msgid "" msgstr "" "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n" "PO-Revision-Date: 2016-06-09 11:22+0200\n" "Last-Translator: DoNotSpamPls \n" "Language-Team: Bulgarian \n" "Language: bg\n" "MIME-Version: 1.0\n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n" "X-Generator: Weblate 2.4\n" "X-Qt-Contexts: true\n" #: src/application/dialogs/AboutDialog.ui:20 msgctxt "AboutDialog|" msgid "About MultiMC" msgstr "За MultiMC" #: src/application/dialogs/AboutDialog.ui:100 msgctxt "AboutDialog|" msgid "About" msgstr "За нас" #: src/application/dialogs/AboutDialog.ui:106 msgctxt "AboutDialog|" msgid "Version:" msgstr "Версия:" #: src/application/dialogs/AboutDialog.ui:216 msgctxt "AboutDialog|" msgid "" "\n" "\n" "


" msgstr "" #: src/application/dialogs/AboutDialog.ui:116 msgctxt "AboutDialog|" msgid "Platform:" msgstr "Платформа:" #: src/application/dialogs/AboutDialog.ui:126 msgctxt "AboutDialog|" msgid "Build Number:" msgstr "Номер на build-а:" #: src/application/dialogs/AboutDialog.ui:136 msgctxt "AboutDialog|" msgid "Channel:" msgstr "Канал:" #: src/application/dialogs/AboutDialog.ui:149 msgctxt "AboutDialog|" msgid "" "

MultiMC is a custom launcher that makes managing " "Minecraft easier by allowing you to have multiple instances of Minecraft at " "once.

" msgstr "" "

MultiMC e персонализиран launcher който прави " "управлението на Minecraft по-лесно като ви позволява да имате много " "инстанции на Minecraft едновременно.

" #: src/application/dialogs/AboutDialog.ui:168 #, fuzzy msgctxt "AboutDialog|" msgid "© 2012-2017 MultiMC Contributors" msgstr "© 2013-2015 Създателите на MultiMC" #: src/application/dialogs/AboutDialog.ui:207 msgctxt "AboutDialog|" msgid "Credits" msgstr "Кредити" #. Hey, Translator, feel free to put credit to you here #: src/application/dialogs/AboutDialog.ui:230 msgctxt "AboutDialog|" msgid "No Language file loaded." msgstr "Няма зареден езиков файл." #: src/application/dialogs/AboutDialog.ui:241 msgctxt "AboutDialog|" msgid "License" msgstr "Лиценз" #: src/application/dialogs/AboutDialog.ui:529 msgctxt "AboutDialog|" msgid "Forking/Redistribution" msgstr "Копиране/Преправяне" #: src/application/dialogs/AboutDialog.ui:535 #, fuzzy msgctxt "AboutDialog|" msgid "" "\n" "\n" "

We keep MultiMC open source " "because we think it's important to be able to see the source code for a " "project like this, and we do so using the Apache license.

\n" "


\n" "

Part of the reason for using " "the Apache license is we don't want people using the "MultiMC" " "name when redistributing the project. This means people must take the time " "to go through the source code and remove all references to "" "MultiMC", including but not limited to the project icon and the title " "of windows, (no *MultiMC-fork* in the title).

\n" "


\n" "

The Apache license covers " "reasonable use for the name - a mention of the project's origins in the " "About dialog and the license is acceptable. However, it should be abundantly " "clear that the project is a fork without " "implying that you have our blessing.

" msgstr "" "\n" "\n" "

Ние направихме MultiMC с отворен код защото " "смятаме, че е важно кодът да е видим при проект като този и го постигаме " "чрез лиценза Apache.

\n" "


\n" "

Част от причините за използването на този " "лиценз е защото ние не искаме хората да използват името "MultiMC" " "когато преправят проекта. Това означава, че хората трябва да проверят кода и " "да премахнат всички места, където се споменава "MultiMC", " "включвайки, но не лимитирано до иконата на проекта и имената на прозорците, " "(без *MultiMC-fork* в заглавието).

\n" "


\n" "

Лицензът Apache покрива разумно използване " "за името - приемливо е да се спомене за проекта в диалога За нас и " "поставянето на лиценза. Въпреки това, трябва да бъде пределно ясно че вашият " "проект е копие и че ниене сме Ви дали пълни права над проекта.

" #: src/application/dialogs/AboutDialog.ui:562 msgctxt "AboutDialog|" msgid "About Qt" msgstr "За Qt" #: src/application/dialogs/AboutDialog.ui:582 msgctxt "AboutDialog|" msgid "Close" msgstr "Затвори" #: src/application/dialogs/AboutDialog.cpp:85 msgctxt "AboutDialog|" msgid "Version" msgstr "Версия" #: src/application/dialogs/AboutDialog.cpp:86 msgctxt "AboutDialog|" msgid "Platform" msgstr "Платформа" #: src/application/dialogs/AboutDialog.cpp:89 msgctxt "AboutDialog|" msgid "Build Number" msgstr "Номер на build-а" #: src/application/dialogs/AboutDialog.cpp:94 msgctxt "AboutDialog|" msgid "Channel" msgstr "Канал" #: src/application/pages/global/AccountListPage.ui:39 msgctxt "AccountListPage|" msgid "" "

Welcome! If you're new here, you can click the "" "Add" button to add your Mojang or Minecraft account.

