinecraftJar.cpp:57 #, fuzzy msgctxt "ModMinecraftJar|" msgid "Failed to create the custom Minecraft jar file." msgstr "Nie udało się utworzyć katalogu instancji." #: src/api/logic/minecraft/auth/MojangAccountList.cpp:227 msgctxt "MojangAccountList|" msgid "Active?" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/auth/MojangAccountList.cpp:230 #, fuzzy msgctxt "MojangAccountList|" msgid "Name" msgstr "Nazwa" #: src/api/logic/minecraft/auth/MojangAccountList.cpp:240 msgctxt "MojangAccountList|" msgid "The name of the version." msgstr "" #: src/application/MultiMC.cpp:517 #, fuzzy msgctxt "MultiMC|" msgid "Settings" msgstr "Ustawienia" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:45 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Features" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:51 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Update Settings" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:57 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Check for updates when MultiMC starts?" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:64 #, fuzzy msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Up&date Channel:" msgstr "Kanał:" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:81 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "No channel selected." msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:100 #, fuzzy msgctxt "MultiMCPage|" msgid "I&nstances:" msgstr "Dodaj instancję" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:120 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "&Mods:" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:143 #, fuzzy msgctxt "MultiMCPage|" msgid "&Icons:" msgstr "Ikony" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:211 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "By &last launched" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:221 #, fuzzy msgctxt "MultiMCPage|" msgid "By &name" msgstr "Nazwa gracza" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:234 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Language:" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:246 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Theme" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:252 #, fuzzy msgctxt "MultiMCPage|" msgid "&Icons" msgstr "Ikony" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:495 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Analytics" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:501 #, fuzzy msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Analytics Settings" msgstr "Ustawienia instancji" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:507 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Send anonymous usage statistics?" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:521 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "" "\n" "\n" "

MultiMC sends anonymous usage statistics on every start of the " "application.

The following data is collected:

\n" "\n" "" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:277 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Simple (Dark Icons)" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:287 #, fuzzy msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Simple (Blue Icons)" msgstr "Wybierz ikony" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:292 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Simple (Colored Icons)" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:312 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Custom" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:333 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Colors" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:360 #, fuzzy msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Console" msgstr "Ustawienia konsoli" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:366 #, fuzzy msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Console Settings" msgstr "Ustawienia konsoli" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:372 #, fuzzy msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Show console while the game is running?" msgstr "Pokazać konsole podczas, gdy gra jest uruchomiona?" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:379 #, fuzzy msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Automatically close console when the game quits?" msgstr "Automatycznie zamknąć konsole, gdy gra zostaje zamknięta?" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:386 #, fuzzy msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Show console when the game crashes?" msgstr "Pokazać konsole podczas, gdy gra jest uruchomiona?" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:396 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "History limit" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:402 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Stop logging when log overflows" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:415 msgctxt "MultiMCPage|" msgid " lines" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:443 #, fuzzy msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Console font" msgstr "Okno konsoli dla " #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:94 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Folders" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:177 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "User Interface" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:183 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "MultiMC notifications" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:189 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Reset hidden notifications" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:205 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Instance view sorting mode" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:272 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Default" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:282 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Simple (Light Icons)" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.cpp:97 #, fuzzy msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Instance Folder" msgstr "Katalog instancji" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.cpp:106 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "" "You're trying to specify an instance folder which's path contains at least " "one '!'. Java is known to cause problems if that is the case, your instances " "(probably) won't start!" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.cpp:111 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "" "Do you really want to use this path? Selecting \"No\" will close this and " "not alter your instance path." msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.cpp:129 #, fuzzy msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Icons Folder" msgstr "Katalog instancji" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.cpp:140 #, fuzzy msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Mods Folder" msgstr "Katalog konfiguracyjny" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.cpp:451 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "[Something/ERROR] A spooky error!" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.cpp:460 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "[Test/INFO] A harmless message..." msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.cpp:469 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "[Something/WARN] A not so spooky warning." msgstr "" #: src/api/logic/net/NetJob.cpp:128 #, qt-format msgctxt "NetJob|" msgid "" "Job '%1' failed to process:\n" "%2" msgstr "" #: src/application/dialogs/NewComponentDialog.ui:17 #, fuzzy msgctxt "NewComponentDialog|" msgid "Copy Instance" msgstr "Kopiuj instancję" #: src/application/dialogs/NewComponentDialog.ui:30 #, fuzzy msgctxt "NewComponentDialog|" msgid "Name" msgstr "Nazwa" #: src/application/dialogs/NewComponentDialog.ui:37 msgctxt "NewComponentDialog|" msgid "uid" msgstr "" #: src/application/dialogs/NewInstanceDialog.ui:17 #: src/application/dialogs/NewInstanceDialog.cpp:122 msgctxt "NewInstanceDialog|" msgid "New Instance" msgstr "" #: src/application/dialogs/NewInstanceDialog.ui:52 #, fuzzy msgctxt "NewInstanceDialog|" msgid "&Name:" msgstr "Nazwa" #: src/application/dialogs/NewInstanceDialog.ui:39 #, fuzzy msgctxt "NewInstanceDialog|" msgid "&Group:" msgstr "Nazwa grupy" #: src/application/dialogs/NewInstanceDialog.cpp:65 msgctxt "NewInstanceDialog|" msgid "No group" msgstr "" #: src/api/logic/news/NewsChecker.cpp:97 #, qt-format msgctxt "NewsChecker|" msgid "" "Failed to load news RSS feed:\n" "%1" msgstr "" #: src/api/logic/news/NewsEntry.cpp:24 src/api/logic/news/NewsEntry.cpp:60 msgctxt "NewsEntry|" msgid "Untitled" msgstr "" #: src/api/logic/news/NewsEntry.cpp:25 src/api/logic/news/NewsEntry.cpp:61 msgctxt "NewsEntry|" msgid "No content." msgstr "" #: src/api/logic/news/NewsEntry.cpp:27 src/api/logic/news/NewsEntry.cpp:63 msgctxt "NewsEntry|" msgid "Unknown Author" msgstr "" #: src/application/pages/instance/NotesPage.h:38 msgctxt "NotesPage|" msgid "Notes" msgstr "" #: src/application/dialogs/NotificationDialog.ui:14 msgctxt "NotificationDialog|" msgid "Notification" msgstr "" #: src/application/dialogs/NotificationDialog.ui:65 #: src/application/dialogs/NotificationDialog.cpp:29 msgctxt "NotificationDialog|" msgid "Don't show again" msgstr "" #: src/application/dialogs/NotificationDialog.ui:75 #: src/application/dialogs/NotificationDialog.cpp:30 msgctxt "NotificationDialog|" msgid "Close" msgstr "" #: src/api/logic/NullInstance.h:21 #, fuzzy msgctxt "NullInstance|" msgid "Unknown instance type" msgstr "Nieznany błąd wczytywania instancji %1" #: src/api/logic/minecraft/MinecraftUpdate.cpp:90 msgctxt "OneSixUpdate|" msgid "Aborted by user." msgstr "" #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.ui:107 msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "Reload" msgstr "" #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.ui:67 msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "Copy the whole log into the clipboard" msgstr "" #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.ui:42 #, fuzzy msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "Find" msgstr "Znajdź następne" #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.ui:70 msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "&Copy" msgstr "" #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.ui:87 msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "Upload the log to paste.ee - it will stay online for a month" msgstr "" #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.ui:90 msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "Upload" msgstr "" #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.ui:100 #, fuzzy msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "Clean" msgstr "Wyczyść" #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.ui:126 #, fuzzy msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "Search:" msgstr "Szukaj:" #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.ui:77 #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.ui:97 msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "Clear the log" msgstr "" #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.ui:80 #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.cpp:196 msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "Delete" msgstr "" #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.h:45 msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "Other logs" msgstr "" #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.cpp:125 #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.cpp:205 #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.cpp:252 msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "Error" msgstr "" #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.cpp:125 #, qt-format msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "Unable to open %1 for reading: %2" msgstr "" #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.cpp:146 #, qt-format msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "" "The file (%1) is too big. You may want to open it in a viewer optimized for " "large files." msgstr "" #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.cpp:161 #, qt-format msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "The file (%1) is not readable." msgstr "" #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.cpp:197 #, qt-format msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "Do you really want to delete %1?" msgstr "" #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.cpp:205 #, qt-format msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "Unable to delete %1: %2" msgstr "" #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.cpp:220 #, fuzzy msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "Clean up" msgstr "Wyczyść" #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.cpp:223 msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "Do you really want to delete all log files?" msgstr "" #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.cpp:228 #, fuzzy, qt-format msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "" "Do you really want to delete these files?\n" "%1" msgstr "Nie udało się uruchomić profilera: %1" #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.cpp:255 #, fuzzy msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "Couldn't delete some files!" msgstr "Odśwież listę instancji." #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.cpp:260 #, fuzzy, qt-format msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "" "Couldn't delete some files:\n" "%1" msgstr "Nie udało się uruchomić profilera: %1" #: src/application/pages/global/PackagesPage.ui:14 #, fuzzy msgctxt "PackagesPage|" msgid "Form" msgstr "Forma" #: src/application/pages/global/PackagesPage.ui:36 #, fuzzy msgctxt "PackagesPage|" msgid "Tab 1" msgstr "Zakładka 1" #: src/application/pages/global/PackagesPage.ui:42 #, fuzzy msgctxt "PackagesPage|" msgid "Versions" msgstr "Wersja" #: src/application/pages/global/PackagesPage.ui:48 #: src/application/pages/global/PackagesPage.ui:161 #, fuzzy msgctxt "PackagesPage|" msgid "Search..." msgstr "Szukaj:" #: src/application/pages/global/PackagesPage.ui:70 #: src/application/pages/global/PackagesPage.ui:183 #: src/application/pages/global/PackagesPage.cpp:177 #: src/application/pages/global/PackagesPage.cpp:217 #, fuzzy msgctxt "PackagesPage|" msgid "Refresh" msgstr "Odśwież" #: src/application/pages/global/PackagesPage.ui:81 #, fuzzy msgctxt "PackagesPage|" msgid "Version:" msgstr "Wersja:" #: src/application/pages/global/PackagesPage.ui:95 msgctxt "PackagesPage|" msgid "Time:" msgstr "" #: src/application/pages/global/PackagesPage.ui:109 msgctxt "PackagesPage|" msgid "Type:" msgstr "" #: src/application/pages/global/PackagesPage.ui:123 msgctxt "PackagesPage|" msgid "Dependencies:" msgstr "" #: src/application/pages/global/PackagesPage.ui:155 msgctxt "PackagesPage|" msgid "Resources" msgstr "" #: src/application/pages/global/PackagesPage.ui:194 msgctxt "PackagesPage|" msgid "UID:" msgstr "" #: src/application/pages/global/PackagesPage.ui:208 #, fuzzy msgctxt "PackagesPage|" msgid "Name:" msgstr "Nazwa" #: src/application/pages/global/PackagesPage.ui:240 #, fuzzy msgctxt "PackagesPage|" msgid "Refresh Index" msgstr "Odśwież" #: src/application/pages/global/PackagesPage.h:37 #, fuzzy msgctxt "PackagesPage|" msgid "Packages" msgstr "Zarządzaj wersjami Lwjgl" #: src/application/pages/global/PackagesPage.cpp:165 #: src/application/pages/global/PackagesPage.cpp:204 #, fuzzy, qt-format msgctxt "PackagesPage|" msgid "Refresh %1" msgstr "Odśwież" #: src/application/pages/global/PasteEEPage.ui:39 msgctxt "PasteEEPage|" msgid "paste.ee API key" msgstr "" #: src/application/pages/global/PasteEEPage.ui:45 msgctxt "PasteEEPage|" msgid "MultiMC key - 12MB &upload limit" msgstr "" #: src/application/pages/global/PasteEEPage.ui:55 msgctxt "PasteEEPage|" msgid "&Your own key - 12MB upload limit:" msgstr "" #: src/application/pages/global/PasteEEPage.ui:68 msgctxt "PasteEEPage|" msgid "Paste your API key here!" msgstr "" #: src/application/pages/global/PasteEEPage.ui:82 msgctxt "PasteEEPage|" msgid "" "

paste.ee is used by " "MultiMC for log uploads. If you have a paste." "ee account, you can add your API key here and have your uploaded logs " "paired with your account.

