msgid "" msgstr "" "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n" "PO-Revision-Date: 2016-06-09 11:22+0200\n" "Last-Translator: DoNotSpamPls \n" "Language-Team: Bulgarian \n" "Language: bg\n" "MIME-Version: 1.0\n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n" "X-Generator: Weblate 2.4\n" "X-Qt-Contexts: true\n" #: src/application/dialogs/AboutDialog.ui:20 msgctxt "AboutDialog|" msgid "About MultiMC" msgstr "За MultiMC" #: src/application/dialogs/AboutDialog.ui:100 msgctxt "AboutDialog|" msgid "About" msgstr "За нас" #: src/application/dialogs/AboutDialog.ui:106 msgctxt "AboutDialog|" msgid "Version:" msgstr "Версия:" #: src/application/dialogs/AboutDialog.ui:216 msgctxt "AboutDialog|" msgid "" "\n" "\n" "


" msgstr "" #: src/application/dialogs/AboutDialog.ui:116 msgctxt "AboutDialog|" msgid "Platform:" msgstr "Платформа:" #: src/application/dialogs/AboutDialog.ui:126 msgctxt "AboutDialog|" msgid "Build Number:" msgstr "Номер на build-а:" #: src/application/dialogs/AboutDialog.ui:136 msgctxt "AboutDialog|" msgid "Channel:" msgstr "Канал:" #: src/application/dialogs/AboutDialog.ui:149 msgctxt "AboutDialog|" msgid "" "

MultiMC is a custom launcher that makes managing " "Minecraft easier by allowing you to have multiple instances of Minecraft at " "once.

" msgstr "" "

MultiMC e персонализиран launcher който прави " "управлението на Minecraft по-лесно като ви позволява да имате много " "инстанции на Minecraft едновременно.

" #: src/application/dialogs/AboutDialog.ui:168 #, fuzzy msgctxt "AboutDialog|" msgid "© 2012-2018 MultiMC Contributors" msgstr "© 2013-2015 Създателите на MultiMC" #: src/application/dialogs/AboutDialog.ui:207 msgctxt "AboutDialog|" msgid "Credits" msgstr "Кредити" #. Hey, Translator, feel free to put credit to you here #: src/application/dialogs/AboutDialog.ui:230 msgctxt "AboutDialog|" msgid "No Language file loaded." msgstr "Няма зареден езиков файл." #: src/application/dialogs/AboutDialog.ui:241 msgctxt "AboutDialog|" msgid "License" msgstr "Лиценз" #: src/application/dialogs/AboutDialog.ui:276 msgctxt "AboutDialog|" msgid "Forking/Redistribution" msgstr "Копиране/Преправяне" #: src/application/dialogs/AboutDialog.ui:282 #, fuzzy msgctxt "AboutDialog|" msgid "" "\n" "\n" "

We keep MultiMC open source " "because we think it's important to be able to see the source code for a " "project like this, and we do so using the Apache license.

\n" "


\n" "

Part of the reason for using " "the Apache license is we don't want people using the "MultiMC" " "name when redistributing the project. This means people must take the time " "to go through the source code and remove all references to "" "MultiMC", including but not limited to the project icon and the title " "of windows, (no *MultiMC-fork* in the title).

\n" "


\n" "

The Apache license covers " "reasonable use for the name - a mention of the project's origins in the " "About dialog and the license is acceptable. However, it should be abundantly " "clear that the project is a fork without " "implying that you have our blessing.

" msgstr "" "\n" "\n" "

Ние направихме MultiMC с отворен код защото " "смятаме, че е важно кодът да е видим при проект като този и го постигаме " "чрез лиценза Apache.

\n" "


\n" "

Част от причините за използването на този " "лиценз е защото ние не искаме хората да използват името "MultiMC" " "когато преправят проекта. Това означава, че хората трябва да проверят кода и " "да премахнат всички места, където се споменава "MultiMC", " "включвайки, но не лимитирано до иконата на проекта и имената на прозорците, " "(без *MultiMC-fork* в заглавието).

\n" "


\n" "

Лицензът Apache покрива разумно използване " "за името - приемливо е да се спомене за проекта в диалога За нас и " "поставянето на лиценза. Въпреки това, трябва да бъде пределно ясно че вашият " "проект е копие и че ниене сме Ви дали пълни права над проекта.

" #: src/application/dialogs/AboutDialog.ui:309 msgctxt "AboutDialog|" msgid "About Qt" msgstr "За Qt" #: src/application/dialogs/AboutDialog.ui:329 msgctxt "AboutDialog|" msgid "Close" msgstr "Затвори" #: src/application/dialogs/AboutDialog.cpp:99 msgctxt "AboutDialog|" msgid "Version" msgstr "Версия" #: src/application/dialogs/AboutDialog.cpp:100 msgctxt "AboutDialog|" msgid "Platform" msgstr "Платформа" #: src/application/dialogs/AboutDialog.cpp:103 msgctxt "AboutDialog|" msgid "Build Number" msgstr "Номер на build-а" #: src/application/dialogs/AboutDialog.cpp:108 msgctxt "AboutDialog|" msgid "Channel" msgstr "Канал" #: src/application/pages/global/AccountListPage.ui:39 msgctxt "AccountListPage|" msgid "" "

Welcome! If you're new here, you can click the "" "Add" button to add your Mojang or Minecraft account.

" msgstr "" "

Добре дошли! Ако сте нови тук, можете да натиснете " "бутона "Добави" за да добавите Вашия Mojang или Minecraft акаунт." #: src/application/pages/global/AccountListPage.ui:56 msgctxt "AccountListPage|" msgid "&Add" msgstr "&Добави" #: src/application/pages/global/AccountListPage.ui:63 msgctxt "AccountListPage|" msgid "&Remove" msgstr "&Премахни" #: src/application/pages/global/AccountListPage.ui:83 msgctxt "AccountListPage|" msgid "" "

Set the currently selected account as the active " "account. The active account is the account that is used to log in (unless it " "is overridden in an instance-specific setting).

" msgstr "" "

Настроите текущо избрания акаунт за активен. Активният " "акаунт е акаунта който се използва за влизане (освен ако не е настроено " "другояче в настройките на определена инстанция).

" #: src/application/pages/global/AccountListPage.ui:86 msgctxt "AccountListPage|" msgid "&Set Default" msgstr "&Настрой по подразбиране" #: src/application/pages/global/AccountListPage.ui:93 msgctxt "AccountListPage|" msgid "" "Set no default account. This will cause MultiMC to prompt you to select an " "account every time you launch an instance that doesn't have its own default " "set." msgstr "" "Не избирай акаунт по подразбиране. Това ще накара MultiMC всеки път да Ви " "пита за избор на акаунт когато стартирате инстанция, която няма своя " "настройка." #: src/application/pages/global/AccountListPage.ui:96 msgctxt "AccountListPage|" msgid "&No Default" msgstr "&Без акаунт по подразбиране" #: src/application/pages/global/AccountListPage.ui:103 msgctxt "AccountListPage|" msgid "" "Opens a dialog to select and upload a skin image to the selected account." msgstr "" #: src/application/pages/global/AccountListPage.ui:106 msgctxt "AccountListPage|" msgid "&Upload Skin" msgstr "" #: src/application/pages/global/AccountListPage.h:42 msgctxt "AccountListPage|" msgid "Accounts" msgstr "Акаунти" #: src/application/pages/global/AccountListPage.cpp:74 msgctxt "AccountListPage|" msgid "" "Please enter your Mojang or Minecraft account username and password to add " "your account." msgstr "" "Моля въведете Вашите потребителско име и парола за Mojang или Minecraft за " "да добавите Вашия акаунт." #: src/application/setupwizard/AnalyticsWizardPage.cpp:46 msgctxt "AnalyticsWizardPage|" msgid "Analytics" msgstr "" #: src/application/setupwizard/AnalyticsWizardPage.cpp:47 msgctxt "AnalyticsWizardPage|" msgid "We track some anonymous statistics about users." msgstr "" #: src/application/setupwizard/AnalyticsWizardPage.cpp:48 msgctxt "AnalyticsWizardPage|" msgid "" "

MultiMC sends anonymous usage statistics on every start of " "the application. This helps us decide what platforms and issues to focus on." "

The data is processed by Google Analytics, see their article on the " "matter.

The following data is collected:

If we change the tracked information, you will see " "this page again.

" msgstr "" #: src/application/setupwizard/AnalyticsWizardPage.cpp:62 msgctxt "AnalyticsWizardPage|" msgid "Enable Analytics" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/update/AssetUpdateTask.cpp:14 msgctxt "AssetUpdateTask|" msgid "Updating assets index..." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/update/AssetUpdateTask.cpp:20 #, qt-format msgctxt "AssetUpdateTask|" msgid "Asset index for %1" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/update/AssetUpdateTask.cpp:63 msgctxt "AssetUpdateTask|" msgid "Failed to read the assets index!" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/update/AssetUpdateTask.cpp:69 msgctxt "AssetUpdateTask|" msgid "Getting the assets files from Mojang..." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/update/AssetUpdateTask.cpp:83 #, qt-format msgctxt "AssetUpdateTask|" msgid "" "Failed to download the assets index:\n" "%1" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/update/AssetUpdateTask.cpp:88 #, qt-format msgctxt "AssetUpdateTask|" msgid "" "Failed to download assets:\n" "%1" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/auth/flows/AuthenticateTask.cpp:92 msgctxt "AuthenticateTask|" msgid "Authentication server didn't send a client token." msgstr "Сървъра за удостоверяване не изпрати клиентски ключ." #: src/api/logic/minecraft/auth/flows/AuthenticateTask.cpp:97 msgctxt "AuthenticateTask|" msgid "" "Authentication server attempted to change the client token. This isn't " "supported." msgstr "" "Сървъра за удостоверяване се опита да промени клиентския ключ. Това не се " "поддържа." #: src/api/logic/minecraft/auth/flows/AuthenticateTask.cpp:109 msgctxt "AuthenticateTask|" msgid "Authentication server didn't send an access token." msgstr "Сървъра за удостоверяване не изпрати ключ за достъп." #: src/api/logic/minecraft/auth/flows/AuthenticateTask.cpp:154 msgctxt "AuthenticateTask|" msgid "" "Authentication server didn't specify a currently selected profile. The " "account exists, but likely isn't premium." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/auth/flows/AuthenticateTask.cpp:159 msgctxt "AuthenticateTask|" msgid "" "Authentication server specified a selected profile that wasn't in the " "available profiles list." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/auth/flows/AuthenticateTask.cpp:196 msgctxt "AuthenticateTask|" msgid "Authenticating: Sending request..." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/auth/flows/AuthenticateTask.cpp:198 msgctxt "AuthenticateTask|" msgid "Authenticating: Processing response..." msgstr "" #: src/api/logic/tools/BaseProfiler.cpp:29 msgctxt "BaseProfiler|" msgid "Profiler aborted" msgstr "" #: src/api/logic/java/launch/CheckJava.cpp:36 #, qt-format msgctxt "CheckJava|" msgid "" "The java binary \"%1\" couldn't be found. Please fix the java path override " "in the instance's settings or disable it." msgstr "" #: src/api/logic/java/launch/CheckJava.cpp:42 #, qt-format msgctxt "CheckJava|" msgid "" "The java binary \"%1\" couldn't be found. Please set up java in the settings." msgstr "" #: src/api/logic/java/launch/CheckJava.cpp:46 msgctxt "CheckJava|" msgid "Java path is not valid." msgstr "" #: src/api/logic/java/launch/CheckJava.cpp:64 msgctxt "CheckJava|" msgid "Checking Java version..." msgstr "" #: src/api/logic/java/launch/CheckJava.cpp:86 msgctxt "CheckJava|" msgid "Could not start java:" msgstr "" #: src/api/logic/java/launch/CheckJava.cpp:90 msgctxt "CheckJava|" msgid "Could not start java!" msgstr "" #: src/api/logic/java/launch/CheckJava.cpp:95 msgctxt "CheckJava|" msgid "Java checker returned some invalid data MultiMC doesn't understand:" msgstr "" #: src/api/logic/java/launch/CheckJava.cpp:117 #, qt-format msgctxt "CheckJava|" msgid "" "Java is version %1, using %2-bit architecture.\n" "\n" msgstr "" #: src/api/logic/java/launch/CheckJava.cpp:127 msgctxt "CheckJava|" msgid "" "Your CPU architecture is not matching your system architecture. You might " "want to install a 64bit Operating System.\n" "\n" msgstr "" #: src/api/logic/java/launch/CheckJava.cpp:133 msgctxt "CheckJava|" msgid "" "Your Java architecture is not matching your system architecture. You might " "want to install a 64bit Java version.\n" "\n" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/ComponentList.cpp:846 msgctxt "ComponentList|" msgid "Name" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/ComponentList.cpp:848 #, fuzzy msgctxt "ComponentList|" msgid "Version" msgstr "Версия" #: src/api/logic/minecraft/ComponentUpdateTask.cpp:269 msgctxt "ComponentUpdateTask|" msgid "Some component metadata load tasks failed." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/ComponentUpdateTask.cpp:521 msgctxt "ComponentUpdateTask|" msgid "Conflicting requirements detected during dependency checking!" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/ComponentUpdateTask.cpp:540 msgctxt "ComponentUpdateTask|" msgid "Instance has conflicting dependencies." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/ComponentUpdateTask.cpp:547 msgctxt "ComponentUpdateTask|" msgid "Instance has unresolved dependencies while loading/checking for launch." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/ComponentUpdateTask.cpp:688 #, qt-format msgctxt "ComponentUpdateTask|" msgid "" "Component metadata update task failed while downloading from remote server:\n" "%1" msgstr "" #: src/application/dialogs/CopyInstanceDialog.ui:17 msgctxt "CopyInstanceDialog|" msgid "Copy Instance" msgstr "" #: src/application/dialogs/CopyInstanceDialog.ui:74 msgctxt "CopyInstanceDialog|" msgid "Name" msgstr "" #: src/application/dialogs/CopyInstanceDialog.ui:90 msgctxt "CopyInstanceDialog|" msgid "&Group" msgstr "" #: src/application/dialogs/CopyInstanceDialog.ui:115 msgctxt "CopyInstanceDialog|" msgid "Copy saves" msgstr "" #: src/application/dialogs/CopyInstanceDialog.cpp:54 msgctxt "CopyInstanceDialog|" msgid "No group" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/launch/CreateServerResourcePacksFolder.cpp:16 msgctxt "CreateServerResourcePacksFolder|" msgid "Couldn't create the 'server-resource-packs' folder" msgstr "" #: src/application/widgets/CustomCommands.ui:14 msgctxt "CustomCommands|" msgid "Form" msgstr "" #: src/application/widgets/CustomCommands.ui:23 msgctxt "CustomCommands|" msgid "Cus&tom Commands" msgstr "" #: src/application/widgets/CustomCommands.ui:35 msgctxt "CustomCommands|" msgid "Post-exit command:" msgstr "" #: src/application/widgets/CustomCommands.ui:45 msgctxt "CustomCommands|" msgid "Pre-launch command:" msgstr "" #: src/application/widgets/CustomCommands.ui:55 msgctxt "CustomCommands|" msgid "Wrapper command:" msgstr "" #: src/application/widgets/CustomCommands.ui:68 msgctxt "CustomCommands|" msgid "" "

Pre-launch command runs before the instance launches " "and post-exit command runs after it exits.