" msgstr "" "

Добре дошли! Ако сте нови тук, можете да натиснете " "бутона "Добави" за да добавите Вашия Mojang или Minecraft акаунт." #: src/application/pages/global/AccountListPage.ui:56 msgctxt "AccountListPage|" msgid "&Add" msgstr "&Добави" #: src/application/pages/global/AccountListPage.ui:63 msgctxt "AccountListPage|" msgid "&Remove" msgstr "&Премахни" #: src/application/pages/global/AccountListPage.ui:83 msgctxt "AccountListPage|" msgid "" "

Set the currently selected account as the active " "account. The active account is the account that is used to log in (unless it " "is overridden in an instance-specific setting).

" msgstr "" "

Настроите текущо избрания акаунт за активен. Активният " "акаунт е акаунта който се използва за влизане (освен ако не е настроено " "другояче в настройките на определена инстанция).

" #: src/application/pages/global/AccountListPage.ui:86 msgctxt "AccountListPage|" msgid "&Set Default" msgstr "&Настрой по подразбиране" #: src/application/pages/global/AccountListPage.ui:93 msgctxt "AccountListPage|" msgid "" "Set no default account. This will cause MultiMC to prompt you to select an " "account every time you launch an instance that doesn't have its own default " "set." msgstr "" "Не избирай акаунт по подразбиране. Това ще накара MultiMC всеки път да Ви " "пита за избор на акаунт когато стартирате инстанция, която няма своя " "настройка." #: src/application/pages/global/AccountListPage.ui:96 msgctxt "AccountListPage|" msgid "&No Default" msgstr "&Без акаунт по подразбиране" #: src/application/pages/global/AccountListPage.ui:103 msgctxt "AccountListPage|" msgid "" "Opens a dialog to select and upload a skin image to the selected account." msgstr "" #: src/application/pages/global/AccountListPage.ui:106 msgctxt "AccountListPage|" msgid "&Upload Skin" msgstr "" #: src/application/pages/global/AccountListPage.h:42 msgctxt "AccountListPage|" msgid "Accounts" msgstr "Акаунти" #: src/application/pages/global/AccountListPage.cpp:74 msgctxt "AccountListPage|" msgid "" "Please enter your Mojang or Minecraft account username and password to add " "your account." msgstr "" "Моля въведете Вашите потребителско име и парола за Mojang или Minecraft за " "да добавите Вашия акаунт." #: src/application/setupwizard/AnalyticsWizardPage.cpp:46 msgctxt "AnalyticsWizardPage|" msgid "Analytics" msgstr "" #: src/application/setupwizard/AnalyticsWizardPage.cpp:47 msgctxt "AnalyticsWizardPage|" msgid "We track some anonymous statistics about users." msgstr "" #: src/application/setupwizard/AnalyticsWizardPage.cpp:48 msgctxt "AnalyticsWizardPage|" msgid "" "

MultiMC sends anonymous usage statistics on every start of " "the application. This helps us decide what platforms and issues to focus on." "

The data is processed by Google Analytics, see their article on the " "matter.

The following data is collected:

If we change the tracked information, you will see " "this page again.