" msgstr "" #: src/application/pages/global/PasteEEPage.h:37 #, fuzzy msgctxt "PasteEEPage|" msgid "Log Upload" msgstr "Prześlij" #: src/api/logic/net/PasteUpload.cpp:46 msgctxt "PasteUpload|" msgid "Uploading to paste.ee" msgstr "" #: src/api/logic/net/PasteUpload.cpp:75 msgctxt "PasteUpload|" msgid "" "paste.ee returned an error. Please consult the logs for more information" msgstr "" #: src/api/logic/launch/steps/PostLaunchCommand.cpp:31 #, fuzzy, qt-format msgctxt "PostLaunchCommand|" msgid "Running Post-Launch command: %1" msgstr "Komendy przed uruchomieniem:" #: src/api/logic/launch/steps/PostLaunchCommand.cpp:39 #, fuzzy, qt-format msgctxt "PostLaunchCommand|" msgid "" "Post-Launch command failed with code %1.\n" "\n" msgstr "Komendy przed uruchomieniem:" #: src/api/logic/launch/steps/PostLaunchCommand.cpp:62 msgctxt "PostLaunchCommand|" msgid "" "Post-Launch command ran successfully.\n" "\n" msgstr "" #: src/api/logic/launch/steps/PreLaunchCommand.cpp:32 #, fuzzy, qt-format msgctxt "PreLaunchCommand|" msgid "Running Pre-Launch command: %1" msgstr "Komendy przed uruchomieniem:" #: src/api/logic/launch/steps/PreLaunchCommand.cpp:40 #, qt-format msgctxt "PreLaunchCommand|" msgid "" "Pre-Launch command failed with code %1.\n" "\n" msgstr "" #: src/api/logic/launch/steps/PreLaunchCommand.cpp:63 msgctxt "PreLaunchCommand|" msgid "" "Pre-Launch command ran successfully.\n" "\n" msgstr "" #: src/application/dialogs/ProfileSelectDialog.ui:14 #, fuzzy msgctxt "ProfileSelectDialog|" msgid "Select an Account" msgstr "Wybierz konto" #: src/application/dialogs/ProfileSelectDialog.ui:20 #, fuzzy msgctxt "ProfileSelectDialog|" msgid "Select a profile." msgstr "Wybierz konto." #: src/application/dialogs/ProfileSelectDialog.ui:38 #, fuzzy msgctxt "ProfileSelectDialog|" msgid "Use as default?" msgstr "Użyć jako domyślne?" #: src/application/dialogs/ProfileSelectDialog.ui:45 #, fuzzy msgctxt "ProfileSelectDialog|" msgid "Use as default for this instance only?" msgstr "Użyć jak domyślne tylko dla tej instancji?" #: src/application/dialogs/ProfileSelectDialog.cpp:41 #: src/application/dialogs/ProfileSelectDialog.cpp:45 #, fuzzy msgctxt "ProfileSelectDialog|" msgid "Name" msgstr "Nazwa" #: src/application/dialogs/ProfileSelectDialog.cpp:56 msgctxt "ProfileSelectDialog|" msgid " (in use)" msgstr "" #: src/application/dialogs/ProgressDialog.ui:26 msgctxt "ProgressDialog|" msgid "Please wait..." msgstr "" #: src/application/dialogs/ProgressDialog.ui:32 msgctxt "ProgressDialog|" msgid "Task Status..." msgstr "" #: src/application/dialogs/ProgressDialog.ui:58 msgctxt "ProgressDialog|" msgid "Skip" msgstr "" #: src/application/pages/global/ProxyPage.ui:55 msgctxt "ProxyPage|" msgid "Type" msgstr "" #: src/application/pages/global/ProxyPage.ui:61 msgctxt "ProxyPage|" msgid "Uses your system's default proxy settings." msgstr "" #: src/application/pages/global/ProxyPage.ui:42 msgctxt "ProxyPage|" msgid "This only applies to MultiMC. Minecraft does not accept proxy settings." msgstr "" #: src/application/pages/global/ProxyPage.ui:64 #, fuzzy msgctxt "ProxyPage|" msgid "&Default" msgstr "&Brak domyślnej" #: src/application/pages/global/ProxyPage.ui:74 msgctxt "ProxyPage|" msgid "&None" msgstr "" #: src/application/pages/global/ProxyPage.ui:84 msgctxt "ProxyPage|" msgid "SOC&KS5" msgstr "" #: src/application/pages/global/ProxyPage.ui:94 msgctxt "ProxyPage|" msgid "H&TTP" msgstr "" #: src/application/pages/global/ProxyPage.ui:107 msgctxt "ProxyPage|" msgid "Address and Port" msgstr "" #: src/application/pages/global/ProxyPage.ui:139 msgctxt "ProxyPage|" msgid "Authentication" msgstr "" #: src/application/pages/global/ProxyPage.ui:148 msgctxt "ProxyPage|" msgid "Username:" msgstr "" #: src/application/pages/global/ProxyPage.ui:155 msgctxt "ProxyPage|" msgid "Password:" msgstr "" #: src/application/pages/global/ProxyPage.ui:169 msgctxt "ProxyPage|" msgid "" "Note: Proxy username and password are stored in plain text inside MultiMC's " "configuration file!" msgstr "" #: src/application/pages/global/ProxyPage.h:39 msgctxt "ProxyPage|" msgid "Proxy" msgstr "" #: src/api/logic/tools/JVisualVM.cpp:92 src/api/logic/tools/JProfiler.cpp:99 msgctxt "QObject|" msgid "Empty path" msgstr "" #: src/api/logic/tools/JVisualVM.cpp:98 msgctxt "QObject|" msgid "Invalid path to JVisualVM" msgstr "" #: src/api/logic/tools/JProfiler.cpp:105 src/api/logic/tools/MCEditTool.cpp:37 msgctxt "QObject|" msgid "Path does not exist" msgstr "" #: src/api/logic/tools/JProfiler.cpp:110 msgctxt "QObject|" msgid "Invalid JProfiler install" msgstr "" #: src/api/logic/tools/MCEditTool.cpp:31 msgctxt "QObject|" msgid "Path is empty" msgstr "" #: src/api/logic/tools/MCEditTool.cpp:42 msgctxt "QObject|" msgid "Path does not seem to be a MCEdit path" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/ProfileUtils.cpp:96 #: src/api/logic/minecraft/ProfileUtils.cpp:149 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "Unable to open the version file %1: %2." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/ProfileUtils.cpp:117 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "Unable to process the version file %1: %2 at line %3 column %4." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/ProfileUtils.cpp:157 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "Unable to process the version file %1." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/ProfileUtils.cpp:51 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "Invalid order file version, expected %1" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/OneSixVersionFormat.cpp:162 msgctxt "QObject|" msgid "" "Version file has both '+libraries' and 'libraries'. This is no longer " "supported." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/OneSixVersionFormat.cpp:229 msgctxt "QObject|" msgid "Version file contains unsupported element 'tweakers'" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/OneSixVersionFormat.cpp:233 msgctxt "QObject|" msgid "Version file contains unsupported element '-libraries'" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/OneSixVersionFormat.cpp:237 msgctxt "QObject|" msgid "Version file contains unsupported element '-tweakers'" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/OneSixVersionFormat.cpp:241 msgctxt "QObject|" msgid "Version file contains unsupported element '-minecraftArguments'" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/OneSixVersionFormat.cpp:245 msgctxt "QObject|" msgid "Version file contains unsupported element '+minecraftArguments'" msgstr "" #: src/application/JavaCommon.cpp:15 msgctxt "QObject|" msgid "JVM arguments warning" msgstr "" #: src/application/JavaCommon.cpp:10 msgctxt "QObject|" msgid "" "You tried to manually set a JVM memory option (using \"-XX:PermSize\", \"-XX-" "MaxHeapSize\", \"-XX:InitialHeapSize\", \"-Xmx\" or \"-Xms\").\n" "There are dedicated boxes for these in the settings (Java tab, in the Memory " "group at the top).\n" "This message will be displayed until you remove them from the JVM arguments." msgstr "" #: src/application/JavaCommon.cpp:32 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "
Warnings:
%1" msgstr "" #: src/application/JavaCommon.cpp:42 msgctxt "QObject|" msgid "" "The specified java binary didn't work with the arguments you provided:
" msgstr "" #: src/application/JavaCommon.cpp:50 msgctxt "QObject|" msgid "" "The specified java binary didn't work.
You should use the auto-detect " "feature, or set the path to the java executable.
" msgstr "" #: src/application/dialogs/ModEditDialogCommon.cpp:36 msgctxt "QObject|" msgid "How sad!" msgstr "" #: src/application/dialogs/ModEditDialogCommon.cpp:37 msgctxt "QObject|" msgid "The mod author didn't provide a website link for this mod." msgstr "" #: src/application/GuiUtil.cpp:29 src/application/GuiUtil.cpp:38 #, fuzzy msgctxt "QObject|" msgid "Upload failed" msgstr "Prześlij" #: src/application/GuiUtil.cpp:30 msgctxt "QObject|" msgid "The log file is too big. You'll have to upload it manually." msgstr "" #: src/application/GuiUtil.cpp:47 msgctxt "QObject|" msgid "Upload finished" msgstr "" #: src/application/GuiUtil.cpp:48 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "" "The link to the uploaded log has been placed in your " "clipboard." msgstr "" #: src/application/dialogs/AboutDialog.cpp:30 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "" "

MultiMC Developers

Andrew Okin <forkk@forkk.net>

Petr Mrázek <peterix@gmail.com>

Sky Welch <multimc@bunnies.io>

Jan (02JanDal) <02jandal@gmail.com>

RoboSky " "<@RoboSky_>

With " "thanks to

Orochimarufan <orochimarufan.x3@gmail.com>

TakSuyu <taksuyu@gmail.com>

Kilobyte <stiepen22@gmx.de>

Rootbear75 <" "@rootbear75>

Patrons%1" msgstr "" #: src/application/dialogs/AboutDialog.cpp:62 #, fuzzy msgctxt "QObject|" msgid "

Loading...

" msgstr "Wczytywanie aktualności..." #: src/application/dialogs/UpdateDialog.cpp:121 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "" "

There are no code changes between your current version and latest %1.

" msgstr "" #: src/application/dialogs/UpdateDialog.cpp:125 msgctxt "QObject|" msgid "

Following commits were added since last update:

" msgstr "" #: src/application/dialogs/UpdateDialog.cpp:132 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "

The update removes %1 commits and adds the following %2:

" msgstr "" #: src/application/dialogs/UpdateDialog.cpp:135 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "

You can look at the changes on github.

" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/MojangVersionFormat.cpp:153 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "processArguments is set to unknown value '%1'" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/MojangVersionFormat.cpp:178 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "" "The 'minimumLauncherVersion' value of this version (%1) is higher than " "supported by MultiMC (%2). It might not work properly!" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/AssetsUtils.cpp:225 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "Assets for %1" msgstr "" #: src/application/widgets/JavaSettingsWidget.cpp:281 #, fuzzy msgctxt "QObject|" msgid "The specified file either doesn't exist or is not a proper executable." msgstr "Wybrany plik nie wygląda na wykonywalny" #: src/application/widgets/JavaSettingsWidget.cpp:286 msgctxt "QObject|" msgid "The specified java binary didn't start properly.
" msgstr "" #: src/application/widgets/JavaSettingsWidget.cpp:298 msgctxt "QObject|" msgid "The specified java binary returned unexpected results:
" msgstr "" #: src/application/JavaCommon.cpp:26 #: src/application/widgets/JavaSettingsWidget.cpp:309 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "" "Java test succeeded!
Platform reported: %1
Java version reported: " "%2
" msgstr "" #: src/application/JavaCommon.cpp:34 #: src/application/widgets/JavaSettingsWidget.cpp:318 #, fuzzy msgctxt "QObject|" msgid "Java test success" msgstr "Test Javy odbył się sukcesem" #: src/application/JavaCommon.cpp:44 src/application/JavaCommon.cpp:53 #: src/application/widgets/JavaSettingsWidget.cpp:318 #, fuzzy msgctxt "QObject|" msgid "Java test failure" msgstr "Test Javy odbył się porażką" #: src/application/themes/DarkTheme.cpp:10 msgctxt "QObject|" msgid "Dark" msgstr "" #: src/application/themes/SystemTheme.cpp:44 msgctxt "QObject|" msgid "System" msgstr "" #: src/application/themes/BrightTheme.cpp:10 msgctxt "QObject|" msgid "Bright" msgstr "" #: src/application/UpdateController.cpp:362 #, fuzzy msgctxt "QObject|" msgid "Update failed!" msgstr "Prześlij" #: src/application/UpdateController.cpp:363 #, fuzzy msgctxt "QObject|" msgid "Rollback failed!" msgstr "Prześlij" #: src/application/UpdateController.cpp:368 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "" "Couldn't replace file %1. Changes will be reverted.\n" "See the MultiMC log file for details." msgstr "" #: src/application/UpdateController.cpp:376 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "" "Couldn't remove file %1. Changes will be reverted.\n" "See the MultiMC log file for details." msgstr "" #: src/application/UpdateController.cpp:384 msgctxt "QObject|" msgid "" "The new version didn't start or is too old and doesn't respond to startup " "checks.\n" "\n" "Roll back to previous version?" msgstr "" #: src/application/UpdateController.cpp:406 msgctxt "QObject|" msgid "" "The rollback failed too.\n" "You will have to repair MultiMC manually.\n" "Please let us know why and how this happened." msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:943 msgctxt "QObject|" msgid " (in use)" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/Component.cpp:247 msgctxt "QObject|" msgid "Patch is not loaded yet." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/ComponentList.cpp:188 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "Invalid component file version, expected %1" msgstr "" #: src/api/logic/meta/BaseEntity.cpp:117 #, fuzzy, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "Download of meta file %1" msgstr "Pobieranie plików aktualizacji %1." #: src/api/logic/meta/JsonFormat.cpp:140 src/api/logic/meta/JsonFormat.cpp:153 #: src/api/logic/meta/JsonFormat.cpp:166 #, fuzzy msgctxt "QObject|" msgid "Unknown format version!" msgstr "Nieznany błąd" #: src/api/logic/minecraft/auth/flows/RefreshTask.cpp:74 msgctxt "RefreshTask|" msgid "Authentication server didn't send a client token." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/auth/flows/RefreshTask.cpp:79 msgctxt "RefreshTask|" msgid "" "Authentication server attempted to change the client token. This isn't " "supported." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/auth/flows/RefreshTask.cpp:89 msgctxt "RefreshTask|" msgid "Authentication server didn't send an access token." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/auth/flows/RefreshTask.cpp:99 msgctxt "RefreshTask|" msgid "Authentication server didn't specify the same prefile as expected." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/auth/flows/RefreshTask.cpp:138 msgctxt "RefreshTask|" msgid "Refreshing login token..." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/auth/flows/RefreshTask.cpp:140 msgctxt "RefreshTask|" msgid "Refreshing login token: Processing response..." msgstr "" #: src/application/pages/instance/ResourcePackPage.h:10 msgctxt "ResourcePackPage|" msgid "Resource packs" msgstr "" #: src/application/pages/instance/ScreenshotsPage.ui:51 msgctxt "ScreenshotsPage|" msgid "&Upload" msgstr "" #: src/application/pages/instance/ScreenshotsPage.ui:58 msgctxt "ScreenshotsPage|" msgid "&Delete" msgstr "" #: src/application/pages/instance/ScreenshotsPage.ui:65 msgctxt "ScreenshotsPage|" msgid "&Rename" msgstr "" #: src/application/pages/instance/ScreenshotsPage.ui:85 msgctxt "ScreenshotsPage|" msgid "&View Folder" msgstr "" #: src/application/pages/instance/ScreenshotsPage.h:52 msgctxt "ScreenshotsPage|" msgid "Screenshots" msgstr "" #: src/application/pages/instance/ScreenshotsPage.cpp:306 msgctxt "ScreenshotsPage|" msgid "Failed to upload screenshots!" msgstr "" #: src/application/pages/instance/ScreenshotsPage.cpp:307 msgctxt "ScreenshotsPage|" msgid "Unknown error" msgstr "" #: src/application/pages/instance/ScreenshotsPage.cpp:316 msgctxt "ScreenshotsPage|" msgid "Upload finished" msgstr "" #: src/application/pages/instance/ScreenshotsPage.cpp:317 #, qt-format msgctxt "ScreenshotsPage|" msgid "" "The link to the uploaded album has been placed in your " "clipboard." msgstr "" #: src/application/pages/instance/ScreenshotsPage.cpp:327 msgctxt "ScreenshotsPage|" msgid "Are you sure?" msgstr "" #: src/application/pages/instance/ScreenshotsPage.cpp:327 msgctxt "ScreenshotsPage|" msgid "This will delete all selected screenshots." msgstr "" #: src/application/widgets/ServerStatus.cpp:70 msgctxt "ServerStatus|" msgid "Skins" msgstr "" #: src/application/widgets/ServerStatus.cpp:66 msgctxt "ServerStatus|" msgid "Auth" msgstr "" #: src/application/widgets/ServerStatus.cpp:68 msgctxt "ServerStatus|" msgid "Session" msgstr "" #: src/application/setupwizard/SetupWizard.cpp:29 msgctxt "SetupWizard|" msgid "&Next >" msgstr "" #: src/application/setupwizard/SetupWizard.cpp:30 msgctxt "SetupWizard|" msgid "< &Back" msgstr "" #: src/application/setupwizard/SetupWizard.cpp:31 msgctxt "SetupWizard|" msgid "&Finish" msgstr "" #: src/application/setupwizard/SetupWizard.cpp:32 #, fuzzy msgctxt "SetupWizard|" msgid "&Refresh" msgstr "&Odśwież" #: src/application/setupwizard/SetupWizard.cpp:33 msgctxt "SetupWizard|" msgid "MultiMC Quick Setup" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/SkinUpload.cpp:46 msgctxt "SkinUpload|" msgid "Uploading skin" msgstr "" #: src/application/dialogs/SkinUploadDialog.ui:14 #: src/application/dialogs/SkinUploadDialog.cpp:23 #: src/application/dialogs/SkinUploadDialog.cpp:47 #: src/application/dialogs/SkinUploadDialog.cpp:59 #: src/application/dialogs/SkinUploadDialog.cpp:75 #: src/application/dialogs/SkinUploadDialog.cpp:91 #: src/application/dialogs/SkinUploadDialog.cpp:95 #, fuzzy msgctxt "SkinUploadDialog|" msgid "Skin Upload" msgstr "Prześlij" #: src/application/dialogs/SkinUploadDialog.ui:20 msgctxt "SkinUploadDialog|" msgid "Skin File" msgstr "" #: src/application/dialogs/SkinUploadDialog.ui:51 #, fuzzy msgctxt "SkinUploadDialog|" msgid "Player Model" msgstr "Nazwa gracza" #: src/application/dialogs/SkinUploadDialog.ui:57 msgctxt "SkinUploadDialog|" msgid "Steve Model" msgstr "" #: src/application/dialogs/SkinUploadDialog.ui:67 msgctxt "SkinUploadDialog|" msgid "Alex Model" msgstr "" #: src/application/dialogs/SkinUploadDialog.cpp:23 #, fuzzy msgctxt "SkinUploadDialog|" msgid "Failed to login!" msgstr "Nie udało się utworzyć instancji %1: " #: src/application/dialogs/SkinUploadDialog.cpp:48 msgctxt "SkinUploadDialog|" msgid "Using remote URLs for setting skins is not implemented yet." msgstr "" #: src/application/dialogs/SkinUploadDialog.cpp:60 msgctxt "SkinUploadDialog|" msgid "You cannot use an invalid URL for uploading skins." msgstr "" #: src/application/dialogs/SkinUploadDialog.cpp:75 msgctxt "SkinUploadDialog|" msgid "Skin file does not exist!" msgstr "" #: src/application/dialogs/SkinUploadDialog.cpp:91 #, fuzzy msgctxt "SkinUploadDialog|" msgid "Failed to upload skin!" msgstr "Nie udało się utworzyć instancji %1: " #: src/application/dialogs/SkinUploadDialog.cpp:95 msgctxt "SkinUploadDialog|" msgid "Success" msgstr "" #: src/application/dialogs/SkinUploadDialog.cpp:101 msgctxt "SkinUploadDialog|" msgid "Select Skin Texture" msgstr "" #: src/api/logic/status/StatusChecker.cpp:104 #, qt-format msgctxt "StatusChecker|" msgid "" "Failed to load status JSON:\n" "%1" msgstr "" #: src/application/pages/modplatform/TechnicPage.h:40 msgctxt "TechnicPage|" msgid "Technic" msgstr "" #: src/application/pages/instance/TexturePackPage.h:10 msgctxt "TexturePackPage|" msgid "Texture packs" msgstr "" #: src/application/pages/modplatform/TwitchPage.h:40 msgctxt "TwitchPage|" msgid "Twitch" msgstr "" #: src/api/logic/launch/steps/Update.cpp:23 msgctxt "Update|" msgid "Task aborted." msgstr "" #: src/api/logic/launch/steps/Update.cpp:52 #, qt-format msgctxt "Update|" msgid "" "Instance update failed because: %1.\n" "\n" msgstr "" #: src/application/dialogs/UpdateDialog.ui:14 msgctxt "UpdateDialog|" msgid "MultiMC Update" msgstr "" #: src/application/dialogs/UpdateDialog.ui:46 #, fuzzy msgctxt "UpdateDialog|" msgid "" "\n" "\n" "

Loading " "changelog...