Both will be run in " "MultiMC's working folder with extra environment variables:

Wrapper command allows launching using an extra wrapper " "program (like 'optirun' on Linux)

" msgstr "" #: src/application/pages/global/CustomCommandsPage.h:35 msgctxt "CustomCommandsPage|" msgid "Custom Commands" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/launch/DirectJavaLaunch.cpp:69 #, qt-format msgctxt "DirectJavaLaunch|" msgid "The wrapper command \"%1\" couldn't be found." msgstr "" #. Error message displayed if instace can't start #: src/api/logic/minecraft/launch/DirectJavaLaunch.cpp:91 msgctxt "DirectJavaLaunch|" msgid "Could not launch minecraft!" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/launch/DirectJavaLaunch.cpp:121 #, qt-format msgctxt "DirectJavaLaunch|" msgid "" "Minecraft process ID: %1\n" "\n" msgstr "" #: src/application/dialogs/EditAccountDialog.ui:14 msgctxt "EditAccountDialog|" msgid "Login" msgstr "" #: src/application/dialogs/EditAccountDialog.ui:33 msgctxt "EditAccountDialog|" msgid "Email / Username" msgstr "" #: src/application/dialogs/EditAccountDialog.ui:43 msgctxt "EditAccountDialog|" msgid "Password" msgstr "" #: src/application/dialogs/ExportInstanceDialog.ui:14 msgctxt "ExportInstanceDialog|" msgid "Export Instance" msgstr "" #: src/application/dialogs/ExportInstanceDialog.cpp:390 #, qt-format msgctxt "ExportInstanceDialog|" msgid "Export %1" msgstr "" #: src/application/dialogs/ExportInstanceDialog.cpp:399 msgctxt "ExportInstanceDialog|" msgid "Overwrite?" msgstr "" #: src/application/dialogs/ExportInstanceDialog.cpp:400 msgctxt "ExportInstanceDialog|" msgid "This file already exists. Do you want to overwrite it?" msgstr "" #: src/application/dialogs/ExportInstanceDialog.cpp:414 msgctxt "ExportInstanceDialog|" msgid "Error" msgstr "" #: src/application/dialogs/ExportInstanceDialog.cpp:414 msgctxt "ExportInstanceDialog|" msgid "Unable to export instance" msgstr "" #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.ui:59 #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.ui:96 #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.ui:133 msgctxt "ExternalToolsPage|" msgid "Check" msgstr "" #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.ui:150 msgctxt "ExternalToolsPage|" msgid "External Editors (leave empty for system default)" msgstr "" #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.ui:159 msgctxt "ExternalToolsPage|" msgid "Text Editor:" msgstr "" #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.h:37 msgctxt "ExternalToolsPage|" msgid "External Tools" msgstr "" #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:89 msgctxt "ExternalToolsPage|" msgid "JProfiler Folder" msgstr "" #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:97 #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:112 #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:134 #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:149 #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:175 #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:190 msgctxt "ExternalToolsPage|" msgid "Error" msgstr "" #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:97 #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:112 #, qt-format msgctxt "ExternalToolsPage|" msgid "" "Error while checking JProfiler install:\n" "%1" msgstr "" #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:116 #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:153 #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:194 msgctxt "ExternalToolsPage|" msgid "OK" msgstr "" #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:116 msgctxt "ExternalToolsPage|" msgid "JProfiler setup seems to be OK" msgstr "" #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:126 msgctxt "ExternalToolsPage|" msgid "JVisualVM Executable" msgstr "" #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:134 #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:149 #, qt-format msgctxt "ExternalToolsPage|" msgid "" "Error while checking JVisualVM install:\n" "%1" msgstr "" #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:153 msgctxt "ExternalToolsPage|" msgid "JVisualVM setup seems to be OK" msgstr "" #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:164 msgctxt "ExternalToolsPage|" msgid "MCEdit Application" msgstr "" #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:166 msgctxt "ExternalToolsPage|" msgid "MCEdit Folder" msgstr "" #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:175 #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:190 #, qt-format msgctxt "ExternalToolsPage|" msgid "" "Error while checking MCEdit install:\n" "%1" msgstr "" #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:194 msgctxt "ExternalToolsPage|" msgid "MCEdit setup seems to be OK" msgstr "" #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:201 msgctxt "ExternalToolsPage|" msgid "JSON Editor" msgstr "" #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:223 msgctxt "ExternalToolsPage|" msgid "Invalid" msgstr "" #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:224 msgctxt "ExternalToolsPage|" msgid "The file chosen does not seem to be an executable" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/launch/ExtractNatives.cpp:86 #, qt-format msgctxt "ExtractNatives|" msgid "Couldn't extract native jar '%1' to destination '%2'" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/update/FMLLibrariesTask.cpp:36 msgctxt "FMLLibrariesTask|" msgid "Checking for FML libraries..." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/update/FMLLibrariesTask.cpp:60 msgctxt "FMLLibrariesTask|" msgid "Dowloading FML libraries..." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/update/FMLLibrariesTask.cpp:88 msgctxt "FMLLibrariesTask|" msgid "Copying FML libraries into the instance..." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/update/FMLLibrariesTask.cpp:99 msgctxt "FMLLibrariesTask|" msgid "Failed creating FML library folder inside the instance." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/update/FMLLibrariesTask.cpp:104 #, qt-format msgctxt "FMLLibrariesTask|" msgid "Failed copying Forge/FML library: %1." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/update/FMLLibrariesTask.cpp:117 #, qt-format msgctxt "FMLLibrariesTask|" msgid "" "Failed to download the following files:\n" "%1\n" "\n" "Reason:%2\n" "Please try again." msgstr "" #: src/application/pages/modplatform/FTBPage.ui:46 #, fuzzy msgctxt "FTBPage|" msgid "Version selected:" msgstr "Версия:" #: src/application/pages/modplatform/FTBPage.ui:75 msgctxt "FTBPage|" msgid "Public Packs" msgstr "" #: src/application/pages/modplatform/FTBPage.ui:92 msgctxt "FTBPage|" msgid "3rd Party Packs" msgstr "" #: src/application/pages/modplatform/FTBPage.h:44 msgctxt "FTBPage|" msgid "FTB Legacy" msgstr "" #: src/api/logic/modplatform/flame/FileResolvingTask.cpp:13 msgctxt "Flame::FileResolvingTask|" msgid "Resolving mod IDs..." msgstr "" #: src/api/logic/modplatform/flame/FileResolvingTask.cpp:115 msgctxt "Flame::FileResolvingTask|" msgid "Some mod ID resolving tasks failed." msgstr "" #: src/api/logic/FolderInstanceProvider.cpp:393 msgctxt "FolderInstanceStaging|" msgid "" "Failed to commit instance, even after multiple retries. It is being blocked " "by something." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/update/FoldersTask.cpp:17 msgctxt "FoldersTask|" msgid "Failed to create folder for minecraft binaries." msgstr "" #: src/application/pages/modplatform/FtbListModel.cpp:16 msgctxt "FtbFilterModel|" msgid "Sort by name" msgstr "" #: src/application/pages/modplatform/FtbListModel.cpp:17 msgctxt "FtbFilterModel|" msgid "Sort by game version" msgstr "" #: src/application/pages/modplatform/FtbListModel.cpp:76 msgctxt "FtbListModel|" msgid "Public Modpack" msgstr "" #: src/application/pages/modplatform/FtbListModel.cpp:78 msgctxt "FtbListModel|" msgid "Third Party Modpack" msgstr "" #: src/application/pages/modplatform/FtbListModel.cpp:80 msgctxt "FtbListModel|" msgid "Private Modpack" msgstr "" #: src/application/pages/modplatform/FtbListModel.cpp:82 msgctxt "FtbListModel|" msgid "Unknown Type" msgstr "" #: src/api/logic/modplatform/ftb/FtbPackFetchTask.cpp:38 msgctxt "FtbPackFetchTask|" msgid "Public Packs" msgstr "" #: src/api/logic/modplatform/ftb/FtbPackFetchTask.cpp:42 msgctxt "FtbPackFetchTask|" msgid "Third Party Packs" msgstr "" #: src/api/logic/modplatform/ftb/FtbPackInstallTask.cpp:25 #, qt-format msgctxt "FtbPackInstallTask|" msgid "Downloading zip for %1" msgstr "" #: src/api/logic/modplatform/ftb/FtbPackInstallTask.cpp:60 #, qt-format msgctxt "FtbPackInstallTask|" msgid "Downloading zip for %1 (%2%)" msgstr "" #: src/api/logic/modplatform/ftb/FtbPackInstallTask.cpp:66 msgctxt "FtbPackInstallTask|" msgid "Extracting modpack" msgstr "" #: src/api/logic/modplatform/ftb/FtbPackInstallTask.cpp:72 #, qt-format msgctxt "FtbPackInstallTask|" msgid "Failed to open modpack file %1!" msgstr "" #: src/api/logic/modplatform/ftb/FtbPackInstallTask.cpp:95 msgctxt "FtbPackInstallTask|" msgid "Installing modpack" msgstr "" #: src/api/logic/modplatform/ftb/FtbPackInstallTask.cpp:102 msgctxt "FtbPackInstallTask|" msgid "Failed to move unzipped minecraft!" msgstr "" #: src/api/logic/modplatform/ftb/FtbPackInstallTask.cpp:170 msgctxt "FtbPackInstallTask|" msgid "No installation method found!" msgstr "" #: src/api/logic/updater/DownloadTask.cpp:44 msgctxt "GoUpdate::DownloadTask|" msgid "Loading version information..." msgstr "" #: src/api/logic/updater/DownloadTask.cpp:81 msgctxt "GoUpdate::DownloadTask|" msgid "Failed to download version info files." msgstr "" #: src/api/logic/updater/DownloadTask.cpp:89 msgctxt "GoUpdate::DownloadTask|" msgid "Reading file list for new version..." msgstr "" #: src/api/logic/updater/DownloadTask.cpp:102 msgctxt "GoUpdate::DownloadTask|" msgid "Reading file list for current version..." msgstr "" #: src/api/logic/updater/DownloadTask.cpp:117 msgctxt "GoUpdate::DownloadTask|" msgid "Processing file lists - figuring out how to install the update..." msgstr "" #: src/api/logic/updater/DownloadTask.cpp:125 msgctxt "GoUpdate::DownloadTask|" msgid "Failed to process update lists..." msgstr "" #: src/api/logic/updater/DownloadTask.cpp:134 #, qt-format msgctxt "GoUpdate::DownloadTask|" msgid "Downloading %1 update files." msgstr "" #: src/api/logic/updater/DownloadTask.cpp:148 #, qt-format msgctxt "GoUpdate::DownloadTask|" msgid "Failed to download update files: %1" msgstr "" #: src/application/dialogs/IconPickerDialog.ui:14 msgctxt "IconPickerDialog|" msgid "Pick icon" msgstr "" #: src/application/dialogs/IconPickerDialog.cpp:64 msgctxt "IconPickerDialog|" msgid "Add Icon" msgstr "" #: src/application/dialogs/IconPickerDialog.cpp:65 msgctxt "IconPickerDialog|" msgid "Remove Icon" msgstr "" #: src/application/dialogs/IconPickerDialog.cpp:74 msgctxt "IconPickerDialog|" msgid "Open Folder" msgstr "" #. The title of the select icons open file dialog #: src/application/dialogs/IconPickerDialog.cpp:104 msgctxt "IconPickerDialog|" msgid "Select Icons" msgstr "" #. The type of icon files #: src/application/dialogs/IconPickerDialog.cpp:107 msgctxt "IconPickerDialog|" msgid "Icons" msgstr "" #: src/application/pages/modplatform/ImportPage.ui:17 msgctxt "ImportPage|" msgid "Browse" msgstr "" #: src/application/pages/modplatform/ImportPage.ui:31 msgctxt "ImportPage|" msgid "Local file or link to a direct download:" msgstr "" #: src/application/pages/modplatform/ImportPage.h:40 msgctxt "ImportPage|" msgid "Import from zip" msgstr "" #: src/application/pages/modplatform/ImportPage.cpp:99 msgctxt "ImportPage|" msgid "Choose modpack" msgstr "" #: src/application/pages/modplatform/ImportPage.cpp:99 msgctxt "ImportPage|" msgid "Zip (*.zip)" msgstr "" #: src/application/widgets/InstanceCardWidget.ui:14 msgctxt "InstanceCardWidget|" msgid "Form" msgstr "" #: src/application/widgets/InstanceCardWidget.ui:30 msgctxt "InstanceCardWidget|" msgid "&Name:" msgstr "" #: src/application/widgets/InstanceCardWidget.ui:43 msgctxt "InstanceCardWidget|" msgid "&Group:" msgstr "" #: src/api/logic/InstanceCopyTask.cpp:24 #, qt-format msgctxt "InstanceCopyTask|" msgid "Copying instance %1" msgstr "" #: src/api/logic/InstanceCopyTask.cpp:40 msgctxt "InstanceCopyTask|" msgid "Instance folder copy failed." msgstr "" #: src/api/logic/InstanceCopyTask.cpp:55 msgctxt "InstanceCopyTask|" msgid "Instance folder copy has been aborted." msgstr "" #: src/api/logic/InstanceCreationTask.cpp:17 #, qt-format msgctxt "InstanceCreationTask|" msgid "Creating instance from version %1" msgstr "" #: src/api/logic/InstanceImportTask.cpp:35 #, qt-format msgctxt "InstanceImportTask|" msgid "" "Downloading modpack:\n" "%1" msgstr "" #: src/api/logic/InstanceImportTask.cpp:41 msgctxt "InstanceImportTask|" msgid "Modpack download" msgstr "" #: src/api/logic/InstanceImportTask.cpp:71 msgctxt "InstanceImportTask|" msgid "Extracting modpack" msgstr "" #: src/api/logic/InstanceImportTask.cpp:79 msgctxt "InstanceImportTask|" msgid "Unable to open supplied modpack zip file." msgstr "" #: src/api/logic/InstanceImportTask.cpp:104 #: src/api/logic/InstanceImportTask.cpp:165 msgctxt "InstanceImportTask|" msgid "Archive does not contain a recognized modpack type." msgstr "" #: src/api/logic/InstanceImportTask.cpp:120 msgctxt "InstanceImportTask|" msgid "Failed to extract modpack" msgstr "" #: src/api/logic/InstanceImportTask.cpp:147 #, qt-format msgctxt "InstanceImportTask|" msgid "Could not fix permissions for %1" msgstr "" #: src/api/logic/InstanceImportTask.cpp:193 msgctxt "InstanceImportTask|" msgid "Could not understand pack manifest:\n" msgstr "" #: src/api/logic/InstanceImportTask.cpp:204 msgctxt "InstanceImportTask|" msgid "Could not rename the overrides folder:\n" msgstr "" #: src/api/logic/InstanceImportTask.cpp:210 #, qt-format msgctxt "InstanceImportTask|" msgid "" "The specified overrides folder (%1) is missing. Maybe the modpack was " "already used before?" msgstr "" #: src/api/logic/InstanceImportTask.cpp:224 #, qt-format msgctxt "InstanceImportTask|" msgid "Unknown mod loader in manifest: %1" msgstr "" #: src/api/logic/InstanceImportTask.cpp:237 msgctxt "InstanceImportTask|" msgid "" "Mysterious trailing dots removed from Minecraft version while importing pack." msgstr "" #: src/api/logic/InstanceImportTask.cpp:253 #, qt-format msgctxt "InstanceImportTask|" msgid "Could not map recommended forge version for Minecraft %1" msgstr "" #: src/api/logic/InstanceImportTask.cpp:302 msgctxt "InstanceImportTask|" msgid "Mod download" msgstr "" #: src/api/logic/InstanceImportTask.cpp:318 #, qt-format msgctxt "InstanceImportTask|" msgid "This 'Folder' may need extracting: %1" msgstr "" #: src/api/logic/InstanceImportTask.cpp:330 #, qt-format msgctxt "InstanceImportTask|" msgid "" "Nesting modpacks in modpacks is not implemented, nothing was downloaded: %1" msgstr "" #: src/api/logic/InstanceImportTask.cpp:335 #, qt-format msgctxt "InstanceImportTask|" msgid "Unrecognized/unhandled PackageType for: %1" msgstr "" #: src/api/logic/InstanceImportTask.cpp:355 msgctxt "InstanceImportTask|" msgid "Downloading mods..." msgstr "" #: src/api/logic/InstanceImportTask.cpp:362 msgctxt "InstanceImportTask|" msgid "Unable to resolve mod IDs:\n" msgstr "" #: src/api/logic/InstanceImportTask.cpp:172 msgctxt "InstanceImportTask|" msgid "Instance import has been aborted." msgstr "" #: src/application/InstancePageProvider.h:38 msgctxt "InstancePageProvider|" msgid "Loader mods" msgstr "" #: src/application/InstancePageProvider.h:41 msgctxt "InstancePageProvider|" msgid "Core mods" msgstr "" #: src/application/InstancePageProvider.h:45 #: src/application/InstancePageProvider.h:54 msgctxt "InstancePageProvider|" msgid "Worlds" msgstr "" #: src/application/InstancePageProvider.h:67 #, qt-format msgctxt "InstancePageProvider|" msgid "Edit Instance (%1)" msgstr "" #: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.ui:60 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Auto-detect..." msgstr "" #: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.ui:67 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Browse..." msgstr "" #: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.ui:74 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Test" msgstr "" #: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.ui:106 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "The maximum amount of memory Minecraft is allowed to use." msgstr "" #: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.ui:99 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Minimum memory allocation:" msgstr "" #: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.ui:45 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Java insta&llation" msgstr "" #: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.ui:179 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Maximum memory allocation:" msgstr "" #: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.ui:128 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "The amount of memory Minecraft is started with." msgstr "" #: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.ui:150 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "The amount of memory available to store loaded Java classes." msgstr "" #: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.ui:87 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Memor&y" msgstr "" #: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.ui:186 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Note: Permgen is set automatically by Java 8 and later" msgstr "" #: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.ui:199 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Java argumen&ts" msgstr "" #: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.ui:218 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Game windows" msgstr "" #: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.ui:227 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Game Window" msgstr "" #: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.ui:239 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Start Minecraft maximized?" msgstr "" #: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.ui:248 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Window height:" msgstr "" #: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.ui:255 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Window width:" msgstr "" #: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.ui:299 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Conso&le Settings" msgstr "" #: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.ui:325 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Show console when the game crashes?" msgstr "" #: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.ui:311 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Show console while the game is running?" msgstr "" #: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.ui:318 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Automatically close console when the game quits?" msgstr "" #: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.ui:349 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Custom commands" msgstr "" #: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.h:42 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Settings" msgstr "" #: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.cpp:205 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Select a Java version" msgstr "" #: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.cpp:218 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Find Java executable" msgstr "" #: src/application/InstanceWindow.cpp:39 msgctxt "InstanceWindow|" msgid "Console window for " msgstr "" #: src/application/InstanceWindow.cpp:62 msgctxt "InstanceWindow|" msgid "Help" msgstr "" #: src/application/InstanceWindow.cpp:75 msgctxt "InstanceWindow|" msgid "Launch Offline" msgstr "" #: src/application/InstanceWindow.cpp:80 #, fuzzy msgctxt "InstanceWindow|" msgid "Close" msgstr "Затвори" #: src/application/InstanceWindow.cpp:124 msgctxt "InstanceWindow|" msgid "Kill" msgstr "" #: src/application/InstanceWindow.cpp:125 msgctxt "InstanceWindow|" msgid "Kill the running instance" msgstr "" #: src/application/InstanceWindow.cpp:130 #: src/application/InstanceWindow.cpp:137 msgctxt "InstanceWindow|" msgid "Launch" msgstr "" #: src/application/InstanceWindow.cpp:131 #: src/application/InstanceWindow.cpp:138 msgctxt "InstanceWindow|" msgid "Launch the instance" msgstr "" #: src/api/logic/tools/JProfiler.cpp:34 #, qt-format msgctxt "JProfiler|" msgid "Listening on port: %1" msgstr "" #: src/api/logic/tools/JProfiler.cpp:41 msgctxt "JProfiler|" msgid "Profiler aborted" msgstr "" #: src/api/logic/tools/JVisualVM.cpp:32 msgctxt "JVisualVM|" msgid "JVisualVM started" msgstr "" #: src/api/logic/tools/JVisualVM.cpp:39 msgctxt "JVisualVM|" msgid "Profiler aborted" msgstr "" #: src/api/logic/java/JavaInstallList.cpp:147 msgctxt "JavaListLoadTask|" msgid "Detecting Java installations..." msgstr "" #: src/application/pages/global/JavaPage.ui:45 msgctxt "JavaPage|" msgid "Memory" msgstr "" #: src/application/pages/global/JavaPage.ui:51 msgctxt "JavaPage|" msgid "The maximum amount of memory Minecraft is allowed to use." msgstr "" #: src/application/pages/global/JavaPage.ui:73 msgctxt "JavaPage|" msgid "Minimum memory allocation:" msgstr "" #: src/application/pages/global/JavaPage.ui:80 msgctxt "JavaPage|" msgid "Maximum memory allocation:" msgstr "" #: src/application/pages/global/JavaPage.ui:87 msgctxt "JavaPage|" msgid "The amount of memory Minecraft is started with." msgstr "" #: src/application/pages/global/JavaPage.ui:116 msgctxt "JavaPage|" msgid "The amount of memory available to store loaded Java classes." msgstr "" #: src/application/pages/global/JavaPage.ui:141 msgctxt "JavaPage|" msgid "Java Runtime" msgstr "" #: src/application/pages/global/JavaPage.ui:153 msgctxt "JavaPage|" msgid "Java path:" msgstr "" #: src/application/pages/global/JavaPage.ui:208 msgctxt "JavaPage|" msgid "Auto-detect..." msgstr "" #: src/application/pages/global/JavaPage.ui:221 msgctxt "JavaPage|" msgid "Test" msgstr "" #: src/application/pages/global/JavaPage.ui:195 msgctxt "JavaPage|" msgid "JVM arguments:" msgstr "" #: src/application/pages/global/JavaPage.h:42 msgctxt "JavaPage|" msgid "Java" msgstr "" #: src/application/pages/global/JavaPage.cpp:106 msgctxt "JavaPage|" msgid "Select a Java version" msgstr "" #: src/application/pages/global/JavaPage.cpp:119 msgctxt "JavaPage|" msgid "Find Java executable" msgstr "" #: src/application/widgets/JavaSettingsWidget.cpp:147 msgctxt "JavaSettingsWidget|" msgid "No Java version selected" msgstr "" #: src/application/widgets/JavaSettingsWidget.cpp:148 msgctxt "JavaSettingsWidget|" msgid "" "You didn't select a Java version or selected something that doesn't work.\n" "MultiMC will not be able to start Minecraft.\n" "Do you wish to proceed without any Java?\n" "\n" "You can change the Java version in the settings later.\n" msgstr "" #: src/application/widgets/JavaSettingsWidget.cpp:261 msgctxt "JavaSettingsWidget|" msgid "Find Java executable" msgstr "" #: src/application/widgets/JavaSettingsWidget.cpp:421 msgctxt "JavaSettingsWidget|" msgid "Memory" msgstr "" #: src/application/widgets/JavaSettingsWidget.cpp:422 msgctxt "JavaSettingsWidget|" msgid "The maximum amount of memory Minecraft is allowed to use." msgstr "" #: src/application/widgets/JavaSettingsWidget.cpp:423 msgctxt "JavaSettingsWidget|" msgid "Minimum memory allocation:" msgstr "" #: src/application/widgets/JavaSettingsWidget.cpp:424 msgctxt "JavaSettingsWidget|" msgid "Maximum memory allocation:" msgstr "" #: src/application/widgets/JavaSettingsWidget.cpp:425 msgctxt "JavaSettingsWidget|" msgid "The amount of memory Minecraft is started with." msgstr "" #: src/application/widgets/JavaSettingsWidget.cpp:426 msgctxt "JavaSettingsWidget|" msgid "The amount of memory available to store loaded Java classes." msgstr "" #: src/application/widgets/JavaSettingsWidget.cpp:427 msgctxt "JavaSettingsWidget|" msgid "Browse" msgstr "" #: src/application/setupwizard/JavaWizardPage.cpp:92 msgctxt "JavaWizardPage|" msgid "Java" msgstr "" #: src/application/setupwizard/JavaWizardPage.cpp:93 msgctxt "JavaWizardPage|" msgid "" "You do not have a working Java set up yet or it went missing.\n" "Please select one of the following or browse for a java executable." msgstr "" #: src/application/setupwizard/LanguageWizardPage.cpp:52 msgctxt "LanguageWizardPage|" msgid "Language" msgstr "" #: src/application/setupwizard/LanguageWizardPage.cpp:53 msgctxt "LanguageWizardPage|" msgid "Select the language to use in MultiMC" msgstr "" #: src/application/LaunchController.cpp:28 msgctxt "LaunchController|" msgid "No instance specified" msgstr "" #: src/application/LaunchController.cpp:47 msgctxt "LaunchController|" msgid "No Accounts" msgstr "" #: src/application/LaunchController.cpp:48 msgctxt "LaunchController|" msgid "" "In order to play Minecraft, you must have at least one Mojang or Minecraft " "account logged in to MultiMC.Would you like to open the account manager to " "add an account now?" msgstr "" #: src/application/LaunchController.cpp:62 msgctxt "LaunchController|" msgid "Which profile would you like to use?" msgstr "" #: src/application/LaunchController.cpp:78 msgctxt "LaunchController|" msgid "No account selected for launch" msgstr "" #: src/application/LaunchController.cpp:87 msgctxt "LaunchController|" msgid "" "Your account is currently not logged in. Please enter your password to log " "in again." msgstr "" #: src/application/LaunchController.cpp:103 msgctxt "LaunchController|" msgid "Play Offline" msgstr "" #: src/application/LaunchController.cpp:123 msgctxt "LaunchController|" msgid "Received undetermined session status during login." msgstr "" #: src/application/LaunchController.cpp:164 msgctxt "LaunchController|" msgid "Player name" msgstr "" #: src/application/LaunchController.cpp:165 msgctxt "LaunchController|" msgid "Choose your offline mode player name." msgstr "" #: src/application/LaunchController.cpp:187 msgctxt "LaunchController|" msgid "Failed to launch." msgstr "" #: src/application/LaunchController.cpp:197 #: src/application/LaunchController.cpp:237 #: src/application/LaunchController.cpp:260 msgctxt "LaunchController|" msgid "Error" msgstr "" #: src/application/LaunchController.cpp:197 #: src/application/LaunchController.cpp:198 msgctxt "LaunchController|" msgid "Couldn't load the instance profile." msgstr "" #: src/application/LaunchController.cpp:205 msgctxt "LaunchController|" msgid "Couldn't instantiate a launcher." msgstr "" #: src/application/LaunchController.cpp:237 #, qt-format msgctxt "LaunchController|" msgid "Couldn't start profiler: %1" msgstr "" #: src/application/LaunchController.cpp:246 #, qt-format msgctxt "LaunchController|" msgid "" "The game launch is delayed until you press the button. This is the right " "time to setup the profiler, as the profiler server is running now.\n" "\n" "%1" msgstr "" #: src/application/LaunchController.cpp:249 msgctxt "LaunchController|" msgid "Waiting" msgstr "" #: src/application/LaunchController.cpp:251 msgctxt "LaunchController|" msgid "Launch" msgstr "" #: src/application/LaunchController.cpp:259 #, qt-format msgctxt "LaunchController|" msgid "Couldn't start the profiler: %1" msgstr "" #: src/application/LaunchController.cpp:288 msgctxt "LaunchController|" msgid "Abort" msgstr "" #: src/application/LaunchController.cpp:304 msgctxt "LaunchController|" msgid "Kill Minecraft?" msgstr "" #: src/application/LaunchController.cpp:305 msgctxt "LaunchController|" msgid "" "This can cause the instance to get corrupted and should only be used if " "Minecraft is frozen for some reason" msgstr "" #: src/api/logic/launch/LaunchTask.cpp:215 #, qt-format msgctxt "LaunchTask|" msgid "" "MultiMC stopped watching the game log because the log length surpassed %1 " "lines.\n" "You may have to fix your mods because the game is still logging to files and " "likely wasting harddrive space at an alarming rate!" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/launch/LauncherPartLaunch.cpp:121 #, qt-format msgctxt "LauncherPartLaunch|" msgid "The wrapper command \"%1\" couldn't be found." msgstr "" #. Error message displayed if instace can't start #: src/api/logic/minecraft/launch/LauncherPartLaunch.cpp:143 msgctxt "LauncherPartLaunch|" msgid "Could not launch minecraft!" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/launch/LauncherPartLaunch.cpp:173 #, qt-format msgctxt "LauncherPartLaunch|" msgid "" "Minecraft process ID: %1\n" "\n" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/legacy/LegacyInstance.cpp:306 msgctxt "LegacyInstance|" msgid "Legacy" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/legacy/LegacyInstance.cpp:311 msgctxt "LegacyInstance|" msgid "Instance from previous versions." msgstr "" #: src/application/pages/instance/LegacyUpgradePage.h:39 msgctxt "LegacyUpgradePage|" msgid "Upgrade" msgstr "" #: src/application/pages/instance/LegacyUpgradePage.ui:29 msgctxt "LegacyUpgradePage|" msgid "" "