" msgstr "" #: src/application/setupwizard/AnalyticsWizardPage.cpp:62 msgctxt "AnalyticsWizardPage|" msgid "Enable Analytics" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/onesix/update/AssetUpdateTask.cpp:13 msgctxt "AssetUpdateTask|" msgid "Updating assets index..." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/onesix/update/AssetUpdateTask.cpp:18 #, qt-format msgctxt "AssetUpdateTask|" msgid "Asset index for %1" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/onesix/update/AssetUpdateTask.cpp:60 msgctxt "AssetUpdateTask|" msgid "Failed to read the assets index!" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/onesix/update/AssetUpdateTask.cpp:66 msgctxt "AssetUpdateTask|" msgid "Getting the assets files from Mojang..." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/onesix/update/AssetUpdateTask.cpp:80 #, qt-format msgctxt "AssetUpdateTask|" msgid "" "Failed to download the assets index:\n" "%1" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/onesix/update/AssetUpdateTask.cpp:85 #, qt-format msgctxt "AssetUpdateTask|" msgid "" "Failed to download assets:\n" "%1" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/auth/flows/AuthenticateTask.cpp:92 msgctxt "AuthenticateTask|" msgid "Authentication server didn't send a client token." msgstr "Сървъра за удостоверяване не изпрати клиентски ключ." #: src/api/logic/minecraft/auth/flows/AuthenticateTask.cpp:97 msgctxt "AuthenticateTask|" msgid "" "Authentication server attempted to change the client token. This isn't " "supported." msgstr "" "Сървъра за удостоверяване се опита да промени клиентския ключ. Това не се " "поддържа." #: src/api/logic/minecraft/auth/flows/AuthenticateTask.cpp:109 msgctxt "AuthenticateTask|" msgid "Authentication server didn't send an access token." msgstr "Сървъра за удостоверяване не изпрати ключ за достъп." #: src/api/logic/minecraft/auth/flows/AuthenticateTask.cpp:154 msgctxt "AuthenticateTask|" msgid "" "Authentication server didn't specify a currently selected profile. The " "account exists, but likely isn't premium." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/auth/flows/AuthenticateTask.cpp:159 msgctxt "AuthenticateTask|" msgid "" "Authentication server specified a selected profile that wasn't in the " "available profiles list." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/auth/flows/AuthenticateTask.cpp:196 msgctxt "AuthenticateTask|" msgid "Authenticating: Sending request..." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/auth/flows/AuthenticateTask.cpp:198 msgctxt "AuthenticateTask|" msgid "Authenticating: Processing response..." msgstr "" #: src/api/logic/tools/BaseProfiler.cpp:29 msgctxt "BaseProfiler|" msgid "Profiler aborted" msgstr "" #: src/api/logic/wonko/tasks/BaseWonkoEntityLocalLoadTask.cpp:38 msgctxt "BaseWonkoEntityLocalLoadTask|" msgid "File doesn't exist" msgstr "" #: src/api/logic/wonko/tasks/BaseWonkoEntityLocalLoadTask.cpp:42 #, qt-format msgctxt "BaseWonkoEntityLocalLoadTask|" msgid "Reading %1..." msgstr "" #: src/api/logic/wonko/tasks/BaseWonkoEntityLocalLoadTask.cpp:53 #, qt-format msgctxt "BaseWonkoEntityLocalLoadTask|" msgid "Unable to parse file %1: %2" msgstr "" #: src/api/logic/wonko/tasks/BaseWonkoEntityRemoteLoadTask.cpp:51 msgctxt "BaseWonkoEntityRemoteLoadTask|" msgid "Parsing..." msgstr "" #: src/api/logic/wonko/tasks/BaseWonkoEntityRemoteLoadTask.cpp:62 #, qt-format msgctxt "BaseWonkoEntityRemoteLoadTask|" msgid "Unable to parse response: %1" msgstr "" #: src/api/logic/java/launch/CheckJava.cpp:36 #, qt-format msgctxt "CheckJava|" msgid "" "The java binary \"%1\" couldn't be found. Please fix the java path override " "in the instance's settings or disable it." msgstr "" #: src/api/logic/java/launch/CheckJava.cpp:42 #, qt-format msgctxt "CheckJava|" msgid "" "The java binary \"%1\" couldn't be found. Please set up java in the settings." msgstr "" #: src/api/logic/java/launch/CheckJava.cpp:46 msgctxt "CheckJava|" msgid "Java path is not valid." msgstr "" #: src/api/logic/java/launch/CheckJava.cpp:64 msgctxt "CheckJava|" msgid "Checking Java version..." msgstr "" #: src/api/logic/java/launch/CheckJava.cpp:86 msgctxt "CheckJava|" msgid "Could not start java:" msgstr "" #: src/api/logic/java/launch/CheckJava.cpp:90 msgctxt "CheckJava|" msgid "Could not start java!" msgstr "" #: src/api/logic/java/launch/CheckJava.cpp:95 msgctxt "CheckJava|" msgid "Java checker returned some invalid data MultiMC doesn't understand:" msgstr "" #: src/api/logic/java/launch/CheckJava.cpp:117 #, qt-format msgctxt "CheckJava|" msgid "" "Java is version %1, using %2-bit architecture.\n" "\n" msgstr "" #: src/api/logic/java/launch/CheckJava.cpp:127 msgctxt "CheckJava|" msgid "" "Your CPU architecture is not matching your system architecture. You might " "want to install a 64bit Operating System.\n" "\n" msgstr "" #: src/api/logic/java/launch/CheckJava.cpp:133 msgctxt "CheckJava|" msgid "" "Your Java architecture is not matching your system architecture. You might " "want to install a 64bit Java version.