" msgstr "" "↵\n" "↵\n" "


" #: src/application/dialogs/UpdateDialog.ui:68 msgctxt "UpdateDialog|" msgid "Update now" msgstr "" #: src/application/dialogs/UpdateDialog.ui:81 msgctxt "UpdateDialog|" msgid "Don't update yet" msgstr "" #: src/application/dialogs/UpdateDialog.cpp:17 #, qt-format msgctxt "UpdateDialog|" msgid "A new %1 update is available!" msgstr "" #: src/application/dialogs/UpdateDialog.cpp:21 #, qt-format msgctxt "UpdateDialog|" msgid "No %1 updates found. You are running the latest version." msgstr "" #: src/application/dialogs/UpdateDialog.cpp:23 #, fuzzy msgctxt "UpdateDialog|" msgid "Close" msgstr "Zamknij" #: src/application/dialogs/UpdateDialog.cpp:164 #, qt-format msgctxt "UpdateDialog|" msgid "" "

Failed to fetch " "changelog... Error: %1

" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/auth/flows/ValidateTask.cpp:55 msgctxt "ValidateTask|" msgid "Validating access token: Sending request..." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/auth/flows/ValidateTask.cpp:57 msgctxt "ValidateTask|" msgid "Validating access token: Processing response..." msgstr "" #: src/application/pages/modplatform/VanillaPage.ui:41 msgctxt "VanillaPage|" msgid "Filter" msgstr "" #: src/application/pages/modplatform/VanillaPage.ui:51 msgctxt "VanillaPage|" msgid "Releases" msgstr "" #: src/application/pages/modplatform/VanillaPage.ui:64 msgctxt "VanillaPage|" msgid "Snapshots" msgstr "" #: src/application/pages/modplatform/VanillaPage.ui:74 msgctxt "VanillaPage|" msgid "Old Snapshots" msgstr "" #: src/application/pages/modplatform/VanillaPage.ui:84 msgctxt "VanillaPage|" msgid "Betas" msgstr "" #: src/application/pages/modplatform/VanillaPage.ui:94 msgctxt "VanillaPage|" msgid "Alphas" msgstr "" #: src/application/pages/modplatform/VanillaPage.ui:117 #, fuzzy msgctxt "VanillaPage|" msgid "Refresh" msgstr "Odśwież" #: src/application/pages/modplatform/VanillaPage.h:40 msgctxt "VanillaPage|" msgid "Vanilla" msgstr "" #: src/application/widgets/VersionListView.cpp:27 msgctxt "VersionListView|" msgid "No versions are currently available." msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.h:38 msgctxt "VersionPage|" msgid "Version" msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:57 msgctxt "VersionPage|" msgid "Selection" msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:70 msgctxt "VersionPage|" msgid "Change version" msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:80 msgctxt "VersionPage|" msgid "Move up" msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:90 msgctxt "VersionPage|" msgid "Move down" msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:100 msgctxt "VersionPage|" msgid "Remove" msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:153 msgctxt "VersionPage|" msgid "Install" msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:67 #, fuzzy msgctxt "VersionPage|" msgid "Change version of the selected package." msgstr "Zmień ikonę zaznaczonej instancji." #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:77 #, fuzzy msgctxt "VersionPage|" msgid "Make the selected package apply sooner." msgstr "Zmień ikonę zaznaczonej instancji." #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:87 msgctxt "VersionPage|" msgid "Make the selected package apply later." msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:97 #, fuzzy msgctxt "VersionPage|" msgid "Remove selected package from the instance." msgstr "Zmień nazwę zaznaczonej instancji." #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:110 #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:133 #, fuzzy msgctxt "VersionPage|" msgid "Edit" msgstr "MCEdit" #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:120 #, fuzzy msgctxt "VersionPage|" msgid "Customize selected package." msgstr "Skopiuj zaznaczoną instancję." #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:123 msgctxt "VersionPage|" msgid "Customize" msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:130 #, fuzzy msgctxt "VersionPage|" msgid "Edit selected package." msgstr "Skopiuj zaznaczoną instancję." #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:140 #, fuzzy msgctxt "VersionPage|" msgid "Revert the selected package to default." msgstr "Zmień nazwę zaznaczonej instancji." #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:143 msgctxt "VersionPage|" msgid "Revert" msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:163 msgctxt "VersionPage|" msgid "Install the Minecraft Forge package." msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:166 msgctxt "VersionPage|" msgid "Install Forge" msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:173 msgctxt "VersionPage|" msgid "Install the LiteLoader package." msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:176 msgctxt "VersionPage|" msgid "Install LiteLoader" msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:183 #, fuzzy msgctxt "VersionPage|" msgid "Install normal mods." msgstr "Zainstaluj Forge" #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:186 #, fuzzy msgctxt "VersionPage|" msgid "Install mods" msgstr "Zainstaluj" #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:196 msgctxt "VersionPage|" msgid "Advanced" msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:206 msgctxt "VersionPage|" msgid "Add a mod into the Minecraft jar file." msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:209 #, fuzzy msgctxt "VersionPage|" msgid "Add to Minecraft.jar" msgstr "Logi Minecrafta" #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:216 #, fuzzy msgctxt "VersionPage|" msgid "Replace Minecraft.jar" msgstr "Zabij Minecrafta" #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:223 msgctxt "VersionPage|" msgid "Add Empty" msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:230 msgctxt "VersionPage|" msgid "Reload all packages." msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:233 msgctxt "VersionPage|" msgid "Reload" msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:240 msgctxt "VersionPage|" msgid "Download the files needed to launch the instance now." msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:243 msgctxt "VersionPage|" msgid "Download All" msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:205 #: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:211 #: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:230 #: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:274 #: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:287 #: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:343 msgctxt "VersionPage|" msgid "Error" msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:230 msgctxt "VersionPage|" msgid "Couldn't remove file" msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:212 #, fuzzy msgctxt "VersionPage|" msgid "Couldn't load the instance profile." msgstr "Odśwież listę instancji." #: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:151 #, qt-format msgctxt "VersionPage|" msgid "%1 possibly has issues." msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:154 #, qt-format msgctxt "VersionPage|" msgid "%1 has issues!" msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:168 #, fuzzy msgctxt "VersionPage|" msgid "Error: " msgstr "Błąd" #: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:172 msgctxt "VersionPage|" msgid "Warning: " msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:248 #, fuzzy msgctxt "VersionPage|" msgid "Select jar mods" msgstr "Wybierz mody jar" #: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:248 msgctxt "VersionPage|" msgid "Minecraft.jar mods (*.zip *.jar)" msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:344 msgctxt "VersionPage|" msgid "" "MultiMC cannot download Minecraft or update instances unless you have at " "least one account added.\n" "Please add your Mojang or Minecraft account." msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:420 #, fuzzy msgctxt "VersionPage|" msgid "Couldn't load or download the LiteLoader version lists!" msgstr "Wczytywanie listy wersji LiteLoader..." #: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:493 #, fuzzy msgctxt "VersionPage|" msgid "Error updating instance" msgstr "Błąd podczas aktualizowania instancji" #: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:370 msgctxt "VersionPage|" msgid "Select Forge version" msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:258 #, fuzzy msgctxt "VersionPage|" msgid "Select jar" msgstr "Wybierz mody jar" #: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:258 msgctxt "VersionPage|" msgid "Minecraft.jar replacement (*.jar)" msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:318 #, fuzzy, qt-format msgctxt "VersionPage|" msgid "Change %1 version" msgstr "Wersja" #: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:372 msgctxt "VersionPage|" msgid "No Forge versions are currently available for Minecraft " msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:373 msgctxt "VersionPage|" msgid "Couldn't load or download the Forge version lists!" msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:417 msgctxt "VersionPage|" msgid "Select LiteLoader version" msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:419 msgctxt "VersionPage|" msgid "No LiteLoader versions are currently available for Minecraft " msgstr "" #: src/application/VersionProxyModel.cpp:76 #, fuzzy msgctxt "VersionProxyModel|" msgid "Version" msgstr "Wersja" #: src/application/VersionProxyModel.cpp:78 #, fuzzy msgctxt "VersionProxyModel|" msgid "Minecraft" msgstr "Logi Minecrafta" #: src/application/VersionProxyModel.cpp:80 msgctxt "VersionProxyModel|" msgid "Branch" msgstr "" #: src/application/VersionProxyModel.cpp:82 msgctxt "VersionProxyModel|" msgid "Type" msgstr "" #: src/application/VersionProxyModel.cpp:84 msgctxt "VersionProxyModel|" msgid "Architecture" msgstr "" #: src/application/VersionProxyModel.cpp:86 msgctxt "VersionProxyModel|" msgid "Path" msgstr "" #: src/application/VersionProxyModel.cpp:88 msgctxt "VersionProxyModel|" msgid "Released" msgstr "" #: src/application/VersionProxyModel.cpp:96 msgctxt "VersionProxyModel|" msgid "The name of the version." msgstr "" #: src/application/VersionProxyModel.cpp:98 #, fuzzy msgctxt "VersionProxyModel|" msgid "Minecraft version" msgstr "Logi Minecrafta" #: src/application/VersionProxyModel.cpp:100 #, fuzzy msgctxt "VersionProxyModel|" msgid "The version's branch" msgstr "Typ wersji" #: src/application/VersionProxyModel.cpp:102 #, fuzzy msgctxt "VersionProxyModel|" msgid "The version's type" msgstr "Typ wersji" #: src/application/VersionProxyModel.cpp:104 msgctxt "VersionProxyModel|" msgid "CPU Architecture" msgstr "" #: src/application/VersionProxyModel.cpp:106 #, fuzzy msgctxt "VersionProxyModel|" msgid "Filesystem path to this version" msgstr "Wybierz wersje Javy" #: src/application/VersionProxyModel.cpp:108 #, fuzzy msgctxt "VersionProxyModel|" msgid "Release date of this version" msgstr "Wybierz wersje Javy" #: src/application/VersionProxyModel.cpp:157 msgctxt "VersionProxyModel|" msgid "Recommended" msgstr "" #: src/application/VersionProxyModel.cpp:164 #: src/application/VersionProxyModel.cpp:169 msgctxt "VersionProxyModel|" msgid "Latest" msgstr "" #: src/application/dialogs/VersionSelectDialog.cpp:81 #, fuzzy msgctxt "VersionSelectDialog|" msgid "Choose Version" msgstr "Wersja" #: src/application/dialogs/VersionSelectDialog.cpp:82 #, fuzzy msgctxt "VersionSelectDialog|" msgid "Reloads the version list." msgstr "Odśwież listę instancji." #: src/application/dialogs/VersionSelectDialog.cpp:83 #, fuzzy msgctxt "VersionSelectDialog|" msgid "&Refresh" msgstr "&Odśwież" #: src/application/widgets/VersionSelectWidget.cpp:124 #, fuzzy msgctxt "VersionSelectWidget|" msgid "Error" msgstr "Błąd" #: src/application/widgets/VersionSelectWidget.cpp:124 #, fuzzy, qt-format msgctxt "VersionSelectWidget|" msgid "" "List update failed:\n" "%1" msgstr "Prześlij" #: src/api/logic/minecraft/WorldList.cpp:208 #, fuzzy msgctxt "WorldList|" msgid "Name" msgstr "Nazwa" #: src/api/logic/minecraft/WorldList.cpp:210 msgctxt "WorldList|" msgid "Last Played" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/WorldList.cpp:219 msgctxt "WorldList|" msgid "The name of the world." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/WorldList.cpp:221 msgctxt "WorldList|" msgid "Date and time the world was last played." msgstr "" #: src/application/pages/instance/WorldListPage.ui:41 #, fuzzy msgctxt "WorldListPage|" msgid "Add" msgstr "&Dodaj" #: src/application/pages/instance/WorldListPage.ui:51 #, fuzzy msgctxt "WorldListPage|" msgid "Rename" msgstr "Zmień nazwę" #: src/application/pages/instance/WorldListPage.ui:58 #, fuzzy msgctxt "WorldListPage|" msgid "Copy" msgstr "&Kopiuj" #: src/application/pages/instance/WorldListPage.ui:65 #, fuzzy msgctxt "WorldListPage|" msgid "&Remove" msgstr "&Usuń" #: src/application/pages/instance/WorldListPage.ui:82 msgctxt "WorldListPage|" msgid "Copy Seed" msgstr "" #: src/application/pages/instance/WorldListPage.ui:102 #, fuzzy msgctxt "WorldListPage|" msgid "Refresh" msgstr "Odśwież" #: src/application/pages/instance/WorldListPage.ui:109 #, fuzzy msgctxt "WorldListPage|" msgid "&View Folder" msgstr "&Zobacz katalog" #: src/application/pages/instance/WorldListPage.cpp:112 msgctxt "WorldListPage|" msgid "Are you sure?" msgstr "" #: src/application/pages/instance/WorldListPage.cpp:113 msgctxt "WorldListPage|" msgid "" "This will remove the selected world permenantly.