Upgrade is required

MultiMC now supports old " "Minecraft versions and all the required features in the new (OneSix) " "instance format. As a consequence, the old (Legacy) format has been entirely " "disabled and old instances need to be upgraded.

The upgrade will " "create a new instance with the same contents as the current one, in the new " "format. The original instance will remain untouched, in case anything goes " "wrong in the process.

Please report any issues on our github issues page.

There is also a discord channel " "for testing here.

" msgstr "" #: src/application/pages/instance/LegacyUpgradePage.ui:39 msgctxt "LegacyUpgradePage|" msgid "Upgrade the instance" msgstr "" #: src/application/pages/instance/LegacyUpgradePage.cpp:26 msgctxt "LegacyUpgradePage|" msgid "Error" msgstr "" #: src/application/pages/instance/LegacyUpgradePage.cpp:29 msgctxt "LegacyUpgradePage|" msgid "Abort" msgstr "" #: src/application/pages/instance/LegacyUpgradePage.cpp:38 #, qt-format msgctxt "LegacyUpgradePage|" msgid "%1 (Migrated)" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/legacy/LegacyUpgradeTask.cpp:20 #, qt-format msgctxt "LegacyUpgradeTask|" msgid "Copying instance %1" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/legacy/LegacyUpgradeTask.cpp:59 msgctxt "LegacyUpgradeTask|" msgid "Instance folder copy failed." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/legacy/LegacyUpgradeTask.cpp:83 msgctxt "LegacyUpgradeTask|" msgid "Could not decide Minecraft version." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/legacy/LegacyUpgradeTask.cpp:136 msgctxt "LegacyUpgradeTask|" msgid "Instance folder copy has been aborted." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/update/LibrariesTask.cpp:13 msgctxt "LibrariesTask|" msgid "Getting the library files from Mojang..." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/update/LibrariesTask.cpp:21 #, qt-format msgctxt "LibrariesTask|" msgid "Libraries for instance %1" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/update/LibrariesTask.cpp:31 msgctxt "LibrariesTask|" msgid "Null jar is specified in the metadata, aborting." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/update/LibrariesTask.cpp:57 #, qt-format msgctxt "LibrariesTask|" msgid "" "Some libraries marked as 'local' are missing their jar files:\n" "%1\n" "\n" "You'll have to correct this problem manually. If this is an externally " "tracked instance, make sure to run it at least once outside of MultiMC." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/update/LibrariesTask.cpp:76 #, qt-format msgctxt "LibrariesTask|" msgid "" "Game update failed: it was impossible to fetch the required libraries.\n" "Reason:\n" "%1" msgstr "" #: src/application/pages/instance/LogPage.ui:125 msgctxt "LogPage|" msgid "Search:" msgstr "" #: src/application/pages/instance/LogPage.ui:132 msgctxt "LogPage|" msgid "Find" msgstr "" #: src/application/pages/instance/LogPage.ui:60 msgctxt "LogPage|" msgid "Keep updating" msgstr "" #: src/application/pages/instance/LogPage.ui:70 msgctxt "LogPage|" msgid "Wrap lines" msgstr "" #: src/application/pages/instance/LogPage.ui:93 msgctxt "LogPage|" msgid "Copy the whole log into the clipboard" msgstr "" #: src/application/pages/instance/LogPage.ui:96 msgctxt "LogPage|" msgid "&Copy" msgstr "" #: src/application/pages/instance/LogPage.ui:103 msgctxt "LogPage|" msgid "Upload the log to paste.ee - it will stay online for a month" msgstr "" #: src/application/pages/instance/LogPage.ui:106 msgctxt "LogPage|" msgid "Upload" msgstr "" #: src/application/pages/instance/LogPage.ui:113 msgctxt "LogPage|" msgid "Clear the log" msgstr "" #: src/application/pages/instance/LogPage.ui:116 msgctxt "LogPage|" msgid "Clear" msgstr "" #: src/application/pages/instance/LogPage.ui:142 msgctxt "LogPage|" msgid "Scroll all the way to bottom" msgstr "" #: src/application/pages/instance/LogPage.ui:145 msgctxt "LogPage|" msgid "Bottom" msgstr "" #: src/application/pages/instance/LogPage.h:41 msgctxt "LogPage|" msgid "Minecraft Log" msgstr "" #: src/application/pages/instance/LogPage.cpp:239 #, qt-format msgctxt "LogPage|" msgid "MultiMC: Log upload triggered at: %1" msgstr "" #: src/application/pages/instance/LogPage.cpp:243 #, qt-format msgctxt "LogPage|" msgid "MultiMC: Log uploaded to: %1" msgstr "" #: src/application/pages/instance/LogPage.cpp:247 msgctxt "LogPage|" msgid "MultiMC: Log upload failed!" msgstr "" #. Message displayed on instance exit #: src/api/logic/LoggedProcess.cpp:68 #, qt-format msgctxt "LoggedProcess|" msgid "Process exited with code %1." msgstr "" #. Message displayed on instance crashed #: src/api/logic/LoggedProcess.cpp:75 msgctxt "LoggedProcess|" msgid "Process crashed." msgstr "" #: src/api/logic/LoggedProcess.cpp:77 #, qt-format msgctxt "LoggedProcess|" msgid "Process crashed with exitcode %1." msgstr "" #. Message displayed after the instance exits due to kill request #: src/api/logic/LoggedProcess.cpp:84 msgctxt "LoggedProcess|" msgid "Process was killed by user." msgstr "" #: src/api/logic/LoggedProcess.cpp:95 msgctxt "LoggedProcess|" msgid "The process failed to start." msgstr "" #: src/application/dialogs/LoginDialog.ui:20 msgctxt "LoginDialog|" msgid "Add Account" msgstr "" #: src/application/dialogs/LoginDialog.ui:39 msgctxt "LoginDialog|" msgid "Email / Username" msgstr "" #: src/application/dialogs/LoginDialog.ui:49 msgctxt "LoginDialog|" msgid "Password" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:254 msgctxt "MainWindow|" msgid "Main Toolbar" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:437 msgctxt "MainWindow|" msgid "Instance Toolbar" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:414 msgctxt "MainWindow|" msgid "News Toolbar" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:259 msgctxt "MainWindow|" msgid "Add Instance" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:230 msgctxt "MainWindow|" msgid "Kill" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:231 msgctxt "MainWindow|" msgid "Kill the running instance" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:260 msgctxt "MainWindow|" msgid "Add a new instance." msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:272 msgctxt "MainWindow|" msgid "View Instance Folder" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:273 msgctxt "MainWindow|" msgid "Open the instance folder in a file browser." msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:280 msgctxt "MainWindow|" msgid "View Central Mods Folder" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:281 msgctxt "MainWindow|" msgid "Open the central mods folder in a file browser." msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:301 msgctxt "MainWindow|" msgid "Settings" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:302 msgctxt "MainWindow|" msgid "Change settings." msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:312 msgctxt "MainWindow|" msgid "Report a Bug" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:313 msgctxt "MainWindow|" msgid "Open the bug tracker to report a bug with MultiMC." msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:371 msgctxt "MainWindow|" msgid "Open the MultiMC Patreon page." msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:419 msgctxt "MainWindow|" msgid "More news..." msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:420 msgctxt "MainWindow|" msgid "Open the MultiMC development blog to read more news about MultiMC." msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:337 msgctxt "MainWindow|" msgid "About MultiMC" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:338 msgctxt "MainWindow|" msgid "View information about MultiMC." msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:236 msgctxt "MainWindow|" msgid "Launch the selected instance." msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:360 msgctxt "MainWindow|" msgid "Check for new updates for MultiMC." msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:459 msgctxt "MainWindow|" msgid "Rename the selected instance." msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:515 msgctxt "MainWindow|" msgid "Change Group" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:516 msgctxt "MainWindow|" msgid "Change the selected instance's group." msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:444 msgctxt "MainWindow|" msgid "Change Icon" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:445 msgctxt "MainWindow|" msgid "Change the selected instance's icon." msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:494 msgctxt "MainWindow|" msgid "Edit Notes" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:495 msgctxt "MainWindow|" msgid "Edit the notes for the selected instance." msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:501 msgctxt "MainWindow|" msgid "View Worlds" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:502 msgctxt "MainWindow|" msgid "View the worlds of this instance." msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:487 msgctxt "MainWindow|" msgid "Edit Instance" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:488 msgctxt "MainWindow|" msgid "Change the instance settings, mods and versions." msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:524 msgctxt "MainWindow|" msgid "Instance Folder" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:525 msgctxt "MainWindow|" msgid "Open the selected instance's root folder in a file browser." msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:547 msgctxt "MainWindow|" msgid "Delete" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:548 msgctxt "MainWindow|" msgid "Delete the selected instance." msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:531 msgctxt "MainWindow|" msgid "Config Folder" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:379 msgctxt "MainWindow|" msgid "Meow" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:328 msgctxt "MainWindow|" msgid "Reddit" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:320 msgctxt "MainWindow|" msgid "Discord" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:555 msgctxt "MainWindow|" msgid "Copy Instance" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:556 msgctxt "MainWindow|" msgid "Copy the selected instance." msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:388 msgctxt "MainWindow|" msgid "Manage Accounts" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:479 msgctxt "MainWindow|" msgid "Launch the selected instance in offline mode." msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:508 msgctxt "MainWindow|" msgid "Manage Screenshots" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:532 msgctxt "MainWindow|" msgid "Open the instance's config folder." msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:380 msgctxt "MainWindow|" msgid "It's a fluffy kitty :3" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:329 msgctxt "MainWindow|" msgid "Open MultiMC subreddit." msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:321 msgctxt "MainWindow|" msgid "Open MultiMC discord voice chat." msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:478 msgctxt "MainWindow|" msgid "Launch Offline" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:509 msgctxt "MainWindow|" msgid "View and upload screenshots for this instance." msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:540 msgctxt "MainWindow|" msgid "Export Instance" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:597 #, qt-format msgctxt "MainWindow|" msgid "MultiMC 5 - Version %1" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:600 #, qt-format msgctxt "MainWindow|on platform, as in operating system" msgid " on %1" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:698 msgctxt "MainWindow|" msgid "No instance selected" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:458 msgctxt "MainWindow|" msgid "Rename" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:859 msgctxt "MainWindow|" msgid "Create instance" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:235 src/application/MainWindow.cpp:913 msgctxt "MainWindow|" msgid "Launch" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:286 src/application/MainWindow.cpp:617 msgctxt "MainWindow|" msgid "Folders" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:287 msgctxt "MainWindow|" msgid "Open one of the folders shared between instances." msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:343 src/application/MainWindow.cpp:618 msgctxt "MainWindow|" msgid "Help" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:344 msgctxt "MainWindow|" msgid "Get help with MultiMC or Minecraft." msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:359 msgctxt "MainWindow|" msgid "Update" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:370 #, fuzzy msgctxt "MainWindow|" msgid "Support MultiMC" msgstr "За MultiMC" #: src/application/MainWindow.cpp:918 msgctxt "MainWindow|" msgid "Profilers" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:926 msgctxt "MainWindow|" msgid "Profiler not setup correctly. Go into settings, \"External Tools\"." msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:973 msgctxt "MainWindow|" msgid "No accounts added!" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:1003 msgctxt "MainWindow|" msgid "No Default Account" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:1109 msgctxt "MainWindow|" msgid "Loading news..." msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:1122 msgctxt "MainWindow|" msgid "No news available." msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:1205 src/application/MainWindow.cpp:1222 #: src/application/MainWindow.cpp:1256 src/application/MainWindow.cpp:1311 #: src/application/MainWindow.cpp:1321 msgctxt "MainWindow|" msgid "Error" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:1205 #, qt-format msgctxt "MainWindow|" msgid "" "Couldn't create folder for update downloads:\n" "%1" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:1263 msgctxt "MainWindow|" msgid "Warnings" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:1321 msgctxt "MainWindow|" msgid "" "MultiMC cannot download Minecraft or update instances unless you have at " "least one account added.\n" "Please add your Mojang or Minecraft account." msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:1453 msgctxt "MainWindow|" msgid "Group name" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:1453 msgctxt "MainWindow|" msgid "Enter a new group name." msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:1605 msgctxt "MainWindow|" msgid "CAREFUL!" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:1802 msgctxt "MainWindow|" msgid "" "You have now two options:
- change the instance folder in the settings " "
- move this installation of MultiMC5 to a different folder" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:1808 msgctxt "MainWindow|" msgid "" "This is a problem:
- MultiMC will likely be deleted without warning by " "the operating system
- close MultiMC now and extract it to a real " "location, not a temporary folder" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:1815 msgctxt "MainWindow|" msgid "" "Your instance folder contains 'Rar$' - that means you haven't extracted the " "MultiMC zip!" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:1823 #, qt-format msgctxt "MainWindow|" msgid "Your instance folder is in a temporary folder: '%1'!" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:1631 msgctxt "MainWindow|" msgid "Instance name" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:713 src/application/MainWindow.cpp:1071 msgctxt "MainWindow|" msgid "Profiles" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:875 #, qt-format msgctxt "MainWindow|" msgid "Delete group '%1'" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:1267 src/application/MainWindow.cpp:1315 msgctxt "MainWindow|" msgid "Abort" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:1606 #, qt-format msgctxt "MainWindow|" msgid "" "About to delete: %1\n" "This is permanent and will completely delete the instance.\n" "\n" "Are you sure?" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:1631 msgctxt "MainWindow|" msgid "Enter a new instance name." msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:1788 msgctxt "MainWindow|" msgid "Rename Instance" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:1801 msgctxt "MainWindow|" msgid "" "Your instance folder contains '!' and this is known to cause Java problems!" msgstr "" #: src/api/logic/meta/Index.cpp:71 msgctxt "Meta::Index|" msgid "Name" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/MinecraftInstance.cpp:634 msgctxt "MinecraftInstance|" msgid "" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/MinecraftInstance.cpp:636 msgctxt "MinecraftInstance|" msgid "" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/MinecraftInstance.cpp:637 msgctxt "MinecraftInstance|" msgid "" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/MinecraftInstance.cpp:638 msgctxt "MinecraftInstance|" msgid "" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/MinecraftInstance.cpp:726 #, qt-format msgctxt "MinecraftInstance|" msgid "%1m %2s" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/MinecraftInstance.cpp:730 #, qt-format msgctxt "MinecraftInstance|" msgid "%1h %2m" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/MinecraftInstance.cpp:732 #, qt-format msgctxt "MinecraftInstance|" msgid "%1d %2h %3m" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/MinecraftInstance.cpp:740 msgctxt "MinecraftInstance|" msgid "broken" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/MinecraftInstance.cpp:744 #, qt-format msgctxt "MinecraftInstance|" msgid "Minecraft %1 (%2)" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/MinecraftInstance.cpp:747 #, qt-format msgctxt "MinecraftInstance|" msgid ", played for %1" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/MinecraftInstance.cpp:751 msgctxt "MinecraftInstance|" msgid ", has crashed." msgstr "" #: src/application/pages/global/MinecraftPage.h:42 msgctxt "MinecraftPage|" msgid "Minecraft" msgstr "" #: src/application/pages/global/MinecraftPage.ui:48 msgctxt "MinecraftPage|" msgid "Window Size" msgstr "" #: src/application/pages/global/MinecraftPage.ui:54 msgctxt "MinecraftPage|" msgid "Start Minecraft maximized?" msgstr "" #: src/application/pages/global/MinecraftPage.ui:63 msgctxt "MinecraftPage|" msgid "Window hei&ght:" msgstr "" #: src/application/pages/global/MinecraftPage.ui:73 msgctxt "MinecraftPage|" msgid "W&indow width:" msgstr "" #: src/application/pages/instance/ModFolderPage.ui:47 msgctxt "ModFolderPage|" msgid "&Add" msgstr "" #: src/application/pages/instance/ModFolderPage.ui:54 msgctxt "ModFolderPage|" msgid "&Remove" msgstr "" #: src/application/pages/instance/ModFolderPage.ui:61 msgctxt "ModFolderPage|" msgid "Enable" msgstr "" #: src/application/pages/instance/ModFolderPage.ui:68 msgctxt "ModFolderPage|" msgid "Disable" msgstr "" #: src/application/pages/instance/ModFolderPage.ui:75 msgctxt "ModFolderPage|" msgid "Open the 'config' folder in the system file manager." msgstr "" #: src/application/pages/instance/ModFolderPage.ui:78 msgctxt "ModFolderPage|" msgid "View configs" msgstr "" #: src/application/pages/instance/ModFolderPage.ui:98 msgctxt "ModFolderPage|" msgid "&View Folder" msgstr "" #: src/application/pages/instance/ModFolderPage.ui:126 msgctxt "ModFolderPage|" msgid "Filter:" msgstr "" #: src/application/pages/instance/ModFolderPage.cpp:157 #, qt-format msgctxt "" "ModFolderPage|Select whatever type of files the page contains. Example: " "'Loader Mods'" msgid "Select %1" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/ModList.cpp:275 msgctxt "ModList|" msgid "Name" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/ModList.cpp:277 msgctxt "ModList|" msgid "Version" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/ModList.cpp:279 msgctxt "ModList|" msgid "Last changed" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/ModList.cpp:288 msgctxt "ModList|" msgid "Is the mod enabled?" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/ModList.cpp:290 msgctxt "ModList|" msgid "The name of the mod." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/ModList.cpp:292 msgctxt "ModList|" msgid "The version of the mod." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/ModList.cpp:294 msgctxt "ModList|" msgid "The date and time this mod was last changed (or added)." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/launch/ModMinecraftJar.cpp:36 msgctxt "ModMinecraftJar|" msgid "Couldn't create the bin folder for Minecraft.jar" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/launch/ModMinecraftJar.cpp:42 #, qt-format msgctxt "ModMinecraftJar|" msgid "Couldn't remove stale jar file: %1" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/launch/ModMinecraftJar.cpp:57 msgctxt "ModMinecraftJar|" msgid "Failed to create the custom Minecraft jar file." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/auth/MojangAccountList.cpp:227 msgctxt "MojangAccountList|" msgid "Active?" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/auth/MojangAccountList.cpp:230 msgctxt "MojangAccountList|" msgid "Name" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/auth/MojangAccountList.cpp:240 msgctxt "MojangAccountList|" msgid "The name of the version." msgstr "" #: src/application/MultiMC.cpp:517 msgctxt "MultiMC|" msgid "Settings" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:45 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Features" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:51 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Update Settings" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:57 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Check for updates when MultiMC starts?" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:64 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Up&date Channel:" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:81 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "No channel selected." msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:100 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "I&nstances:" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:120 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "&Mods:" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:143 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "&Icons:" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:211 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "By &last launched" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:221 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "By &name" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:234 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Language:" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:246 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Theme" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:252 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "&Icons" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:495 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Analytics" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:501 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Analytics Settings" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:507 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Send anonymous usage statistics?" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:521 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "" "\n" "\n" "