\n" "\n" msgstr "" #: src/application/dialogs/CopyInstanceDialog.ui:17 msgctxt "CopyInstanceDialog|" msgid "Copy Instance" msgstr "" #: src/application/dialogs/CopyInstanceDialog.ui:74 msgctxt "CopyInstanceDialog|" msgid "Name" msgstr "" #: src/application/dialogs/CopyInstanceDialog.ui:90 msgctxt "CopyInstanceDialog|" msgid "&Group" msgstr "" #: src/application/dialogs/CopyInstanceDialog.ui:115 msgctxt "CopyInstanceDialog|" msgid "Copy saves" msgstr "" #: src/application/dialogs/CopyInstanceDialog.cpp:54 msgctxt "CopyInstanceDialog|" msgid "No group" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/launch/CreateServerResourcePacksFolder.cpp:16 msgctxt "CreateServerResourcePacksFolder|" msgid "Couldn't create the 'server-resource-packs' folder" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/launch/DirectJavaLaunch.cpp:66 #, qt-format msgctxt "DirectJavaLaunch|" msgid "The wrapper command \"%1\" couldn't be found." msgstr "" #. Error message displayed if instace can't start #: src/api/logic/minecraft/launch/DirectJavaLaunch.cpp:88 msgctxt "DirectJavaLaunch|" msgid "Could not launch minecraft!" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/launch/DirectJavaLaunch.cpp:118 #, qt-format msgctxt "DirectJavaLaunch|" msgid "" "Minecraft process ID: %1\n" "\n" msgstr "" #: src/application/dialogs/EditAccountDialog.ui:14 msgctxt "EditAccountDialog|" msgid "Login" msgstr "" #: src/application/dialogs/EditAccountDialog.ui:33 msgctxt "EditAccountDialog|" msgid "Email / Username" msgstr "" #: src/application/dialogs/EditAccountDialog.ui:43 msgctxt "EditAccountDialog|" msgid "Password" msgstr "" #: src/application/dialogs/ExportInstanceDialog.ui:14 msgctxt "ExportInstanceDialog|" msgid "Export Instance" msgstr "" #: src/application/dialogs/ExportInstanceDialog.cpp:388 #, qt-format msgctxt "ExportInstanceDialog|" msgid "Export %1" msgstr "" #: src/application/dialogs/ExportInstanceDialog.cpp:397 msgctxt "ExportInstanceDialog|" msgid "Overwrite?" msgstr "" #: src/application/dialogs/ExportInstanceDialog.cpp:398 msgctxt "ExportInstanceDialog|" msgid "This file already exists. Do you want to overwrite it?" msgstr "" #: src/application/dialogs/ExportInstanceDialog.cpp:410 msgctxt "ExportInstanceDialog|" msgid "Error" msgstr "" #: src/application/dialogs/ExportInstanceDialog.cpp:410 msgctxt "ExportInstanceDialog|" msgid "Unable to export instance" msgstr "" #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.ui:59 #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.ui:96 #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.ui:133 msgctxt "ExternalToolsPage|" msgid "Check" msgstr "" #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.ui:150 msgctxt "ExternalToolsPage|" msgid "External Editors (leave empty for system default)" msgstr "" #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.ui:159 msgctxt "ExternalToolsPage|" msgid "Text Editor:" msgstr "" #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.h:37 msgctxt "ExternalToolsPage|" msgid "External Tools" msgstr "" #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:89 msgctxt "ExternalToolsPage|" msgid "JProfiler Folder" msgstr "" #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:97 #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:112 #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:134 #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:149 #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:176 #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:191 msgctxt "ExternalToolsPage|" msgid "Error" msgstr "" #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:97 #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:112 #, qt-format msgctxt "ExternalToolsPage|" msgid "" "Error while checking JProfiler install:\n" "%1" msgstr "" #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:116 #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:153 #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:195 msgctxt "ExternalToolsPage|" msgid "OK" msgstr "" #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:116 msgctxt "ExternalToolsPage|" msgid "JProfiler setup seems to be OK" msgstr "" #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:126 msgctxt "ExternalToolsPage|" msgid "JVisualVM Executable" msgstr "" #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:134 #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:149 #, qt-format msgctxt "ExternalToolsPage|" msgid "" "Error while checking JVisualVM install:\n" "%1" msgstr "" #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:153 msgctxt "ExternalToolsPage|" msgid "JVisualVM setup seems to be OK" msgstr "" #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:165 msgctxt "ExternalToolsPage|" msgid "MCEdit Application" msgstr "" #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:167 msgctxt "ExternalToolsPage|" msgid "MCEdit Folder" msgstr "" #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:176 #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:191 #, qt-format msgctxt "ExternalToolsPage|" msgid "" "Error while checking MCEdit install:\n" "%1" msgstr "" #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:195 msgctxt "ExternalToolsPage|" msgid "MCEdit setup seems to be OK" msgstr "" #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:202 msgctxt "ExternalToolsPage|" msgid "JSON Editor" msgstr "" #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:224 msgctxt "ExternalToolsPage|" msgid "Invalid" msgstr "" #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:225 msgctxt "ExternalToolsPage|" msgid "The file chosen does not seem to be an executable" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/launch/ExtractNatives.cpp:87 #, qt-format msgctxt "ExtractNatives|" msgid "Couldn't extract native jar '%1' to destination '%2'" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/onesix/update/FMLLibrariesTask.cpp:35 msgctxt "FMLLibrariesTask|" msgid "Checking for FML libraries..." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/onesix/update/FMLLibrariesTask.cpp:61 msgctxt "FMLLibrariesTask|" msgid "Dowloading FML libraries..." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/onesix/update/FMLLibrariesTask.cpp:89 msgctxt "FMLLibrariesTask|" msgid "Copying FML libraries into the instance..." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/onesix/update/FMLLibrariesTask.cpp:100 msgctxt "FMLLibrariesTask|" msgid "Failed creating FML library folder inside the instance." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/onesix/update/FMLLibrariesTask.cpp:105 #, qt-format msgctxt "FMLLibrariesTask|" msgid "Failed copying Forge/FML library: %1." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/onesix/update/FMLLibrariesTask.cpp:118 #, qt-format msgctxt "FMLLibrariesTask|" msgid "" "Failed to download the following files:\n" "%1\n" "\n" "Reason:%2\n" "Please try again." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/onesix/update/FoldersTask.cpp:16 msgctxt "FoldersTask|" msgid "Failed to create folder for minecraft binaries." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/forge/ForgeInstaller.cpp:357 msgctxt "ForgeInstallTask|" msgid "Installing Forge..." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/forge/ForgeInstaller.cpp:361 msgctxt "ForgeInstallTask|" msgid "Unknown error occured" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/forge/ForgeInstaller.cpp:374 msgctxt "ForgeInstallTask|" msgid "Failure to install Forge" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/forge/ForgeInstaller.cpp:404 #, qt-format msgctxt "ForgeInstallTask|" msgid "" "Failure to download Forge:\n" "%1" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/forge/ForgeInstaller.cpp:437 msgctxt "ForgeInstallTask|" msgid "Failed to load the version description file for reasons unknown." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/forge/ForgeVersionList.cpp:124 msgctxt "ForgeListLoadTask|" msgid "Fetching Forge version lists..." msgstr "" #: src/api/logic/updater/DownloadTask.cpp:44 msgctxt "GoUpdate::DownloadTask|" msgid "Loading version information..." msgstr "" #: src/api/logic/updater/DownloadTask.cpp:81 msgctxt "GoUpdate::DownloadTask|" msgid "Failed to download version info files." msgstr "" #: src/api/logic/updater/DownloadTask.cpp:89 msgctxt "GoUpdate::DownloadTask|" msgid "Reading file list for new version..." msgstr "" #: src/api/logic/updater/DownloadTask.cpp:102 msgctxt "GoUpdate::DownloadTask|" msgid "Reading file list for current version..." msgstr "" #: src/api/logic/updater/DownloadTask.cpp:117 msgctxt "GoUpdate::DownloadTask|" msgid "Processing file lists - figuring out how to install the update..." msgstr "" #: src/api/logic/updater/DownloadTask.cpp:125 msgctxt "GoUpdate::DownloadTask|" msgid "Failed to process update lists..." msgstr "" #: src/api/logic/updater/DownloadTask.cpp:134 #, qt-format msgctxt "GoUpdate::DownloadTask|" msgid "Downloading %1 update files." msgstr "" #: src/api/logic/updater/DownloadTask.cpp:148 #, qt-format msgctxt "GoUpdate::DownloadTask|" msgid "Failed to download update files: %1" msgstr "" #: src/application/dialogs/IconPickerDialog.ui:14 msgctxt "IconPickerDialog|" msgid "Pick icon" msgstr "" #: src/application/dialogs/IconPickerDialog.cpp:62 msgctxt "IconPickerDialog|" msgid "Add Icon" msgstr "" #: src/application/dialogs/IconPickerDialog.cpp:64 msgctxt "IconPickerDialog|" msgid "Remove Icon" msgstr "" #. The title of the select icons open file dialog #: src/application/dialogs/IconPickerDialog.cpp:101 msgctxt "IconPickerDialog|" msgid "Select Icons" msgstr "" #. The type of icon files #: src/application/dialogs/IconPickerDialog.cpp:104 msgctxt "IconPickerDialog|" msgid "Icons" msgstr "" #: src/api/logic/InstanceCopyTask.cpp:29 #, qt-format msgctxt "InstanceCopyTask|" msgid "Copying instance %1" msgstr "" #: src/api/logic/InstanceCopyTask.cpp:46 msgctxt "InstanceCopyTask|" msgid "Instance folder copy failed." msgstr "" #: src/api/logic/InstanceCopyTask.cpp:66 msgctxt "InstanceCopyTask|" msgid "Instance folder copy has been aborted." msgstr "" #: src/api/logic/InstanceCreationTask.cpp:23 #, qt-format msgctxt "InstanceCreationTask|" msgid "Creating instance from version %1" msgstr "" #: src/api/logic/InstanceCreationTask.cpp:27 msgctxt "InstanceCreationTask|" msgid "The supplied version is not a Minecraft version." msgstr "" #: src/api/logic/InstanceImportTask.cpp:35 #, qt-format msgctxt "InstanceImportTask|" msgid "" "Downloading modpack:\n" "%1" msgstr "" #: src/api/logic/InstanceImportTask.cpp:41 msgctxt "InstanceImportTask|" msgid "Modpack download" msgstr "" #: src/api/logic/InstanceImportTask.cpp:89 msgctxt "InstanceImportTask|" msgid "Extracting modpack" msgstr "" #: src/api/logic/InstanceImportTask.cpp:105 msgctxt "InstanceImportTask|" msgid "Failed to extract modpack" msgstr "" #: src/api/logic/InstanceImportTask.cpp:113 msgctxt "InstanceImportTask|" msgid "Archive does not contain instance.cfg" msgstr "" #: src/api/logic/InstanceImportTask.cpp:153 msgctxt "InstanceImportTask|" msgid "Unable to commit instance" msgstr "" #: src/api/logic/InstanceImportTask.cpp:162 msgctxt "InstanceImportTask|" msgid "Instance import has been aborted." msgstr "" #: src/application/InstancePageProvider.h:38 #: src/application/InstancePageProvider.h:55 msgctxt "InstancePageProvider|" msgid "Loader mods" msgstr "" #: src/application/InstancePageProvider.h:41 #: src/application/InstancePageProvider.h:58 msgctxt "InstancePageProvider|" msgid "Core mods" msgstr "" #: src/application/InstancePageProvider.h:45 #: src/application/InstancePageProvider.h:61 msgctxt "InstancePageProvider|" msgid "Worlds" msgstr "" #: src/application/InstancePageProvider.h:75 #, qt-format msgctxt "InstancePageProvider|" msgid "Edit Instance (%1)" msgstr "" #: src/application/pages/InstanceSettingsPage.ui:60 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Auto-detect..." msgstr "" #: src/application/pages/InstanceSettingsPage.ui:67 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Browse..." msgstr "" #: src/application/pages/InstanceSettingsPage.ui:74 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Test" msgstr "" #: src/application/pages/InstanceSettingsPage.ui:106 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "The maximum amount of memory Minecraft is allowed to use." msgstr "" #: src/application/pages/InstanceSettingsPage.ui:99 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Minimum memory allocation:" msgstr "" #: src/application/pages/InstanceSettingsPage.ui:179 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Maximum memory allocation:" msgstr "" #: src/application/pages/InstanceSettingsPage.ui:128 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "The amount of memory Minecraft is started with." msgstr "" #: src/application/pages/InstanceSettingsPage.ui:150 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "The amount of memory available to store loaded Java classes." msgstr "" #: src/application/pages/InstanceSettingsPage.ui:45 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Java ins&tallation" msgstr "" #: src/application/pages/InstanceSettingsPage.ui:87 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Memor&y" msgstr "" #: src/application/pages/InstanceSettingsPage.ui:186 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Note: Permgen is set automatically by Java 8 and later" msgstr "" #: src/application/pages/InstanceSettingsPage.ui:199 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Java arguments" msgstr "" #: src/application/pages/InstanceSettingsPage.ui:231 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Game windows" msgstr "" #: src/application/pages/InstanceSettingsPage.ui:240 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Game Window" msgstr "" #: src/application/pages/InstanceSettingsPage.ui:252 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Start Minecraft maximized?" msgstr "" #: src/application/pages/InstanceSettingsPage.ui:261 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Window height:" msgstr "" #: src/application/pages/InstanceSettingsPage.ui:268 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Window width:" msgstr "" #: src/application/pages/InstanceSettingsPage.ui:312 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Conso&le Settings" msgstr "" #: src/application/pages/InstanceSettingsPage.ui:338 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Show console when the game crashes?" msgstr "" #: src/application/pages/InstanceSettingsPage.ui:371 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Cus&tom Commands" msgstr "" #: src/application/pages/InstanceSettingsPage.ui:324 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Show console while the game is running?" msgstr "" #: src/application/pages/InstanceSettingsPage.ui:331 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Automatically close console when the game quits?" msgstr "" #: src/application/pages/InstanceSettingsPage.ui:362 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Custom commands" msgstr "" #: src/application/pages/InstanceSettingsPage.ui:383 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Post-exit command:" msgstr "" #: src/application/pages/InstanceSettingsPage.ui:393 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Pre-launch command:" msgstr "" #: src/application/pages/InstanceSettingsPage.ui:403 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Wrapper command:" msgstr "" #: src/application/pages/InstanceSettingsPage.ui:416 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "" "