\n" "The world will be gone forever (A LONG TIME).\n" "\n" "Do you want to continue?" msgstr "" #: src/application/pages/instance/WorldListPage.cpp:203 #, fuzzy msgctxt "WorldListPage|" msgid "MCEdit failed to start!" msgstr "Katalog MCEdit" #: src/application/pages/instance/WorldListPage.cpp:204 msgctxt "WorldListPage|" msgid "" "MCEdit failed to start.\n" "It may be necessary to reinstall it." msgstr "" #: src/application/pages/instance/WorldListPage.cpp:193 msgctxt "WorldListPage|" msgid "No MCEdit found or set up!" msgstr "" #: src/application/pages/instance/WorldListPage.cpp:194 msgctxt "WorldListPage|" msgid "" "You do not have MCEdit set up or it was moved.\n" "You can set it up in the global settings." msgstr "" #: src/application/pages/instance/WorldListPage.cpp:250 msgctxt "WorldListPage|" msgid "Select a Minecraft world zip" msgstr "" #: src/application/pages/instance/WorldListPage.cpp:251 msgctxt "WorldListPage|" msgid "Minecraft World Zip File (*.zip)" msgstr "" #: src/application/pages/instance/WorldListPage.cpp:272 msgctxt "WorldListPage|" msgid "Copy World" msgstr "" #: src/application/pages/instance/WorldListPage.cpp:272 msgctxt "WorldListPage|" msgid "" "Changing a world while Minecraft is running is potentially unsafe.\n" "Do you wish to proceed?" msgstr "" #: src/application/pages/instance/WorldListPage.cpp:296 #: src/application/pages/instance/WorldListPage.cpp:319 msgctxt "WorldListPage|" msgid "World name" msgstr "" #: src/application/pages/instance/WorldListPage.cpp:296 #, fuzzy msgctxt "WorldListPage|" msgid "Enter a new name for the copy." msgstr "Wprowadź nową nazwę instancji." #: src/application/pages/instance/WorldListPage.cpp:319 #, fuzzy msgctxt "WorldListPage|" msgid "Enter a new world name." msgstr "Wprowadź nową nazwę grupy." #: src/api/logic/minecraft/auth/YggdrasilTask.cpp:114 msgctxt "YggdrasilTask|" msgid "Authentication operation timed out." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/auth/YggdrasilTask.cpp:117 msgctxt "YggdrasilTask|" msgid "Authentication operation cancelled." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/auth/YggdrasilTask.cpp:122 msgctxt "YggdrasilTask|" msgid "" "SSL Handshake failed.
There might be a few causes for it:
  • You use Windows XP and need to update your root certificates
  • Some device on your network is interfering with SSL traffic. In that " "case, you have bigger worries than Minecraft not starting.
  • Possibly " "something else. Check the MultiMC log file for details
" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/auth/YggdrasilTask.cpp:138 #, qt-format msgctxt "YggdrasilTask|" msgid "Authentication operation failed due to a network error: %1 (%2)" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/auth/YggdrasilTask.cpp:164 #, qt-format msgctxt "YggdrasilTask|" msgid "" "Failed to parse authentication server response JSON response: %1 at offset " "%2." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/auth/YggdrasilTask.cpp:193 #, qt-format msgctxt "YggdrasilTask|" msgid "" "An unknown error occurred when trying to communicate with the authentication " "server: %1" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/auth/YggdrasilTask.cpp:213 msgctxt "YggdrasilTask|" msgid "An unknown Yggdrasil error occurred." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/auth/YggdrasilTask.cpp:224 msgctxt "YggdrasilTask|" msgid "Sending request to auth servers..." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/auth/YggdrasilTask.cpp:226 msgctxt "YggdrasilTask|" msgid "Processing response from servers..." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/auth/YggdrasilTask.cpp:228 msgctxt "YggdrasilTask|" msgid "Authentication task succeeded." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/auth/YggdrasilTask.cpp:230 msgctxt "YggdrasilTask|" msgid "Failed to contact the authentication server." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/auth/YggdrasilTask.cpp:232 msgctxt "YggdrasilTask|" msgid "Failed to authenticate." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/auth/YggdrasilTask.cpp:234 msgctxt "YggdrasilTask|" msgid "..." msgstr "" #, fuzzy #~ msgctxt "JavaPage|" #~ msgid "Wrapper command:" #~ msgstr "Komendy przed uruchomieniem:" #~ msgctxt "JavaPage|" #~ msgid "Post-exit command:" #~ msgstr "Komendy po zamknięciu:" #~ msgctxt "JavaPage|" #~ msgid "Pre-launch command:" #~ msgstr "Komendy przed uruchomieniem:" #, fuzzy #~ msgctxt "JavaWizardPage|" #~ msgid "Find Java executable" #~ msgstr "Znajdź plik wykonywalny Java" #, fuzzy #~ msgctxt "JavaWizardPage|" #~ msgid "Memory" #~ msgstr "Pamięć" #, fuzzy #~ msgctxt "JavaWizardPage|" #~ msgid "The maximum amount of memory Minecraft is allowed to use." #~ msgstr "Maksymalna ilość pamięci, której wolno użyć Minecraftowi." #, fuzzy #~ msgctxt "JavaWizardPage|" #~ msgid "Minimum memory allocation:" #~ msgstr "Minimalny przydział pamięci:" #, fuzzy #~ msgctxt "JavaWizardPage|" #~ msgid "Maximum memory allocation:" #~ msgstr "Maksymalny przydział pamięci:" #, fuzzy #~ msgctxt "JavaWizardPage|" #~ msgid "The amount of memory Minecraft is started with." #~ msgstr "Ilość pamięci, z którą startuje Minecraft." #, fuzzy #~ msgctxt "JavaWizardPage|" #~ msgid "The amount of memory available to store loaded Java classes." #~ msgstr "Ilość dostępnej pamięci do przechowywania załadowanych klas Java." #, fuzzy #~ msgctxt "NewInstanceDialog|" #~ msgid "Vani&lla Minecraft (select version):" #~ msgstr "Logi Minecrafta" #, fuzzy #~ msgctxt "BaseWonkoEntityLocalLoadTask|" #~ msgid "Reading %1..." #~ msgstr "Wczytywanie aktualności..." #, fuzzy #~ msgctxt "ForgeInstallTask|" #~ msgid "Installing Forge..." #~ msgstr "Instalowanie forge..." #~ msgctxt "ForgeInstallTask|" #~ msgid "Unknown error occured" #~ msgstr "Nieznany błąd" #, fuzzy #~ msgctxt "ForgeInstallTask|" #~ msgid "Failure to install Forge" #~ msgstr "Nie udało się zainstalować forge" #, fuzzy #~ msgctxt "ForgeInstallTask|" #~ msgid "" #~ "Failure to download Forge:\n" #~ "%1" #~ msgstr "Nie udało się pobrać forge" #~ msgctxt "ForgeInstallTask|" #~ msgid "Failed to load the version description file for reasons unknown." #~ msgstr "Nie udało się wczytać wersji opisu z nieznanych powodów." #~ msgctxt "ForgeListLoadTask|" #~ msgid "Fetching Forge version lists..." #~ msgstr "Łapanie listy wersji Forge..." #, fuzzy #~ msgctxt "InstanceImportTask|" #~ msgid "Unable to commit instance" #~ msgstr "Skopiuj instancję" #~ msgctxt "LLListLoadTask|" #~ msgid "Loading LiteLoader version list..." #~ msgstr "Wczytywanie listy wersji LiteLoader..." #, fuzzy #~ msgctxt "LLListLoadTask|" #~ msgid "" #~ "This is a lightweight loader for mods that don't change game mechanics." #~ msgstr "Jest to wczytywanie modów, które nie zmieniają mechaniki gry." #, fuzzy #~ msgctxt "LWJGLVersionList|" #~ msgid "Version" #~ msgstr "Wersja" #, fuzzy #~ msgctxt "LWJGLVersionList|" #~ msgid "LWJGL version name." #~ msgstr "Wczytywanie listy wersji LWJGL..." #, fuzzy #~ msgctxt "LegacyFTBInstance|" #~ msgid "Legacy FTB" #~ msgstr "Zapis: %1" #, fuzzy #~ msgctxt "LegacyInstance|" #~ msgid "Installing mods: Backing up minecraft.jar ..." #~ msgstr "Instalowanie modów: Przywracanie minecraft.jar..." #, fuzzy #~ msgctxt "LegacyInstance|" #~ msgid "Installing mods: Opening minecraft.jar ..." #~ msgstr "Instalowanie modów: Otwieranie minecraft.jar..." #, fuzzy #~ msgctxt "LegacyJarModPage|" #~ msgid "Selection" #~ msgstr "Wybór" #~ msgctxt "LegacyJarModPage|" #~ msgid "&Remove" #~ msgstr "&Usuń" #~ msgctxt "LegacyJarModPage|" #~ msgid "Move &Up" #~ msgstr "Przesuń do &góry" #~ msgctxt "LegacyJarModPage|" #~ msgid "Move &Down" #~ msgstr "Przesuń na &dół" #~ msgctxt "LegacyJarModPage|" #~ msgid "Install" #~ msgstr "Zainstaluj" #~ msgctxt "LegacyJarModPage|" #~ msgid "&Add jar mod" #~ msgstr "&Dodaj mod jar" #~ msgctxt "LegacyJarModPage|" #~ msgid "&View Folder" #~ msgstr "&Zobacz katalog" #~ msgctxt "LegacyJarModPage|" #~ msgid "Jar Mods" #~ msgstr "Mody jar" #, fuzzy #~ msgctxt "LegacyJarModPage|" #~ msgid "Select jar mods" #~ msgstr "Wybierz mody jar" #, fuzzy #~ msgctxt "LegacyModList|" #~ msgid "Name" #~ msgstr "Nazwa" #, fuzzy #~ msgctxt "LegacyModList|" #~ msgid "Version" #~ msgstr "Wersja" #, fuzzy #~ msgctxt "LegacyModList|" #~ msgid "The version of the mod." #~ msgstr "Typ wersji" #~ msgctxt "LegacyUpdate|" #~ msgid "Checking for FML libraries..." #~ msgstr "Sprawdzanie bibliotek FML..." #~ msgctxt "LegacyUpdate|" #~ msgid "Dowloading FML libraries..." #~ msgstr "Pobieranie bibliotek FML..." #~ msgctxt "LegacyUpdate|" #~ msgid "Copying FML libraries into the instance..." #~ msgstr "Kopiowanie bibliotek FML do instancji..." #~ msgctxt "LegacyUpdate|" #~ msgid "Failed creating FML library folder inside the instance." #~ msgstr "Nie udało się utworzyć katalogu FML wewnątrz instancji." #~ msgctxt "LegacyUpdate|" #~ msgid "Failed copying Forge/FML library: %1." #~ msgstr "Nie udało się skopiować Forge/bibliotek FML: %1." #~ msgctxt "LegacyUpdate|" #~ msgid "Installing new LWJGL..." #~ msgstr "Instalowanie nowego LWJGL..." #~ msgctxt "LegacyUpdate|" #~ msgid "Installing new LWJGL - extracting " #~ msgstr "Instalowanie nowego LWJGL - wypakowywanie " #~ msgctxt "LegacyUpdate|" #~ msgid "Checking for jar updates..." #~ msgstr "Sprawdzanie dla aktualizacji jar..." #~ msgctxt "LegacyUpdate|" #~ msgid "Downloading new minecraft.jar ..." #~ msgstr "Pobieranie nowego minecraft.jar..." #, fuzzy #~ msgctxt "LegacyUpgradePage|" #~ msgid "Start the upgrade! (Not Yet Implemented, Coming Soon™)" #~ msgstr "" #~ "Zacznij ulepszenie! (Jeszcze nie zostało zaimplementowane, Coming Soon™)" #, fuzzy #~ msgctxt "LibrariesTask|" #~ msgid "" #~ "Failed to load the version description files - check the instance for " #~ "errors." #~ msgstr "Nie udało się wczytać wersji opisu z nieznanych powodów." #~ msgctxt "LiteLoaderInstallTask|" #~ msgid "" #~ "For reasons unknown, the LiteLoader installation failed. Check your " #~ "MultiMC log files for details." #~ msgstr "" #~ "Z nieznanej przyczyny, instalacja LiteLoader nie powiodła się. Sprawdź " #~ "logi MultiMC po szczegóły." #~ msgctxt "LiteLoaderInstallTask|" #~ msgid "Failed to load the version description file for reasons unknown." #~ msgstr "Z nieznanych przyczyn nie udało się wczytać wersji opisu." #~ msgctxt "MCVListLoadTask|" #~ msgid "Loading instance version list..." #~ msgstr "Wczytywanie listy wersji instancji..." #~ msgctxt "MCVListLoadTask|" #~ msgid "Error parsing version list JSON: %1" #~ msgstr "Błąd parsowania listy wersji JSON: %1" #~ msgctxt "MCVListVersionUpdateTask|" #~ msgid "The download version file is not valid." #~ msgstr "Pobrana lista wersji nie jest ważna." #~ msgctxt "MCVListVersionUpdateTask|" #~ msgid "Can't open %1 for writing." #~ msgstr "Nie można otworzyć %1 dla zapisu." #~ msgctxt "MCVListVersionUpdateTask|" #~ msgid "Failed to write into %1. Written %2 out of %3." #~ msgstr "Nie udało się zapisać w %1. Zapisano %2 z %3." #~ msgctxt "MCVListVersionUpdateTask|" #~ msgid "Can't commit changes to %1" #~ msgstr "Nie można dokonać zmian dla %1" #~ msgctxt "MainWindow|" #~ msgid "Reload the instance list." #~ msgstr "Odśwież listę instancji." #~ msgctxt "MainWindow|" #~ msgid "Check for Updates" #~ msgstr "Sprawdź, czy dostępne są aktualizacje" #~ msgctxt "MainWindow|" #~ msgid "Support us on Patreon!" #~ msgstr "Wspomóż nas na Patreonie!" #~ msgctxt "MainWindow|" #~ msgid "Instance Name" #~ msgstr "Nazwa instancji" #~ msgctxt "MainWindow|" #~ msgid "Manage your Mojang or Minecraft accounts." #~ msgstr "Zarządzaj kontem Mojang lub Minecraft." #~ msgctxt "MainWindow|" #~ msgid "Instance Settings" #~ msgstr "Ustawienia instancji" #, fuzzy #~ msgctxt "MainWindow|" #~ msgid "Change the settings specific to the instance." #~ msgstr "Zmień specyficzne ustawienia instancji" #~ msgctxt "MainWindow|" #~ msgid "Copy instance" #~ msgstr "Skopiuj instancję" #, fuzzy #~ msgctxt "MinecraftProfile|" #~ msgid "Name" #~ msgstr "Nazwa" #, fuzzy #~ msgctxt "MinecraftProfile|" #~ msgid "Version" #~ msgstr "Wersja" #, fuzzy #~ msgctxt "MultiMCPage|" #~ msgid "&Launcher:" #~ msgstr "Uruchom" #, fuzzy #~ msgctxt "MultiMCPage|" #~ msgid "FTB Launcher Folder" #~ msgstr "Katalog instancji" #, fuzzy #~ msgctxt "OneSixInstance|" #~ msgid "Failed to create the custom Minecraft jar file." #~ msgstr "Nie udało się utworzyć katalogu instancji." #, fuzzy #~ msgctxt "QObject|" #~ msgid "Minecraft (tracked)" #~ msgstr "Logi Minecrafta" #, fuzzy #~ msgctxt "WonkoIndex|" #~ msgid "Name" #~ msgstr "Nazwa" #, fuzzy #~ msgctxt "WonkoPage|" #~ msgid "Refresh ___" #~ msgstr "Odśwież" #, fuzzy #~ msgctxt "WonkoPage|" #~ msgid "Version:" #~ msgstr "Wersja:" #~ msgctxt "ExternalToolsPage|" #~ msgid "JProfiler Directory" #~ msgstr "Katalog JProfiler" #~ msgctxt "ExternalToolsPage|" #~ msgid "MCEdit Directory" #~ msgstr "Katalog MCEdit" #~ msgctxt "AboutDialog|" #~ msgid "" #~ "