MultiMC sends anonymous usage statistics on every start of the " "application.

The following data is collected:

\n" "
  \n" "
 • MultiMC version.
 • \n" "
 • Operating system name, version and architecture.
 • \n" "
 • CPU architecture (kernel architecture on linux).
 • \n" "
 • Size of system memory.
 • \n" "
 • Java version, architecture and memory settings.
 • \n" "
\n" "" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:277 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Simple (Dark Icons)" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:287 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Simple (Blue Icons)" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:292 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Simple (Colored Icons)" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:312 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Custom" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:333 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Colors" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:360 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Console" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:366 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Console Settings" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:372 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Show console while the game is running?" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:379 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Automatically close console when the game quits?" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:386 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Show console when the game crashes?" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:396 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "History limit" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:402 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Stop logging when log overflows" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:415 msgctxt "MultiMCPage|" msgid " lines" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:443 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Console font" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:94 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Folders" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:177 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "User Interface" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:183 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "MultiMC notifications" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:189 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Reset hidden notifications" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:205 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Instance view sorting mode" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:272 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Default" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:282 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Simple (Light Icons)" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.cpp:97 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Instance Folder" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.cpp:106 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "" "You're trying to specify an instance folder which's path contains at least " "one '!'. Java is known to cause problems if that is the case, your instances " "(probably) won't start!" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.cpp:111 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "" "Do you really want to use this path? Selecting \"No\" will close this and " "not alter your instance path." msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.cpp:129 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Icons Folder" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.cpp:140 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Mods Folder" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.cpp:451 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "[Something/ERROR] A spooky error!" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.cpp:460 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "[Test/INFO] A harmless message..." msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.cpp:469 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "[Something/WARN] A not so spooky warning." msgstr "" #: src/api/logic/net/NetJob.cpp:128 #, qt-format msgctxt "NetJob|" msgid "" "Job '%1' failed to process:\n" "%2" msgstr "" #: src/application/dialogs/NewComponentDialog.ui:17 msgctxt "NewComponentDialog|" msgid "Copy Instance" msgstr "" #: src/application/dialogs/NewComponentDialog.ui:30 msgctxt "NewComponentDialog|" msgid "Name" msgstr "" #: src/application/dialogs/NewComponentDialog.ui:37 msgctxt "NewComponentDialog|" msgid "uid" msgstr "" #: src/application/dialogs/NewInstanceDialog.ui:17 #: src/application/dialogs/NewInstanceDialog.cpp:122 msgctxt "NewInstanceDialog|" msgid "New Instance" msgstr "" #: src/application/dialogs/NewInstanceDialog.ui:52 msgctxt "NewInstanceDialog|" msgid "&Name:" msgstr "" #: src/application/dialogs/NewInstanceDialog.ui:39 msgctxt "NewInstanceDialog|" msgid "&Group:" msgstr "" #: src/application/dialogs/NewInstanceDialog.cpp:65 msgctxt "NewInstanceDialog|" msgid "No group" msgstr "" #: src/api/logic/news/NewsChecker.cpp:97 #, qt-format msgctxt "NewsChecker|" msgid "" "Failed to load news RSS feed:\n" "%1" msgstr "" #: src/api/logic/news/NewsEntry.cpp:24 src/api/logic/news/NewsEntry.cpp:60 msgctxt "NewsEntry|" msgid "Untitled" msgstr "" #: src/api/logic/news/NewsEntry.cpp:25 src/api/logic/news/NewsEntry.cpp:61 msgctxt "NewsEntry|" msgid "No content." msgstr "" #: src/api/logic/news/NewsEntry.cpp:27 src/api/logic/news/NewsEntry.cpp:63 msgctxt "NewsEntry|" msgid "Unknown Author" msgstr "" #: src/application/pages/instance/NotesPage.h:38 msgctxt "NotesPage|" msgid "Notes" msgstr "" #: src/application/dialogs/NotificationDialog.ui:14 msgctxt "NotificationDialog|" msgid "Notification" msgstr "" #: src/application/dialogs/NotificationDialog.ui:65 #: src/application/dialogs/NotificationDialog.cpp:29 msgctxt "NotificationDialog|" msgid "Don't show again" msgstr "" #: src/application/dialogs/NotificationDialog.ui:75 #: src/application/dialogs/NotificationDialog.cpp:30 msgctxt "NotificationDialog|" msgid "Close" msgstr "" #: src/api/logic/NullInstance.h:21 msgctxt "NullInstance|" msgid "Unknown instance type" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/MinecraftUpdate.cpp:90 msgctxt "OneSixUpdate|" msgid "Aborted by user." msgstr "" #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.ui:107 msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "Reload" msgstr "" #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.ui:67 msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "Copy the whole log into the clipboard" msgstr "" #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.ui:42 msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "Find" msgstr "" #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.ui:70 msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "&Copy" msgstr "" #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.ui:87 msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "Upload the log to paste.ee - it will stay online for a month" msgstr "" #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.ui:90 msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "Upload" msgstr "" #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.ui:100 msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "Clean" msgstr "" #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.ui:126 msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "Search:" msgstr "" #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.ui:77 #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.ui:97 msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "Clear the log" msgstr "" #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.ui:80 #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.cpp:196 msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "Delete" msgstr "" #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.h:45 msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "Other logs" msgstr "" #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.cpp:125 #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.cpp:205 #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.cpp:252 msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "Error" msgstr "" #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.cpp:125 #, qt-format msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "Unable to open %1 for reading: %2" msgstr "" #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.cpp:146 #, qt-format msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "" "The file (%1) is too big. You may want to open it in a viewer optimized for " "large files." msgstr "" #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.cpp:161 #, qt-format msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "The file (%1) is not readable." msgstr "" #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.cpp:197 #, qt-format msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "Do you really want to delete %1?" msgstr "" #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.cpp:205 #, qt-format msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "Unable to delete %1: %2" msgstr "" #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.cpp:220 msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "Clean up" msgstr "" #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.cpp:223 msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "Do you really want to delete all log files?" msgstr "" #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.cpp:228 #, qt-format msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "" "Do you really want to delete these files?