Pre-launch command runs before the instance launches " "and post-exit command runs after it exits.

Both will be run in " "MultiMC's working folder with extra environment variables:

" msgstr "" #: src/application/pages/InstanceSettingsPage.h:42 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Settings" msgstr "" #: src/application/pages/InstanceSettingsPage.cpp:178 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Select a Java version" msgstr "" #: src/application/pages/InstanceSettingsPage.cpp:191 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Find Java executable" msgstr "" #: src/application/InstanceWindow.cpp:39 msgctxt "InstanceWindow|" msgid "Console window for " msgstr "" #: src/application/InstanceWindow.cpp:61 msgctxt "InstanceWindow|" msgid "Help" msgstr "" #: src/application/InstanceWindow.cpp:74 #, fuzzy msgctxt "InstanceWindow|" msgid "Close" msgstr "Затвори" #: src/application/InstanceWindow.cpp:117 msgctxt "InstanceWindow|" msgid "Kill" msgstr "" #: src/application/InstanceWindow.cpp:118 msgctxt "InstanceWindow|" msgid "Kill the running instance" msgstr "" #: src/application/InstanceWindow.cpp:122 msgctxt "InstanceWindow|" msgid "Launch" msgstr "" #: src/application/InstanceWindow.cpp:123 msgctxt "InstanceWindow|" msgid "Launch the instance" msgstr "" #: src/api/logic/tools/JProfiler.cpp:34 #, qt-format msgctxt "JProfiler|" msgid "Listening on port: %1" msgstr "" #: src/api/logic/tools/JProfiler.cpp:41 msgctxt "JProfiler|" msgid "Profiler aborted" msgstr "" #: src/api/logic/tools/JVisualVM.cpp:32 msgctxt "JVisualVM|" msgid "JVisualVM started" msgstr "" #: src/api/logic/tools/JVisualVM.cpp:39 msgctxt "JVisualVM|" msgid "Profiler aborted" msgstr "" #: src/api/logic/java/JavaInstallList.cpp:126 msgctxt "JavaListLoadTask|" msgid "Detecting Java installations..." msgstr "" #: src/application/pages/global/JavaPage.ui:36 msgctxt "JavaPage|" msgid "Memory" msgstr "" #: src/application/pages/global/JavaPage.ui:42 msgctxt "JavaPage|" msgid "The maximum amount of memory Minecraft is allowed to use." msgstr "" #: src/application/pages/global/JavaPage.ui:64 msgctxt "JavaPage|" msgid "Minimum memory allocation:" msgstr "" #: src/application/pages/global/JavaPage.ui:71 msgctxt "JavaPage|" msgid "Maximum memory allocation:" msgstr "" #: src/application/pages/global/JavaPage.ui:78 msgctxt "JavaPage|" msgid "The amount of memory Minecraft is started with." msgstr "" #: src/application/pages/global/JavaPage.ui:107 msgctxt "JavaPage|" msgid "The amount of memory available to store loaded Java classes." msgstr "" #: src/application/pages/global/JavaPage.ui:132 msgctxt "JavaPage|" msgid "Java Runtime" msgstr "" #: src/application/pages/global/JavaPage.ui:144 msgctxt "JavaPage|" msgid "Java path:" msgstr "" #: src/application/pages/global/JavaPage.ui:199 msgctxt "JavaPage|" msgid "Auto-detect..." msgstr "" #: src/application/pages/global/JavaPage.ui:212 msgctxt "JavaPage|" msgid "Test" msgstr "" #: src/application/pages/global/JavaPage.ui:248 msgctxt "JavaPage|" msgid "Wrapper command:" msgstr "" #: src/application/pages/global/JavaPage.ui:267 msgctxt "JavaPage|" msgid "" "