http://github.com/MultiMC/MultiMC5

" #~ msgstr "" #~ "

http://github.com/MultiMC/MultiMC5

" #~ msgctxt "ConsoleWindow|" #~ msgid "Close" #~ msgstr "Zamknij" #~ msgctxt "ConsoleWindow|" #~ msgid "Hide" #~ msgstr "Ukryj" #~ msgctxt "ExternalToolsPage|" #~ msgid "" #~ "

http://www.ej-technologies.com/products/jprofiler/" #~ "overview.html

" #~ msgstr "" #~ "

http://www.ej-technologies.com/products/jprofiler/" #~ "overview.html

" #~ msgctxt "ExternalToolsPage|" #~ msgid "" #~ "

http://visualvm.java.net/" #~ "

" #~ msgstr "" #~ "

http://visualvm.java.net/" #~ "

" #~ msgctxt "ExternalToolsPage|" #~ msgid "" #~ "

http://www.mcedit.net/

" #~ msgstr "" #~ "

http://www.mcedit.net/

" #, fuzzy #~ msgctxt "MCEditTool|" #~ msgid "MCEdit" #~ msgstr "MCEdit" #, fuzzy #~ msgctxt "MCEditTool|" #~ msgid "Choose which world to open:" #~ msgstr "Wybierz świat, który chcesz otworzyć:" #~ msgctxt "MainWindow|" #~ msgid "MultiMC 5" #~ msgstr "MultiMC 5" #~ msgctxt "MainWindow|" #~ msgid "More News" #~ msgstr "Więcej wiadomości" #~ msgctxt "MainWindow|" #~ msgid "Play" #~ msgstr "Graj" #~ msgctxt "MainWindow|" #~ msgid "" #~ "

It's a fluffy kitty :3

" #~ msgstr "" #~ "

To jest puszysty kotek :3

" #~ msgctxt "MainWindow|" #~ msgid "MultiMC" #~ msgstr "MultiMC" #~ msgctxt "MainWindow|" #~ msgid "Tools" #~ msgstr "Narzędzia" #~ msgctxt "MainWindow|" #~ msgid "Tool not setup correctly. Go into settings, \"External Tools\"." #~ msgstr "" #~ "Narzędzia nie zainstalowały się pomyślnie. Przejdź do ustawień, " #~ "\"Narzędzia zewnętrzne\"." #~ msgctxt "MainWindow|" #~ msgid "An instance with the given directory name already exists." #~ msgstr "Instancja z wybraną nazwą katalogu już istnieje." #~ msgctxt "MainWindow|" #~ msgid "Failed to create the instance directory." #~ msgstr "Nie udało się utworzyć katalogu instancji." #~ msgctxt "MainWindow|" #~ msgid "Java detection forced" #~ msgstr "Zmuszone wykrywanie Javy" #, fuzzy #~ msgctxt "VersionSelectDialog|" #~ msgid "Error" #~ msgstr "Błąd" #~ msgctxt "AboutDialog|" #~ msgid "MultiMC 5" #~ msgstr "MultiMC 5" #, fuzzy #~ msgctxt "AboutDialog|" #~ msgid "" #~ "\n" #~ "\n" #~ "

MultiMC

\n" #~ "

Copyright 2012-2014 MultiMC Contributors

\n" #~ "

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "" #~ "License");

\n" #~ "

you may not use this file except in compliance with the " #~ "License.

\n" #~ "

You may obtain a copy of the License at

\n" #~ "


\n" #~ "

\thttp://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

\n" #~ "


\n" #~ "

Unless required by applicable law or agreed to in writing, " #~ "software

\n" #~ "

distributed under the License is distributed on an "AS " #~ "IS" BASIS,

\n" #~ "

WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express " #~ "or implied.

\n" #~ "

See the License for the specific language governing " #~ "permissions and

\n" #~ "

limitations under the License.

\n" #~ "


\n" #~ "

QSLog

\n" #~ "

Copyright (c) 2010, Razvan Petru

\n" #~ "

All rights reserved.

\n" #~ "


\n" #~ "

Redistribution and use in source and binary forms, with or " #~ "without modification,

\n" #~ "

are permitted provided that the following conditions are met:" #~ "

\n" #~ "


\n" #~ "

*\tRedistributions of source code must retain the above " #~ "copyright notice, this

\n" #~ "

\tlist of conditions and the following disclaimer.\n" #~ "

*\tRedistributions in binary form must reproduce the above " #~ "copyright notice, this

\n" #~ "

\tlist of conditions and the following disclaimer in the " #~ "documentation and/or other

\n" #~ "

\tmaterials provided with the distribution.

\n" #~ "

*\tThe name of the contributors may not be used to endorse or " #~ "promote products

\n" #~ "

\tderived from this software without specific prior written " #~ "permission.

\n" #~ "


\n" #~ "

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND " #~ "CONTRIBUTORS "AS IS" AND

\n" #~ "

ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED " #~ "TO, THE IMPLIED

\n" #~ "

WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR " #~ "PURPOSE ARE DISCLAIMED.

\n" #~ "

IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE " #~ "LIABLE FOR ANY DIRECT,

\n" #~ "

INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL " #~ "DAMAGES (INCLUDING,

\n" #~ "

BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR " #~ "SERVICES; LOSS OF USE,

\n" #~ "

DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED " #~ "AND ON ANY THEORY OF

\n" #~ "

LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT " #~ "(INCLUDING NEGLIGENCE

\n" #~ "

OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS " #~ "SOFTWARE, EVEN IF ADVISED

\n" #~ "

OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

\n" #~ "


\n" #~ "

Group View (instance view)

\n" #~ "

/*

\n" #~ "

* Copyright (C) 2007 Rafael Fernández López <" #~ "ereslibre@kde.org>

\n" #~ "

* Copyright (C) 2007 John Tapsell <tapsell@kde.org>

\n" #~ "

*

\n" #~ "

* This library is free software; you can redistribute it " #~ "and/or

\n" #~ "

* modify it under the terms of the GNU Library General " #~ "Public

\n" #~ "

* License as published by the Free Software Foundation; " #~ "either

\n" #~ "

* version 2 of the License, or (at your option) any later " #~ "version.

\n" #~ "

*

\n" #~ "

* This library is distributed in the hope that it will be " #~ "useful,

\n" #~ "

* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied " #~ "warranty of

\n" #~ "

* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See " #~ "the GNU

\n" #~ "

* Library General Public License for more details.\n" #~ "

*

\n" #~ "

* You should have received a copy of the GNU Library " #~ "General Public License

\n" #~ "

* along with this library; see the file COPYING.LIB. If " #~ "not, write to

\n" #~ "

* the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, " #~ "Fifth Floor,

\n" #~ "

* Boston, MA 02110-1301, USA.