\n" "%1" msgstr "" #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.cpp:255 msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "Couldn't delete some files!" msgstr "" #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.cpp:260 #, qt-format msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "" "Couldn't delete some files:\n" "%1" msgstr "" #: src/application/pages/global/PackagesPage.ui:14 msgctxt "PackagesPage|" msgid "Form" msgstr "" #: src/application/pages/global/PackagesPage.ui:36 msgctxt "PackagesPage|" msgid "Tab 1" msgstr "" #: src/application/pages/global/PackagesPage.ui:42 #, fuzzy msgctxt "PackagesPage|" msgid "Versions" msgstr "Версия" #: src/application/pages/global/PackagesPage.ui:48 #: src/application/pages/global/PackagesPage.ui:161 msgctxt "PackagesPage|" msgid "Search..." msgstr "" #: src/application/pages/global/PackagesPage.ui:70 #: src/application/pages/global/PackagesPage.ui:183 #: src/application/pages/global/PackagesPage.cpp:177 #: src/application/pages/global/PackagesPage.cpp:217 msgctxt "PackagesPage|" msgid "Refresh" msgstr "" #: src/application/pages/global/PackagesPage.ui:81 #, fuzzy msgctxt "PackagesPage|" msgid "Version:" msgstr "Версия:" #: src/application/pages/global/PackagesPage.ui:95 msgctxt "PackagesPage|" msgid "Time:" msgstr "" #: src/application/pages/global/PackagesPage.ui:109 msgctxt "PackagesPage|" msgid "Type:" msgstr "" #: src/application/pages/global/PackagesPage.ui:123 msgctxt "PackagesPage|" msgid "Dependencies:" msgstr "" #: src/application/pages/global/PackagesPage.ui:155 msgctxt "PackagesPage|" msgid "Resources" msgstr "" #: src/application/pages/global/PackagesPage.ui:194 msgctxt "PackagesPage|" msgid "UID:" msgstr "" #: src/application/pages/global/PackagesPage.ui:208 msgctxt "PackagesPage|" msgid "Name:" msgstr "" #: src/application/pages/global/PackagesPage.ui:240 msgctxt "PackagesPage|" msgid "Refresh Index" msgstr "" #: src/application/pages/global/PackagesPage.h:37 msgctxt "PackagesPage|" msgid "Packages" msgstr "" #: src/application/pages/global/PackagesPage.cpp:165 #: src/application/pages/global/PackagesPage.cpp:204 #, qt-format msgctxt "PackagesPage|" msgid "Refresh %1" msgstr "" #: src/application/pages/global/PasteEEPage.ui:39 msgctxt "PasteEEPage|" msgid "paste.ee API key" msgstr "" #: src/application/pages/global/PasteEEPage.ui:45 msgctxt "PasteEEPage|" msgid "MultiMC key - 12MB &upload limit" msgstr "" #: src/application/pages/global/PasteEEPage.ui:55 msgctxt "PasteEEPage|" msgid "&Your own key - 12MB upload limit:" msgstr "" #: src/application/pages/global/PasteEEPage.ui:68 msgctxt "PasteEEPage|" msgid "Paste your API key here!" msgstr "" #: src/application/pages/global/PasteEEPage.ui:82 msgctxt "PasteEEPage|" msgid "" "

paste.ee is used by " "MultiMC for log uploads. If you have a paste." "ee account, you can add your API key here and have your uploaded logs " "paired with your account.

" msgstr "" #: src/application/pages/global/PasteEEPage.h:37 msgctxt "PasteEEPage|" msgid "Log Upload" msgstr "" #: src/api/logic/net/PasteUpload.cpp:46 msgctxt "PasteUpload|" msgid "Uploading to paste.ee" msgstr "" #: src/api/logic/net/PasteUpload.cpp:75 msgctxt "PasteUpload|" msgid "" "paste.ee returned an error. Please consult the logs for more information" msgstr "" #: src/api/logic/launch/steps/PostLaunchCommand.cpp:31 #, qt-format msgctxt "PostLaunchCommand|" msgid "Running Post-Launch command: %1" msgstr "" #: src/api/logic/launch/steps/PostLaunchCommand.cpp:39 #, qt-format msgctxt "PostLaunchCommand|" msgid "" "Post-Launch command failed with code %1.\n" "\n" msgstr "" #: src/api/logic/launch/steps/PostLaunchCommand.cpp:62 msgctxt "PostLaunchCommand|" msgid "" "Post-Launch command ran successfully.\n" "\n" msgstr "" #: src/api/logic/launch/steps/PreLaunchCommand.cpp:32 #, qt-format msgctxt "PreLaunchCommand|" msgid "Running Pre-Launch command: %1" msgstr "" #: src/api/logic/launch/steps/PreLaunchCommand.cpp:40 #, qt-format msgctxt "PreLaunchCommand|" msgid "" "Pre-Launch command failed with code %1.\n" "\n" msgstr "" #: src/api/logic/launch/steps/PreLaunchCommand.cpp:63 msgctxt "PreLaunchCommand|" msgid "" "Pre-Launch command ran successfully.\n" "\n" msgstr "" #: src/application/dialogs/ProfileSelectDialog.ui:14 #, fuzzy msgctxt "ProfileSelectDialog|" msgid "Select an Account" msgstr "Изберете акаунт" #: src/application/dialogs/ProfileSelectDialog.ui:20 #, fuzzy msgctxt "ProfileSelectDialog|" msgid "Select a profile." msgstr "Изберете акаунт." #: src/application/dialogs/ProfileSelectDialog.ui:38 #, fuzzy msgctxt "ProfileSelectDialog|" msgid "Use as default?" msgstr "Използвай по подразбиране?" #: src/application/dialogs/ProfileSelectDialog.ui:45 #, fuzzy msgctxt "ProfileSelectDialog|" msgid "Use as default for this instance only?" msgstr "Използвай по подразбиране за тази инстанция?" #: src/application/dialogs/ProfileSelectDialog.cpp:41 #: src/application/dialogs/ProfileSelectDialog.cpp:45 msgctxt "ProfileSelectDialog|" msgid "Name" msgstr "" #: src/application/dialogs/ProfileSelectDialog.cpp:56 msgctxt "ProfileSelectDialog|" msgid " (in use)" msgstr "" #: src/application/dialogs/ProgressDialog.ui:26 msgctxt "ProgressDialog|" msgid "Please wait..." msgstr "" #: src/application/dialogs/ProgressDialog.ui:32 msgctxt "ProgressDialog|" msgid "Task Status..." msgstr "" #: src/application/dialogs/ProgressDialog.ui:58 msgctxt "ProgressDialog|" msgid "Skip" msgstr "" #: src/application/pages/global/ProxyPage.ui:55 msgctxt "ProxyPage|" msgid "Type" msgstr "" #: src/application/pages/global/ProxyPage.ui:61 msgctxt "ProxyPage|" msgid "Uses your system's default proxy settings." msgstr "" #: src/application/pages/global/ProxyPage.ui:42 msgctxt "ProxyPage|" msgid "This only applies to MultiMC. Minecraft does not accept proxy settings." msgstr "" #: src/application/pages/global/ProxyPage.ui:64 #, fuzzy msgctxt "ProxyPage|" msgid "&Default" msgstr "&Без акаунт по подразбиране" #: src/application/pages/global/ProxyPage.ui:74 msgctxt "ProxyPage|" msgid "&None" msgstr "" #: src/application/pages/global/ProxyPage.ui:84 msgctxt "ProxyPage|" msgid "SOC&KS5" msgstr "" #: src/application/pages/global/ProxyPage.ui:94 msgctxt "ProxyPage|" msgid "H&TTP" msgstr "" #: src/application/pages/global/ProxyPage.ui:107 msgctxt "ProxyPage|" msgid "Address and Port" msgstr "" #: src/application/pages/global/ProxyPage.ui:139 msgctxt "ProxyPage|" msgid "Authentication" msgstr "" #: src/application/pages/global/ProxyPage.ui:148 msgctxt "ProxyPage|" msgid "Username:" msgstr "" #: src/application/pages/global/ProxyPage.ui:155 msgctxt "ProxyPage|" msgid "Password:" msgstr "" #: src/application/pages/global/ProxyPage.ui:169 msgctxt "ProxyPage|" msgid "" "Note: Proxy username and password are stored in plain text inside MultiMC's " "configuration file!" msgstr "" #: src/application/pages/global/ProxyPage.h:39 msgctxt "ProxyPage|" msgid "Proxy" msgstr "" #: src/api/logic/tools/JVisualVM.cpp:92 src/api/logic/tools/JProfiler.cpp:99 msgctxt "QObject|" msgid "Empty path" msgstr "" #: src/api/logic/tools/JVisualVM.cpp:98 msgctxt "QObject|" msgid "Invalid path to JVisualVM" msgstr "" #: src/api/logic/tools/JProfiler.cpp:105 src/api/logic/tools/MCEditTool.cpp:37 msgctxt "QObject|" msgid "Path does not exist" msgstr "" #: src/api/logic/tools/JProfiler.cpp:110 msgctxt "QObject|" msgid "Invalid JProfiler install" msgstr "" #: src/api/logic/tools/MCEditTool.cpp:31 msgctxt "QObject|" msgid "Path is empty" msgstr "" #: src/api/logic/tools/MCEditTool.cpp:42 msgctxt "QObject|" msgid "Path does not seem to be a MCEdit path" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/ProfileUtils.cpp:96 #: src/api/logic/minecraft/ProfileUtils.cpp:149 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "Unable to open the version file %1: %2." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/ProfileUtils.cpp:117 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "Unable to process the version file %1: %2 at line %3 column %4." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/ProfileUtils.cpp:157 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "Unable to process the version file %1." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/ProfileUtils.cpp:51 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "Invalid order file version, expected %1" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/OneSixVersionFormat.cpp:162 msgctxt "QObject|" msgid "" "Version file has both '+libraries' and 'libraries'. This is no longer " "supported." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/OneSixVersionFormat.cpp:229 msgctxt "QObject|" msgid "Version file contains unsupported element 'tweakers'" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/OneSixVersionFormat.cpp:233 msgctxt "QObject|" msgid "Version file contains unsupported element '-libraries'" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/OneSixVersionFormat.cpp:237 msgctxt "QObject|" msgid "Version file contains unsupported element '-tweakers'" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/OneSixVersionFormat.cpp:241 msgctxt "QObject|" msgid "Version file contains unsupported element '-minecraftArguments'" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/OneSixVersionFormat.cpp:245 msgctxt "QObject|" msgid "Version file contains unsupported element '+minecraftArguments'" msgstr "" #: src/application/JavaCommon.cpp:15 msgctxt "QObject|" msgid "JVM arguments warning" msgstr "" #: src/application/JavaCommon.cpp:10 msgctxt "QObject|" msgid "" "You tried to manually set a JVM memory option (using \"-XX:PermSize\", \"-XX-" "MaxHeapSize\", \"-XX:InitialHeapSize\", \"-Xmx\" or \"-Xms\").\n" "There are dedicated boxes for these in the settings (Java tab, in the Memory " "group at the top).\n" "This message will be displayed until you remove them from the JVM arguments." msgstr "" #: src/application/JavaCommon.cpp:32 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "
Warnings:
%1" msgstr "" #: src/application/JavaCommon.cpp:42 msgctxt "QObject|" msgid "" "The specified java binary didn't work with the arguments you provided:
" msgstr "" #: src/application/JavaCommon.cpp:50 msgctxt "QObject|" msgid "" "The specified java binary didn't work.
You should use the auto-detect " "feature, or set the path to the java executable.
" msgstr "" #: src/application/dialogs/ModEditDialogCommon.cpp:36 msgctxt "QObject|" msgid "How sad!" msgstr "" #: src/application/dialogs/ModEditDialogCommon.cpp:37 msgctxt "QObject|" msgid "The mod author didn't provide a website link for this mod." msgstr "" #: src/application/GuiUtil.cpp:29 src/application/GuiUtil.cpp:38 msgctxt "QObject|" msgid "Upload failed" msgstr "" #: src/application/GuiUtil.cpp:30 msgctxt "QObject|" msgid "The log file is too big. You'll have to upload it manually." msgstr "" #: src/application/GuiUtil.cpp:47 msgctxt "QObject|" msgid "Upload finished" msgstr "" #: src/application/GuiUtil.cpp:48 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "" "The link to the uploaded log has been placed in your " "clipboard." msgstr "" #: src/application/dialogs/AboutDialog.cpp:30 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "" "

MultiMC Developers

Andrew Okin <forkk@forkk.net>

Petr Mrázek <peterix@gmail.com>

Sky Welch <multimc@bunnies.io>

Jan (02JanDal) <02jandal@gmail.com>

RoboSky " "<@RoboSky_>

With " "thanks to

Orochimarufan <orochimarufan.x3@gmail.com>

TakSuyu <taksuyu@gmail.com>

Kilobyte <stiepen22@gmx.de>

Rootbear75 <" "@rootbear75>

Patrons%1" msgstr "" #: src/application/dialogs/AboutDialog.cpp:62 msgctxt "QObject|" msgid "

Loading...

" msgstr "" #: src/application/dialogs/UpdateDialog.cpp:121 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "" "

There are no code changes between your current version and latest %1.

" msgstr "" #: src/application/dialogs/UpdateDialog.cpp:125 msgctxt "QObject|" msgid "

Following commits were added since last update:

" msgstr "" #: src/application/dialogs/UpdateDialog.cpp:132 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "

The update removes %1 commits and adds the following %2:

" msgstr "" #: src/application/dialogs/UpdateDialog.cpp:135 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "

You can look at the changes on github.

" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/MojangVersionFormat.cpp:153 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "processArguments is set to unknown value '%1'" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/MojangVersionFormat.cpp:178 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "" "The 'minimumLauncherVersion' value of this version (%1) is higher than " "supported by MultiMC (%2). It might not work properly!" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/AssetsUtils.cpp:225 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "Assets for %1" msgstr "" #: src/application/widgets/JavaSettingsWidget.cpp:281 msgctxt "QObject|" msgid "The specified file either doesn't exist or is not a proper executable." msgstr "" #: src/application/widgets/JavaSettingsWidget.cpp:286 msgctxt "QObject|" msgid "The specified java binary didn't start properly.
" msgstr "" #: src/application/widgets/JavaSettingsWidget.cpp:298 msgctxt "QObject|" msgid "The specified java binary returned unexpected results:
" msgstr "" #: src/application/JavaCommon.cpp:26 #: src/application/widgets/JavaSettingsWidget.cpp:309 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "" "Java test succeeded!
Platform reported: %1
Java version reported: " "%2
" msgstr "" #: src/application/JavaCommon.cpp:34 #: src/application/widgets/JavaSettingsWidget.cpp:318 msgctxt "QObject|" msgid "Java test success" msgstr "" #: src/application/JavaCommon.cpp:44 src/application/JavaCommon.cpp:53 #: src/application/widgets/JavaSettingsWidget.cpp:318 msgctxt "QObject|" msgid "Java test failure" msgstr "" #: src/application/themes/DarkTheme.cpp:10 msgctxt "QObject|" msgid "Dark" msgstr "" #: src/application/themes/SystemTheme.cpp:44 msgctxt "QObject|" msgid "System" msgstr "" #: src/application/themes/BrightTheme.cpp:10 msgctxt "QObject|" msgid "Bright" msgstr "" #: src/application/UpdateController.cpp:362 msgctxt "QObject|" msgid "Update failed!" msgstr "" #: src/application/UpdateController.cpp:363 msgctxt "QObject|" msgid "Rollback failed!" msgstr "" #: src/application/UpdateController.cpp:368 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "" "Couldn't replace file %1. Changes will be reverted.\n" "See the MultiMC log file for details." msgstr "" #: src/application/UpdateController.cpp:376 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "" "Couldn't remove file %1. Changes will be reverted.\n" "See the MultiMC log file for details." msgstr "" #: src/application/UpdateController.cpp:384 msgctxt "QObject|" msgid "" "The new version didn't start or is too old and doesn't respond to startup " "checks.\n" "\n" "Roll back to previous version?" msgstr "" #: src/application/UpdateController.cpp:406 msgctxt "QObject|" msgid "" "The rollback failed too.\n" "You will have to repair MultiMC manually.\n" "Please let us know why and how this happened." msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:943 msgctxt "QObject|" msgid " (in use)" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/Component.cpp:247 msgctxt "QObject|" msgid "Patch is not loaded yet." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/ComponentList.cpp:188 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "Invalid component file version, expected %1" msgstr "" #: src/api/logic/meta/BaseEntity.cpp:117 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "Download of meta file %1" msgstr "" #: src/api/logic/meta/JsonFormat.cpp:140 src/api/logic/meta/JsonFormat.cpp:153 #: src/api/logic/meta/JsonFormat.cpp:166 msgctxt "QObject|" msgid "Unknown format version!" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/auth/flows/RefreshTask.cpp:74 msgctxt "RefreshTask|" msgid "Authentication server didn't send a client token." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/auth/flows/RefreshTask.cpp:79 msgctxt "RefreshTask|" msgid "" "Authentication server attempted to change the client token. This isn't " "supported." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/auth/flows/RefreshTask.cpp:89 msgctxt "RefreshTask|" msgid "Authentication server didn't send an access token." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/auth/flows/RefreshTask.cpp:99 msgctxt "RefreshTask|" msgid "Authentication server didn't specify the same prefile as expected." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/auth/flows/RefreshTask.cpp:138 msgctxt "RefreshTask|" msgid "Refreshing login token..." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/auth/flows/RefreshTask.cpp:140 msgctxt "RefreshTask|" msgid "Refreshing login token: Processing response..." msgstr "" #: src/application/pages/instance/ResourcePackPage.h:10 msgctxt "ResourcePackPage|" msgid "Resource packs" msgstr "" #: src/application/pages/instance/ScreenshotsPage.ui:51 msgctxt "ScreenshotsPage|" msgid "&Upload" msgstr "" #: src/application/pages/instance/ScreenshotsPage.ui:58 msgctxt "ScreenshotsPage|" msgid "&Delete" msgstr "" #: src/application/pages/instance/ScreenshotsPage.ui:65 msgctxt "ScreenshotsPage|" msgid "&Rename" msgstr "" #: src/application/pages/instance/ScreenshotsPage.ui:85 msgctxt "ScreenshotsPage|" msgid "&View Folder" msgstr "" #: src/application/pages/instance/ScreenshotsPage.h:52 msgctxt "ScreenshotsPage|" msgid "Screenshots" msgstr "" #: src/application/pages/instance/ScreenshotsPage.cpp:306 msgctxt "ScreenshotsPage|" msgid "Failed to upload screenshots!" msgstr "" #: src/application/pages/instance/ScreenshotsPage.cpp:307 msgctxt "ScreenshotsPage|" msgid "Unknown error" msgstr "" #: src/application/pages/instance/ScreenshotsPage.cpp:316 msgctxt "ScreenshotsPage|" msgid "Upload finished" msgstr "" #: src/application/pages/instance/ScreenshotsPage.cpp:317 #, qt-format msgctxt "ScreenshotsPage|" msgid "" "The link to the uploaded album has been placed in your " "clipboard." msgstr "" #: src/application/pages/instance/ScreenshotsPage.cpp:327 msgctxt "ScreenshotsPage|" msgid "Are you sure?" msgstr "" #: src/application/pages/instance/ScreenshotsPage.cpp:327 msgctxt "ScreenshotsPage|" msgid "This will delete all selected screenshots." msgstr "" #: src/application/widgets/ServerStatus.cpp:70 msgctxt "ServerStatus|" msgid "Skins" msgstr "" #: src/application/widgets/ServerStatus.cpp:66 msgctxt "ServerStatus|" msgid "Auth" msgstr "" #: src/application/widgets/ServerStatus.cpp:68 msgctxt "ServerStatus|" msgid "Session" msgstr "" #: src/application/setupwizard/SetupWizard.cpp:29 msgctxt "SetupWizard|" msgid "&Next >" msgstr "" #: src/application/setupwizard/SetupWizard.cpp:30 msgctxt "SetupWizard|" msgid "< &Back" msgstr "" #: src/application/setupwizard/SetupWizard.cpp:31 msgctxt "SetupWizard|" msgid "&Finish" msgstr "" #: src/application/setupwizard/SetupWizard.cpp:32 msgctxt "SetupWizard|" msgid "&Refresh" msgstr "" #: src/application/setupwizard/SetupWizard.cpp:33 msgctxt "SetupWizard|" msgid "MultiMC Quick Setup" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/SkinUpload.cpp:46 msgctxt "SkinUpload|" msgid "Uploading skin" msgstr "" #: src/application/dialogs/SkinUploadDialog.ui:14 #: src/application/dialogs/SkinUploadDialog.cpp:23 #: src/application/dialogs/SkinUploadDialog.cpp:47 #: src/application/dialogs/SkinUploadDialog.cpp:59 #: src/application/dialogs/SkinUploadDialog.cpp:75 #: src/application/dialogs/SkinUploadDialog.cpp:91 #: src/application/dialogs/SkinUploadDialog.cpp:95 msgctxt "SkinUploadDialog|" msgid "Skin Upload" msgstr "" #: src/application/dialogs/SkinUploadDialog.ui:20 msgctxt "SkinUploadDialog|" msgid "Skin File" msgstr "" #: src/application/dialogs/SkinUploadDialog.ui:51 msgctxt "SkinUploadDialog|" msgid "Player Model" msgstr "" #: src/application/dialogs/SkinUploadDialog.ui:57 msgctxt "SkinUploadDialog|" msgid "Steve Model" msgstr "" #: src/application/dialogs/SkinUploadDialog.ui:67 msgctxt "SkinUploadDialog|" msgid "Alex Model" msgstr "" #: src/application/dialogs/SkinUploadDialog.cpp:23 msgctxt "SkinUploadDialog|" msgid "Failed to login!" msgstr "" #: src/application/dialogs/SkinUploadDialog.cpp:48 msgctxt "SkinUploadDialog|" msgid "Using remote URLs for setting skins is not implemented yet." msgstr "" #: src/application/dialogs/SkinUploadDialog.cpp:60 msgctxt "SkinUploadDialog|" msgid "You cannot use an invalid URL for uploading skins." msgstr "" #: src/application/dialogs/SkinUploadDialog.cpp:75 msgctxt "SkinUploadDialog|" msgid "Skin file does not exist!" msgstr "" #: src/application/dialogs/SkinUploadDialog.cpp:91 msgctxt "SkinUploadDialog|" msgid "Failed to upload skin!" msgstr "" #: src/application/dialogs/SkinUploadDialog.cpp:95 msgctxt "SkinUploadDialog|" msgid "Success" msgstr "" #: src/application/dialogs/SkinUploadDialog.cpp:101 msgctxt "SkinUploadDialog|" msgid "Select Skin Texture" msgstr "" #: src/api/logic/status/StatusChecker.cpp:104 #, qt-format msgctxt "StatusChecker|" msgid "" "Failed to load status JSON:\n" "%1" msgstr "" #: src/application/pages/modplatform/TechnicPage.h:40 msgctxt "TechnicPage|" msgid "Technic" msgstr "" #: src/application/pages/instance/TexturePackPage.h:10 msgctxt "TexturePackPage|" msgid "Texture packs" msgstr "" #: src/application/pages/modplatform/TwitchPage.h:40 msgctxt "TwitchPage|" msgid "Twitch" msgstr "" #: src/api/logic/launch/steps/Update.cpp:23 msgctxt "Update|" msgid "Task aborted." msgstr "" #: src/api/logic/launch/steps/Update.cpp:52 #, qt-format msgctxt "Update|" msgid "" "Instance update failed because: %1.\n" "\n" msgstr "" #: src/application/dialogs/UpdateDialog.ui:14 msgctxt "UpdateDialog|" msgid "MultiMC Update" msgstr "" #: src/application/dialogs/UpdateDialog.ui:46 msgctxt "UpdateDialog|" msgid "" "\n" "\n" "

Loading " "changelog...