\n" #~ "

*/

\n" #~ "


\n" #~ "

Batch icon set

\n" #~ "

You are free to use Batch (the "icon set") or any " #~ "part thereof (the "icons")

\n" #~ "

in any personal, open-source or commercial work without " #~ "obligation of payment

\n" #~ "

(monetary or otherwise) or attribution. Do not sell the icon " #~ "set, host

\n" #~ "

the icon set or rent the icon set (either in existing or " #~ "modified form).

\n" #~ "


\n" #~ "

While attribution is optional, it is always appreciated.

\n" #~ "


\n" #~ "

Intellectual property rights are not transferred with the " #~ "download of the icons.

\n" #~ "


\n" #~ "

EXCEPT TO THE EXTENT REQUIRED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT " #~ "WILL ADAM WHITCROFT

\n" #~ "

BE LIABLE TO YOU ON ANY LEGAL THEORY FOR ANY SPECIAL, " #~ "INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL,

\n" #~ "

PUNITIVE OR EXEMPLARY DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THE " #~ "ICONS,

\n" #~ "

EVEN IF LICENSOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH " #~ "DAMAGES.

\n" #~ "


\n" #~ "

http://adamwhitcroft.com/batch/

\n" #~ "


\n" #~ "

Pack200

\n" #~ "

The GNU General Public License (GPL)

\n" #~ "


\n" #~ "

Version 2, June 1991

\n" #~ "


\n" #~ "

+ "CLASSPATH" EXCEPTION TO THE GPL

\n" #~ "


\n" #~ "

Certain source files distributed by Oracle America and/or its " #~ "affiliates are

\n" #~ "

subject to the following clarification and special exception " #~ "to the GPL, but

\n" #~ "

only where Oracle has expressly included in the particular " #~ "source file's header

\n" #~ "

the words "Oracle designates this particular file as " #~ "subject to the "Classpath"

\n" #~ "

exception as provided by Oracle in the LICENSE file that " #~ "accompanied this code."

\n" #~ "


\n" #~ "

Linking this library statically or dynamically with other " #~ "modules is making

\n" #~ "

a combined work based on this library. Thus, the terms " #~ "and conditions of

\n" #~ "

the GNU General Public License cover the whole " #~ "combination.

\n" #~ "


\n" #~ "

As a special exception, the copyright holders of this " #~ "library give you

\n" #~ "

permission to link this library with independent modules " #~ "to produce an

\n" #~ "

executable, regardless of the license terms of these " #~ "independent modules,

\n" #~ "

and to copy and distribute the resulting executable under " #~ "terms of your

\n" #~ "

choice, provided that you also meet, for each linked " #~ "independent module,

\n" #~ "

the terms and conditions of the license of that module. " #~ "An independent

\n" #~ "

module is a module which is not derived from or based on " #~ "this library. If

\n" #~ "

you modify this library, you may extend this exception to " #~ "your version of

\n" #~ "

the library, but you are not obligated to do so. If you " #~ "do not wish to do

\n" #~ "

so, delete this exception statement from your version.

\n" #~ "


\n" #~ "

Quazip

\n" #~ "

Copyright (C) 2005-2011 Sergey A. Tachenov

\n" #~ "


\n" #~ "

This program is free software; you can redistribute it and/or " #~ "modify it

\n" #~ "

under the terms of the GNU Lesser General Public License as " #~ "published by

\n" #~ "

the Free Software Foundation; either version 2 of the " #~ "License, or (at

\n" #~ "

your option) any later version.

\n" #~ "


\n" #~ "

This program is distributed in the hope that it will be " #~ "useful, but

\n" #~ "

WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of

\n" #~ "

MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the " #~ "GNU Lesser

\n" #~ "

General Public License for more details.

\n" #~ "


\n" #~ "

You should have received a copy of the GNU Lesser General " #~ "Public License

\n" #~ "

along with this program; if not, write to the Free Software " #~ "Foundation,

\n" #~ "

Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

\n" #~ "


\n" #~ "

See COPYING file for the full LGPL text.

\n" #~ "


\n" #~ "

Original ZIP package is copyrighted by Gilles Vollant, see

\n" #~ "

quazip/(un)zip.h files for details, basically it's zlib " #~ "license.

\n" #~ "


\n" #~ "

xz-minidec

\n" #~ "

/*

\n" #~ "

* XZ decompressor

\n" #~ "

*

\n" #~ "

* Authors: Lasse Collin <lasse.collin@tukaani.org>

\n" #~ "

* Igor Pavlov <http://7-zip.org/>

\n" #~ "

*

\n" #~ "

* This file has been put into the public domain.

\n" #~ "

* You can do whatever you want with this file.

\n" #~ "

*/

\n" #~ "


\n" #~ "

Java IconLoader class

\n" #~ "


\n" #~ "

Copyright (c) 2011, Chris Molini

\n" #~ "

All rights reserved.

\n" #~ "


\n" #~ "

Redistribution and use in source and binary forms, with or " #~ "without

\n" #~ "

modification, are permitted provided that the following " #~ "conditions are met:

\n" #~ "

* Redistributions of source code must retain the above " #~ "copyright

\n" #~ "

notice, this list of conditions and the following " #~ "disclaimer.

\n" #~ "

* Redistributions in binary form must reproduce the above " #~ "copyright

\n" #~ "

notice, this list of conditions and the following " #~ "disclaimer in the

\n" #~ "

documentation and/or other materials provided with the " #~ "distribution.

\n" #~ "

* Neither the name of the <organization> nor the

\n" #~ "

names of its contributors may be used to endorse or " #~ "promote products

\n" #~ "

derived from this software without specific prior " #~ "written permission.

\n" #~ "


\n" #~ "

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND " #~ "CONTRIBUTORS "AS IS" AND

\n" #~ "

ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED " #~ "TO, THE IMPLIED

\n" #~ "

WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR " #~ "PURPOSE ARE

\n" #~ "

DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL <COPYRIGHT HOLDER> BE " #~ "LIABLE FOR ANY

\n" #~ "

DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR " #~ "CONSEQUENTIAL DAMAGES

\n" #~ "

(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE " #~ "GOODS OR SERVICES;

\n" #~ "

LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) " #~ "HOWEVER CAUSED AND

\n" #~ "

ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT " #~ "LIABILITY, OR TORT

\n" #~ "

(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF " #~ "THE USE OF THIS

\n" #~ "

SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

\n" #~ "


\n" #~ "

ColumnResizer

\n" #~ "


\n" #~ "

/*

\n" #~ "

* Copyright 2011 Aurélien Gâteau <agateau@kde.org>

\n" #~ "

* License: LGPL v2.1 or later (see COPYING)

\n" #~ "

*/

" #~ msgstr "" #~ "↵\n" #~ "↵\n" #~ "

MultiMC

↵\n" #~ "

Prawa autorskie 2012-2014 Współpracownicy MultiMC↵\n" #~ "

Licencjonowano na licencji Apache, Wersja 2.0 ("" #~ "Licencja");

↵\n" #~ "

nie możesz używać tego pliku poza warunkami Licencji.

↵\n" #~ "

Możesz otrzymać kopię Licencji na

↵\n" #~ "


↵\n" #~ "

→http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

↵\n" #~ "


↵\n" #~ "

O ile wymaganych przez prawo lub uzgodnionych na piśmie, " #~ "oprogramowanie

↵\n" #~ "

jest rozprowadzane pod Licencją rozprowadzania "" #~ "JAKO" BASIS,

↵\n" #~ "

BEZ GWARANCJI LUB WARUNKÓW JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, wyraźnych " #~ "lub dorozumianych.

↵\n" #~ "

Zobacz Licencje dla konkretnych uprawnień języka oraz

↵\n" #~ "

limitów Licencji.

↵\n" #~ "


↵\n" #~ "

QSLog

↵\n" #~ "

Prawa autorskie (c) 2010, Razvan Petru

↵\n" #~ "

Wszystkie prawa zastrzeżone.

↵\n" #~ "


↵\n" #~ "

Redystrybucja i wykorzystanie w postaci źródłowej, z " #~ "modyfikacjami lub bez,

↵\n" #~ "

są dozwolone pod następującymi warunkami:

↵\n" #~ "


↵\n" #~ "

*→Redystrybucja kodu źródłowego musi zawierać powyższe " #~ "informacje o prawach autorskich, tą

↵\n" #~ "

→listę warunków i poniższe zrzeczenie.

↵\n" #~ "

*→Redystrybucja w postaci binarnej musi zawierać powyższą " #~ "informację o prawach autorskich, tą

↵\n" #~ "

→listę warunków i poniższe zrzeczenie w dokumentacji i/lub " #~ "innych

↵\n" #~ "

→materiałów dostarczonych wraz z nią.

↵\n" #~ "

*→The name of the contributors may not be used to endorse or " #~ "promote products

↵\n" #~ "

→derived from this software without specific prior written " #~ "permission.

↵\n" #~ "


↵\n" #~ "

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND " #~ "CONTRIBUTORS "AS IS" AND

↵\n" #~ "

ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED " #~ "TO, THE IMPLIED

↵\n" #~ "

WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR " #~ "PURPOSE ARE DISCLAIMED.

↵\n" #~ "

IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE " #~ "LIABLE FOR ANY DIRECT,

↵\n" #~ "

INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL " #~ "DAMAGES (INCLUDING,

↵\n" #~ "

BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR " #~ "SERVICES; LOSS OF USE,

↵\n" #~ "

DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED " #~ "AND ON ANY THEORY OF

↵\n" #~ "

LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT " #~ "(INCLUDING NEGLIGENCE

↵\n" #~ "

OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS " #~ "SOFTWARE, EVEN IF ADVISED

↵\n" #~ "

OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

↵\n" #~ "


↵\n" #~ "

Group View (instance view)

↵\n" #~ "

/*

↵\n" #~ "

* Copyright (C) 2007 Rafael Fernández López <" #~ "ereslibre@kde.org>

↵\n" #~ "

* Copyright (C) 2007 John Tapsell <tapsell@kde.org>

↵\n" #~ "

*

↵\n" #~ "

* This library is free software; you can redistribute it and/" #~ "or

↵\n" #~ "

* modify it under the terms of the GNU Library General " #~ "Public

↵\n" #~ "

* License as published by the Free Software Foundation; " #~ "either

↵\n" #~ "

* version 2 of the License, or (at your option) any later " #~ "version.

↵\n" #~ "

*

↵\n" #~ "

* This library is distributed in the hope that it will be " #~ "useful,

↵\n" #~ "

* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied " #~ "warranty of

↵\n" #~ "

* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See " #~ "the GNU

↵\n" #~ "

* Library General Public License for more details.↵\n" #~ "

*

↵\n" #~ "

* You should have received a copy of the GNU Library General " #~ "Public License

↵\n" #~ "

* along with this library; see the file COPYING.LIB. If not, " #~ "write to

↵\n" #~ "

* the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, " #~ "Fifth Floor,

↵\n" #~ "

* Boston, MA 02110-1301, USA.

↵\n" #~ "

*/

↵\n" #~ "


↵\n" #~ "

Pack200

↵\n" #~ "

The GNU General Public License (GPL)

↵\n" #~ "


↵\n" #~ "

Version 2, June 1991

↵\n" #~ "


↵\n" #~ "

+ "CLASSPATH" EXCEPTION TO THE GPL

↵\n" #~ "


↵\n" #~ "

Certain source files distributed by Oracle America and/or its " #~ "affiliates are

↵\n" #~ "

subject to the following clarification and special exception " #~ "to the GPL, but

↵\n" #~ "

only where Oracle has expressly included in the particular " #~ "source file's header

↵\n" #~ "

the words "Oracle designates this particular file as " #~ "subject to the "Classpath"

↵\n" #~ "

exception as provided by Oracle in the LICENSE file that " #~ "accompanied this code."

↵\n" #~ "


↵\n" #~ "

Linking this library statically or dynamically with other " #~ "modules is making

↵\n" #~ "

a combined work based on this library. Thus, the terms and " #~ "conditions of

↵\n" #~ "

the GNU General Public License cover the whole combination.

↵\n" #~ "


↵\n" #~ "

As a special exception, the copyright holders of this " #~ "library give you

↵\n" #~ "

permission to link this library with independent modules to " #~ "produce an

↵\n" #~ "

executable, regardless of the license terms of these " #~ "independent modules,

↵\n" #~ "

and to copy and distribute the resulting executable under " #~ "terms of your

↵\n" #~ "

choice, provided that you also meet, for each linked " #~ "independent module,

↵\n" #~ "

the terms and conditions of the license of that module. An " #~ "independent

↵\n" #~ "

module is a module which is not derived from or based on " #~ "this library. If

↵\n" #~ "

you modify this library, you may extend this exception to " #~ "your version of

↵\n" #~ "

the library, but you are not obligated to do so. If you do " #~ "not wish to do

↵\n" #~ "

so, delete this exception statement from your version.

↵\n" #~ "


↵\n" #~ "

Quazip

↵\n" #~ "

Copyright (C) 2005-2011 Sergey A. Tachenov

↵\n" #~ "


↵\n" #~ "

This program is free software; you can redistribute it and/or " #~ "modify it

↵\n" #~ "

under the terms of the GNU Lesser General Public License as " #~ "published by

↵\n" #~ "

the Free Software Foundation; either version 2 of the " #~ "License, or (at

↵\n" #~ "

your option) any later version.

↵\n" #~ "


↵\n" #~ "

This program is distributed in the hope that it will be " #~ "useful, but

↵\n" #~ "

WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of

↵\n" #~ "

MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the " #~ "GNU Lesser

↵\n" #~ "

General Public License for more details.

↵\n" #~ "


↵\n" #~ "

You should have received a copy of the GNU Lesser General " #~ "Public License

↵\n" #~ "

along with this program; if not, write to the Free Software " #~ "Foundation,

↵\n" #~ "

Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

↵\n" #~ "


↵\n" #~ "

See COPYING file for the full LGPL text.

↵\n" #~ "


↵\n" #~ "

Original ZIP package is copyrighted by Gilles Vollant, see

↵\n" #~ "

quazip/(un)zip.h files for details, basically it's zlib " #~ "license.

↵\n" #~ "


↵\n" #~ "

xz-minidec

↵\n" #~ "

/*

↵\n" #~ "

* XZ decompressor

↵\n" #~ "

*

↵\n" #~ "

* Authors: Lasse Collin <lasse.collin@tukaani.org>

↵\n" #~ "

* Igor Pavlov <http://7-zip.org/>

↵\n" #~ "

*

↵\n" #~ "

* This file has been put into the public domain.↵\n" #~ "

* You can do whatever you want with this file.

↵\n" #~ "

*/

↵\n" #~ "


↵\n" #~ "

Java IconLoader class

↵\n" #~ "


↵\n" #~ "

Copyright (c) 2011, Chris Molini

↵\n" #~ "

All rights reserved.

↵\n" #~ "


↵\n" #~ "

Redistribution and use in source and binary forms, with or " #~ "without

↵\n" #~ "

modification, are permitted provided that the following " #~ "conditions are met:

↵\n" #~ "

* Redistributions of source code must retain the above " #~ "copyright

↵\n" #~ "

notice, this list of conditions and the following disclaimer." #~ "

↵\n" #~ "

* Redistributions in binary form must reproduce the above " #~ "copyright

↵\n" #~ "

notice, this list of conditions and the following disclaimer " #~ "in the

↵\n" #~ "

documentation and/or other materials provided with the " #~ "distribution.

↵\n" #~ "

* Neither the name of the <organization> nor the

↵\n" #~ "

names of its contributors may be used to endorse or promote " #~ "products

↵\n" #~ "

derived from this software without specific prior written " #~ "permission.

↵\n" #~ "


↵\n" #~ "

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND " #~ "CONTRIBUTORS "AS IS" AND

↵\n" #~ "

ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED " #~ "TO, THE IMPLIED

↵\n" #~ "

WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR " #~ "PURPOSE ARE

↵\n" #~ "

DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL <COPYRIGHT HOLDER> BE " #~ "LIABLE FOR ANY

↵\n" #~ "

DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR " #~ "CONSEQUENTIAL DAMAGES

↵\n" #~ "

(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE " #~ "GOODS OR SERVICES;

↵\n" #~ "

LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) " #~ "HOWEVER CAUSED AND

↵\n" #~ "

ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT " #~ "LIABILITY, OR TORT

↵\n" #~ "

(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF " #~ "THE USE OF THIS

↵\n" #~ "

SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

↵\n" #~ "


↵\n" #~ "

ColumnResizer

↵\n" #~ "


↵\n" #~ "

/*

↵\n" #~ "

* Copyright 2011 Aurélien Gâteau <agateau@kde.org>

↵\n" #~ "

* License: LGPL v2.1 or later (see COPYING)

↵\n" #~ "

*/

" #~ msgctxt "AccountListPage|" #~ msgid "Manage Accounts" #~ msgstr "Zarządzaj kontami" #, fuzzy #~ msgctxt "CopyInstanceDialog|" #~ msgid "Group" #~ msgstr "Nazwa grupy" #~ msgctxt "EditAccountDialog|" #~ msgid "Edit Account" #~ msgstr "Edytuj konto" #~ msgctxt "EditAccountDialog|" #~ msgid "Message label placeholder." #~ msgstr "Zastępcza etykieta wiadomości." #~ msgctxt "ExternalToolsPage|" #~ msgid "Tab 1" #~ msgstr "Zakładka 1" #~ msgctxt "ExternalToolsPage|" #~ msgid "..." #~ msgstr "..." #~ msgctxt "ExternalToolsPage|" #~ msgid "JVisualVM" #~ msgstr "JVisualVM" #~ msgctxt "ExternalToolsPage|" #~ msgid "MCEdit" #~ msgstr "MCEdit" #, fuzzy #~ msgctxt "GoUpdate::DownloadTask|" #~ msgid "Failed to write update script file." #~ msgstr "Nie udało się zapisać aktualizacji skryptu." #~ msgctxt "InstanceSettingsPage|" #~ msgid "Form" #~ msgstr "Forma" #~ msgctxt "InstanceSettingsPage|" #~ msgid "Java" #~ msgstr "Java" #~ msgctxt "InstanceSettingsPage|" #~ msgid " MB" #~ msgstr " MB" #~ msgctxt "InstanceSettingsPage|" #~ msgid "PermGen:" #~ msgstr "PermGen:" #~ msgctxt "JavaPage|" #~ msgid "Settings" #~ msgstr "Ustawienia" #~ msgctxt "JavaPage|" #~ msgid "Tab 1" #~ msgstr "Zakładka 1" #~ msgctxt "JavaPage|" #~ msgid " MB" #~ msgstr " MB" #~ msgctxt "JavaPage|" #~ msgid "PermGen:" #~ msgstr "PermGen:" #~ msgctxt "JavaPage|" #~ msgid "..." #~ msgstr "..." #, fuzzy #~ msgctxt "LegacyInstance|" #~ msgid "Legacy : %1 (broken)" #~ msgstr "Zapis: %1 (uszkodzony)" #~ msgctxt "LegacyJarModPage|" #~ msgid "LegacyJarModPage" #~ msgstr "LegacyJarModPage" #~ msgctxt "LegacyJarModPage|" #~ msgid "Tab 1" #~ msgstr "Zakładka 1" #~ msgctxt "LogPage|" #~ msgid "Tab 1" #~ msgstr "Zakładka 1" #~ msgctxt "LoginDialog|" #~ msgid "Message label placeholder." #~ msgstr "Zastępcza wiadomość etykiety." #, fuzzy #~ msgctxt "MCModInfoFrame|" #~ msgid "Frame" #~ msgstr "Ramka" #~ msgctxt "MCModInfoFrame|" #~ msgid "Select a mod to view title and authors..." #~ msgstr "Wybierz modyfikację do zobaczenia nazwy oraz autora..." #~ msgctxt "MCModInfoFrame|" #~ msgid "Select a mod to view description..." #~ msgstr "Wybierz modyfikację do zobaczenia opisu..." #~ msgctxt "MCModInfoFrame|" #~ msgid "No description provided in mcmod.info" #~ msgstr "Brak opisu dla tej modyfikacji w mcmod.info" #~ msgctxt "MainWindow|" #~ msgid "Accounts" #~ msgstr "Konta" #~ msgctxt "MainWindow|" #~ msgid "Error updating instance" #~ msgstr "Błąd podczas aktualizowania instancji" #, fuzzy #~ msgctxt "OneSixUpdate|" #~ msgid "Failed to create the custom Minecraft jar file." #~ msgstr "Nie udało się utworzyć katalogu instancji." #~ msgctxt "AboutDialog|" #~ msgid "Version Type:" #~ msgstr "Typ wersji:" #~ msgctxt "AboutDialog|" #~ msgid "Version Type" #~ msgstr "Typ wersji" #~ msgctxt "AssetsMigrateTask|" #~ msgid "Migrating legacy assets..." #~ msgstr "Migracja starych plików..." #~ msgctxt "DownloadUpdateTask|" #~ msgid "Finding information about the current version..." #~ msgstr "Znajdywanie informacji na temat aktualnej wersji..." #, fuzzy #~ msgctxt "ForgeVersionList|" #~ msgid "Version" #~ msgstr "Wersja" #~ msgctxt "InstanceVersion|" #~ msgid "Name" #~ msgstr "Nazwa" #~ msgctxt "InstanceVersion|" #~ msgid "Version" #~ msgstr "Wersja" #~ msgctxt "JavaPage|" #~ msgid "Java test success" #~ msgstr "Test Javy odbył się sukcesem" #~ msgctxt "JavaPage|" #~ msgid "Java test failure" #~ msgstr "Test Javy odbył się porażką" #, fuzzy #~ msgctxt "JavaVersionList|" #~ msgid "Version" #~ msgstr "Wersja" #, fuzzy #~ msgctxt "LWJGLSelectDialog|" #~ msgid "Status label..." #~ msgstr "Stan etykiety..." #~ msgctxt "LWJGLSelectDialog|" #~ msgid "Loading LWJGL version list..." #~ msgstr "Wczytywanie listy wersji LWJGL..." #~ msgctxt "LegacyUpdate|" #~ msgid "Installing mods: Adding " #~ msgstr "Instalowanie modów: Dodawanie " #~ msgctxt "LegacyUpdate|" #~ msgid "Installing mods: Adding mod files..." #~ msgstr "Instalowanie modów: Dodawanie plików moda...." #, fuzzy #~ msgctxt "MainWindow|" #~ msgid "" #~ "This is permanent! Are you sure?\n" #~ "About to delete: " #~ msgstr "" #~ "To jest na stałe! Czy jesteś pewien?\n" #~ "Usunąć: " #~ msgctxt "MainWindow|" #~ msgid "Waiting for profiler..." #~ msgstr "Oczekiwanie na profiler..." #, fuzzy #~ msgctxt "InstanceSettingsPage|" #~ msgid "" #~ "Pre-launch command runs before the instance launches and post-exit " #~ "command runs after it exits. Both will be run in MultiMC's working " #~ "directory with INST_ID, INST_DIR, and INST_NAME as environment variables." #~ msgstr "" #~ "Komendy przed uruchomieniem zostają wykonane przed uruchomieniem " #~ "instacji, a komendy po zamknięciu zostają wykonane po wyłączeniu gry. Oba " #~ "będą działały w roboczym katalogu MultiMC z INST_ID, INST_DIR oraz " #~ "INST_NAME jako zmienne środowisko."