" msgstr "" #: src/application/dialogs/UpdateDialog.ui:68 msgctxt "UpdateDialog|" msgid "Update now" msgstr "" #: src/application/dialogs/UpdateDialog.ui:81 msgctxt "UpdateDialog|" msgid "Don't update yet" msgstr "" #: src/application/dialogs/UpdateDialog.cpp:17 #, qt-format msgctxt "UpdateDialog|" msgid "A new %1 update is available!" msgstr "" #: src/application/dialogs/UpdateDialog.cpp:21 #, qt-format msgctxt "UpdateDialog|" msgid "No %1 updates found. You are running the latest version." msgstr "" #: src/application/dialogs/UpdateDialog.cpp:23 msgctxt "UpdateDialog|" msgid "Close" msgstr "" #: src/application/dialogs/UpdateDialog.cpp:164 #, qt-format msgctxt "UpdateDialog|" msgid "" "

Failed to fetch " "changelog... Error: %1

" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/auth/flows/ValidateTask.cpp:55 msgctxt "ValidateTask|" msgid "Validating access token: Sending request..." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/auth/flows/ValidateTask.cpp:57 msgctxt "ValidateTask|" msgid "Validating access token: Processing response..." msgstr "" #: src/application/pages/modplatform/VanillaPage.ui:41 msgctxt "VanillaPage|" msgid "Filter" msgstr "" #: src/application/pages/modplatform/VanillaPage.ui:51 msgctxt "VanillaPage|" msgid "Releases" msgstr "" #: src/application/pages/modplatform/VanillaPage.ui:64 msgctxt "VanillaPage|" msgid "Snapshots" msgstr "" #: src/application/pages/modplatform/VanillaPage.ui:74 msgctxt "VanillaPage|" msgid "Old Snapshots" msgstr "" #: src/application/pages/modplatform/VanillaPage.ui:84 msgctxt "VanillaPage|" msgid "Betas" msgstr "" #: src/application/pages/modplatform/VanillaPage.ui:94 msgctxt "VanillaPage|" msgid "Alphas" msgstr "" #: src/application/pages/modplatform/VanillaPage.ui:117 msgctxt "VanillaPage|" msgid "Refresh" msgstr "" #: src/application/pages/modplatform/VanillaPage.h:40 msgctxt "VanillaPage|" msgid "Vanilla" msgstr "" #: src/application/widgets/VersionListView.cpp:27 msgctxt "VersionListView|" msgid "No versions are currently available." msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.h:38 msgctxt "VersionPage|" msgid "Version" msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:57 msgctxt "VersionPage|" msgid "Selection" msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:70 msgctxt "VersionPage|" msgid "Change version" msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:80 msgctxt "VersionPage|" msgid "Move up" msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:90 msgctxt "VersionPage|" msgid "Move down" msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:100 msgctxt "VersionPage|" msgid "Remove" msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:153 msgctxt "VersionPage|" msgid "Install" msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:67 msgctxt "VersionPage|" msgid "Change version of the selected package." msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:77 msgctxt "VersionPage|" msgid "Make the selected package apply sooner." msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:87 msgctxt "VersionPage|" msgid "Make the selected package apply later." msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:97 msgctxt "VersionPage|" msgid "Remove selected package from the instance." msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:110 #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:133 msgctxt "VersionPage|" msgid "Edit" msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:120 msgctxt "VersionPage|" msgid "Customize selected package." msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:123 msgctxt "VersionPage|" msgid "Customize" msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:130 msgctxt "VersionPage|" msgid "Edit selected package." msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:140 msgctxt "VersionPage|" msgid "Revert the selected package to default." msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:143 msgctxt "VersionPage|" msgid "Revert" msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:163 msgctxt "VersionPage|" msgid "Install the Minecraft Forge package." msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:166 msgctxt "VersionPage|" msgid "Install Forge" msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:173 msgctxt "VersionPage|" msgid "Install the LiteLoader package." msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:176 msgctxt "VersionPage|" msgid "Install LiteLoader" msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:183 msgctxt "VersionPage|" msgid "Install normal mods." msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:186 msgctxt "VersionPage|" msgid "Install mods" msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:196 msgctxt "VersionPage|" msgid "Advanced" msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:206 msgctxt "VersionPage|" msgid "Add a mod into the Minecraft jar file." msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:209 msgctxt "VersionPage|" msgid "Add to Minecraft.jar" msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:216 msgctxt "VersionPage|" msgid "Replace Minecraft.jar" msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:223 msgctxt "VersionPage|" msgid "Add Empty" msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:230 msgctxt "VersionPage|" msgid "Reload all packages." msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:233 msgctxt "VersionPage|" msgid "Reload" msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:240 msgctxt "VersionPage|" msgid "Download the files needed to launch the instance now." msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:243 msgctxt "VersionPage|" msgid "Download All" msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:205 #: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:211 #: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:230 #: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:274 #: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:287 #: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:343 msgctxt "VersionPage|" msgid "Error" msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:230 msgctxt "VersionPage|" msgid "Couldn't remove file" msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:212 msgctxt "VersionPage|" msgid "Couldn't load the instance profile." msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:151 #, qt-format msgctxt "VersionPage|" msgid "%1 possibly has issues." msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:154 #, qt-format msgctxt "VersionPage|" msgid "%1 has issues!" msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:168 msgctxt "VersionPage|" msgid "Error: " msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:172 msgctxt "VersionPage|" msgid "Warning: " msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:248 msgctxt "VersionPage|" msgid "Select jar mods" msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:248 msgctxt "VersionPage|" msgid "Minecraft.jar mods (*.zip *.jar)" msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:344 msgctxt "VersionPage|" msgid "" "MultiMC cannot download Minecraft or update instances unless you have at " "least one account added.\n" "Please add your Mojang or Minecraft account." msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:420 msgctxt "VersionPage|" msgid "Couldn't load or download the LiteLoader version lists!" msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:493 msgctxt "VersionPage|" msgid "Error updating instance" msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:370 msgctxt "VersionPage|" msgid "Select Forge version" msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:258 #, fuzzy msgctxt "VersionPage|" msgid "Select jar" msgstr "Изберете акаунт." #: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:258 msgctxt "VersionPage|" msgid "Minecraft.jar replacement (*.jar)" msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:318 #, fuzzy, qt-format msgctxt "VersionPage|" msgid "Change %1 version" msgstr "Версия" #: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:372 msgctxt "VersionPage|" msgid "No Forge versions are currently available for Minecraft " msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:373 msgctxt "VersionPage|" msgid "Couldn't load or download the Forge version lists!" msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:417 msgctxt "VersionPage|" msgid "Select LiteLoader version" msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:419 msgctxt "VersionPage|" msgid "No LiteLoader versions are currently available for Minecraft " msgstr "" #: src/application/VersionProxyModel.cpp:76 msgctxt "VersionProxyModel|" msgid "Version" msgstr "" #: src/application/VersionProxyModel.cpp:78 msgctxt "VersionProxyModel|" msgid "Minecraft" msgstr "" #: src/application/VersionProxyModel.cpp:80 msgctxt "VersionProxyModel|" msgid "Branch" msgstr "" #: src/application/VersionProxyModel.cpp:82 msgctxt "VersionProxyModel|" msgid "Type" msgstr "" #: src/application/VersionProxyModel.cpp:84 msgctxt "VersionProxyModel|" msgid "Architecture" msgstr "" #: src/application/VersionProxyModel.cpp:86 msgctxt "VersionProxyModel|" msgid "Path" msgstr "" #: src/application/VersionProxyModel.cpp:88 msgctxt "VersionProxyModel|" msgid "Released" msgstr "" #: src/application/VersionProxyModel.cpp:96 msgctxt "VersionProxyModel|" msgid "The name of the version." msgstr "" #: src/application/VersionProxyModel.cpp:98 msgctxt "VersionProxyModel|" msgid "Minecraft version" msgstr "" #: src/application/VersionProxyModel.cpp:100 msgctxt "VersionProxyModel|" msgid "The version's branch" msgstr "" #: src/application/VersionProxyModel.cpp:102 msgctxt "VersionProxyModel|" msgid "The version's type" msgstr "" #: src/application/VersionProxyModel.cpp:104 msgctxt "VersionProxyModel|" msgid "CPU Architecture" msgstr "" #: src/application/VersionProxyModel.cpp:106 msgctxt "VersionProxyModel|" msgid "Filesystem path to this version" msgstr "" #: src/application/VersionProxyModel.cpp:108 msgctxt "VersionProxyModel|" msgid "Release date of this version" msgstr "" #: src/application/VersionProxyModel.cpp:157 msgctxt "VersionProxyModel|" msgid "Recommended" msgstr "" #: src/application/VersionProxyModel.cpp:164 #: src/application/VersionProxyModel.cpp:169 msgctxt "VersionProxyModel|" msgid "Latest" msgstr "" #: src/application/dialogs/VersionSelectDialog.cpp:81 #, fuzzy msgctxt "VersionSelectDialog|" msgid "Choose Version" msgstr "Версия" #: src/application/dialogs/VersionSelectDialog.cpp:82 msgctxt "VersionSelectDialog|" msgid "Reloads the version list." msgstr "" #: src/application/dialogs/VersionSelectDialog.cpp:83 msgctxt "VersionSelectDialog|" msgid "&Refresh" msgstr "" #: src/application/widgets/VersionSelectWidget.cpp:124 msgctxt "VersionSelectWidget|" msgid "Error" msgstr "" #: src/application/widgets/VersionSelectWidget.cpp:124 #, qt-format msgctxt "VersionSelectWidget|" msgid "" "List update failed:\n" "%1" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/WorldList.cpp:208 msgctxt "WorldList|" msgid "Name" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/WorldList.cpp:210 msgctxt "WorldList|" msgid "Last Played" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/WorldList.cpp:219 msgctxt "WorldList|" msgid "The name of the world." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/WorldList.cpp:221 msgctxt "WorldList|" msgid "Date and time the world was last played." msgstr "" #: src/application/pages/instance/WorldListPage.ui:41 msgctxt "WorldListPage|" msgid "Add" msgstr "" #: src/application/pages/instance/WorldListPage.ui:51 msgctxt "WorldListPage|" msgid "Rename" msgstr "" #: src/application/pages/instance/WorldListPage.ui:58 msgctxt "WorldListPage|" msgid "Copy" msgstr "" #: src/application/pages/instance/WorldListPage.ui:65 msgctxt "WorldListPage|" msgid "&Remove" msgstr "" #: src/application/pages/instance/WorldListPage.ui:82 msgctxt "WorldListPage|" msgid "Copy Seed" msgstr "" #: src/application/pages/instance/WorldListPage.ui:102 msgctxt "WorldListPage|" msgid "Refresh" msgstr "" #: src/application/pages/instance/WorldListPage.ui:109 msgctxt "WorldListPage|" msgid "&View Folder" msgstr "" #: src/application/pages/instance/WorldListPage.cpp:112 msgctxt "WorldListPage|" msgid "Are you sure?" msgstr "" #: src/application/pages/instance/WorldListPage.cpp:113 msgctxt "WorldListPage|" msgid "" "This will remove the selected world permenantly.\n" "The world will be gone forever (A LONG TIME).\n" "\n" "Do you want to continue?" msgstr "" #: src/application/pages/instance/WorldListPage.cpp:203 msgctxt "WorldListPage|" msgid "MCEdit failed to start!" msgstr "" #: src/application/pages/instance/WorldListPage.cpp:204 msgctxt "WorldListPage|" msgid "" "MCEdit failed to start.\n" "It may be necessary to reinstall it." msgstr "" #: src/application/pages/instance/WorldListPage.cpp:193 msgctxt "WorldListPage|" msgid "No MCEdit found or set up!" msgstr "" #: src/application/pages/instance/WorldListPage.cpp:194 msgctxt "WorldListPage|" msgid "" "You do not have MCEdit set up or it was moved.\n" "You can set it up in the global settings." msgstr "" #: src/application/pages/instance/WorldListPage.cpp:250 msgctxt "WorldListPage|" msgid "Select a Minecraft world zip" msgstr "" #: src/application/pages/instance/WorldListPage.cpp:251 msgctxt "WorldListPage|" msgid "Minecraft World Zip File (*.zip)" msgstr "" #: src/application/pages/instance/WorldListPage.cpp:272 msgctxt "WorldListPage|" msgid "Copy World" msgstr "" #: src/application/pages/instance/WorldListPage.cpp:272 msgctxt "WorldListPage|" msgid "" "Changing a world while Minecraft is running is potentially unsafe.\n" "Do you wish to proceed?" msgstr "" #: src/application/pages/instance/WorldListPage.cpp:296 #: src/application/pages/instance/WorldListPage.cpp:319 msgctxt "WorldListPage|" msgid "World name" msgstr "" #: src/application/pages/instance/WorldListPage.cpp:296 msgctxt "WorldListPage|" msgid "Enter a new name for the copy." msgstr "" #: src/application/pages/instance/WorldListPage.cpp:319 msgctxt "WorldListPage|" msgid "Enter a new world name." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/auth/YggdrasilTask.cpp:114 msgctxt "YggdrasilTask|" msgid "Authentication operation timed out." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/auth/YggdrasilTask.cpp:117 msgctxt "YggdrasilTask|" msgid "Authentication operation cancelled." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/auth/YggdrasilTask.cpp:122 msgctxt "YggdrasilTask|" msgid "" "SSL Handshake failed.
There might be a few causes for it:
 • You use Windows XP and need to update your root certificates
 • Some device on your network is interfering with SSL traffic. In that " "case, you have bigger worries than Minecraft not starting.
 • Possibly " "something else. Check the MultiMC log file for details
" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/auth/YggdrasilTask.cpp:138 #, qt-format msgctxt "YggdrasilTask|" msgid "Authentication operation failed due to a network error: %1 (%2)" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/auth/YggdrasilTask.cpp:164 #, qt-format msgctxt "YggdrasilTask|" msgid "" "Failed to parse authentication server response JSON response: %1 at offset " "%2." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/auth/YggdrasilTask.cpp:193 #, qt-format msgctxt "YggdrasilTask|" msgid "" "An unknown error occurred when trying to communicate with the authentication " "server: %1" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/auth/YggdrasilTask.cpp:213 msgctxt "YggdrasilTask|" msgid "An unknown Yggdrasil error occurred." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/auth/YggdrasilTask.cpp:224 msgctxt "YggdrasilTask|" msgid "Sending request to auth servers..." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/auth/YggdrasilTask.cpp:226 msgctxt "YggdrasilTask|" msgid "Processing response from servers..." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/auth/YggdrasilTask.cpp:228 msgctxt "YggdrasilTask|" msgid "Authentication task succeeded." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/auth/YggdrasilTask.cpp:230 msgctxt "YggdrasilTask|" msgid "Failed to contact the authentication server." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/auth/YggdrasilTask.cpp:232 msgctxt "YggdrasilTask|" msgid "Failed to authenticate." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/auth/YggdrasilTask.cpp:234 msgctxt "YggdrasilTask|" msgid "..." msgstr "" #, fuzzy #~ msgctxt "LegacyModList|" #~ msgid "Version" #~ msgstr "Версия" #, fuzzy #~ msgctxt "WonkoPage|" #~ msgid "Version:" #~ msgstr "Версия:"