Pre-launch command runs before the instance launches " "and post-exit command runs after it exits. Both will be run in MultiMC's " "working folder with INST_ID, INST_DIR, and INST_NAME as environment " "variables.

Wrapper command allows running java using an extra wrapper " "program (like 'optirun' on Linux)

" msgstr "" #: src/application/pages/global/JavaPage.ui:186 msgctxt "JavaPage|" msgid "JVM arguments:" msgstr "" #: src/application/pages/global/JavaPage.ui:222 msgctxt "JavaPage|" msgid "Custom Commands" msgstr "" #: src/application/pages/global/JavaPage.ui:228 msgctxt "JavaPage|" msgid "Post-exit command:" msgstr "" #: src/application/pages/global/JavaPage.ui:235 msgctxt "JavaPage|" msgid "Pre-launch command:" msgstr "" #: src/application/pages/global/JavaPage.h:42 msgctxt "JavaPage|" msgid "Java" msgstr "" #: src/application/pages/global/JavaPage.cpp:98 msgctxt "JavaPage|" msgid "Select a Java version" msgstr "" #: src/application/pages/global/JavaPage.cpp:110 msgctxt "JavaPage|" msgid "Find Java executable" msgstr "" #: src/application/setupwizard/JavaWizardPage.cpp:158 msgctxt "JavaWizardPage|" msgid "No Java version selected" msgstr "" #: src/application/setupwizard/JavaWizardPage.cpp:159 msgctxt "JavaWizardPage|" msgid "" "You didn't select a Java version or selected something that doesn't work.\n" "MultiMC will not be able to start Minecraft.\n" "Do you wish to proceed without any Java?\n" "\n" "You can change the Java version in the settings later.\n" msgstr "" #: src/application/setupwizard/JavaWizardPage.cpp:265 msgctxt "JavaWizardPage|" msgid "Find Java executable" msgstr "" #: src/application/setupwizard/JavaWizardPage.cpp:425 msgctxt "JavaWizardPage|" msgid "Java" msgstr "" #: src/application/setupwizard/JavaWizardPage.cpp:426 msgctxt "JavaWizardPage|" msgid "" "You do not have a working Java set up yet or it went missing.\n" "Please select one of the following or browse for a java executable." msgstr "" #: src/application/setupwizard/JavaWizardPage.cpp:428 msgctxt "JavaWizardPage|" msgid "Memory" msgstr "" #: src/application/setupwizard/JavaWizardPage.cpp:429 msgctxt "JavaWizardPage|" msgid "The maximum amount of memory Minecraft is allowed to use." msgstr "" #: src/application/setupwizard/JavaWizardPage.cpp:430 msgctxt "JavaWizardPage|" msgid "Minimum memory allocation:" msgstr "" #: src/application/setupwizard/JavaWizardPage.cpp:431 msgctxt "JavaWizardPage|" msgid "Maximum memory allocation:" msgstr "" #: src/application/setupwizard/JavaWizardPage.cpp:432 msgctxt "JavaWizardPage|" msgid "The amount of memory Minecraft is started with." msgstr "" #: src/application/setupwizard/JavaWizardPage.cpp:433 msgctxt "JavaWizardPage|" msgid "The amount of memory available to store loaded Java classes." msgstr "" #: src/application/setupwizard/JavaWizardPage.cpp:434 msgctxt "JavaWizardPage|" msgid "Browse" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/liteloader/LiteLoaderVersionList.cpp:161 msgctxt "LLListLoadTask|" msgid "Loading LiteLoader version list..." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/liteloader/LiteLoaderVersionList.cpp:226 msgctxt "LLListLoadTask|" msgid "This is a lightweight loader for mods that don't change game mechanics." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/legacy/LwjglVersionList.cpp:59 msgctxt "LWJGLVersionList|" msgid "Version" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/legacy/LwjglVersionList.cpp:62 msgctxt "LWJGLVersionList|" msgid "LWJGL version name." msgstr "" #: src/application/setupwizard/LanguageWizardPage.cpp:52 msgctxt "LanguageWizardPage|" msgid "Language" msgstr "" #: src/application/setupwizard/LanguageWizardPage.cpp:53 msgctxt "LanguageWizardPage|" msgid "Select the language to use in MultiMC" msgstr "" #: src/application/LaunchController.cpp:34 msgctxt "LaunchController|" msgid "No instance specified" msgstr "" #: src/application/LaunchController.cpp:47 msgctxt "LaunchController|" msgid "No Accounts" msgstr "" #: src/application/LaunchController.cpp:48 msgctxt "LaunchController|" msgid "" "In order to play Minecraft, you must have at least one Mojang or Minecraft " "account logged in to MultiMC.Would you like to open the account manager to " "add an account now?" msgstr "" #: src/application/LaunchController.cpp:62 msgctxt "LaunchController|" msgid "Which profile would you like to use?" msgstr "" #: src/application/LaunchController.cpp:78 msgctxt "LaunchController|" msgid "No account selected for launch" msgstr "" #: src/application/LaunchController.cpp:87 msgctxt "LaunchController|" msgid "" "Your account is currently not logged in. Please enter your password to log " "in again." msgstr "" #: src/application/LaunchController.cpp:103 msgctxt "LaunchController|" msgid "Play Offline" msgstr "" #: src/application/LaunchController.cpp:123 msgctxt "LaunchController|" msgid "Received undetermined session status during login." msgstr "" #: src/application/LaunchController.cpp:164 msgctxt "LaunchController|" msgid "Player name" msgstr "" #: src/application/LaunchController.cpp:165 msgctxt "LaunchController|" msgid "Choose your offline mode player name." msgstr "" #: src/application/LaunchController.cpp:187 msgctxt "LaunchController|" msgid "Failed to launch." msgstr "" #: src/application/LaunchController.cpp:197 #: src/application/LaunchController.cpp:237 #: src/application/LaunchController.cpp:260 msgctxt "LaunchController|" msgid "Error" msgstr "" #: src/application/LaunchController.cpp:197 #: src/application/LaunchController.cpp:198 msgctxt "LaunchController|" msgid "Couldn't load the instance profile." msgstr "" #: src/application/LaunchController.cpp:205 msgctxt "LaunchController|" msgid "Couldn't instantiate a launcher." msgstr "" #: src/application/LaunchController.cpp:237 #, qt-format msgctxt "LaunchController|" msgid "Couldn't start profiler: %1" msgstr "" #: src/application/LaunchController.cpp:246 #, qt-format msgctxt "LaunchController|" msgid "" "The game launch is delayed until you press the button. This is the right " "time to setup the profiler, as the profiler server is running now.\n" "\n" "%1" msgstr "" #: src/application/LaunchController.cpp:249 msgctxt "LaunchController|" msgid "Waiting" msgstr "" #: src/application/LaunchController.cpp:251 msgctxt "LaunchController|" msgid "Launch" msgstr "" #: src/application/LaunchController.cpp:259 #, qt-format msgctxt "LaunchController|" msgid "Couldn't start the profiler: %1" msgstr "" #: src/application/LaunchController.cpp:288 msgctxt "LaunchController|" msgid "Abort" msgstr "" #: src/application/LaunchController.cpp:304 msgctxt "LaunchController|" msgid "Kill Minecraft?" msgstr "" #: src/application/LaunchController.cpp:305 msgctxt "LaunchController|" msgid "" "This can cause the instance to get corrupted and should only be used if " "Minecraft is frozen for some reason" msgstr "" #: src/api/logic/launch/LaunchTask.cpp:215 #, qt-format msgctxt "LaunchTask|" msgid "" "MultiMC stopped watching the game log because the log length surpassed %1 " "lines.\n" "You may have to fix your mods because the game is still logging to files and " "likely wasting harddrive space at an alarming rate!" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/launch/LauncherPartLaunch.cpp:54 #, qt-format msgctxt "LauncherPartLaunch|" msgid "The wrapper command \"%1\" couldn't be found." msgstr "" #. Error message displayed if instace can't start #: src/api/logic/minecraft/launch/LauncherPartLaunch.cpp:76 msgctxt "LauncherPartLaunch|" msgid "Could not launch minecraft!" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/launch/LauncherPartLaunch.cpp:106 #, qt-format msgctxt "LauncherPartLaunch|" msgid "" "Minecraft process ID: %1\n" "\n" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/ftb/LegacyFTBInstance.cpp:26 msgctxt "LegacyFTBInstance|" msgid "Legacy FTB" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/legacy/LegacyInstance.cpp:134 msgctxt "LegacyInstance|" msgid "Installing mods: Backing up minecraft.jar ..." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/legacy/LegacyInstance.cpp:158 msgctxt "LegacyInstance|" msgid "Installing mods: Opening minecraft.jar ..." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/legacy/LegacyInstance.cpp:165 msgctxt "LegacyInstance|" msgid "Failed to create the custom Minecraft jar file." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/legacy/LegacyInstance.cpp:407 msgctxt "LegacyInstance|" msgid "Legacy" msgstr "" #: src/application/pages/LegacyJarModPage.ui:53 msgctxt "LegacyJarModPage|" msgid "Selection" msgstr "" #: src/application/pages/LegacyJarModPage.ui:63 msgctxt "LegacyJarModPage|" msgid "&Remove" msgstr "" #: src/application/pages/LegacyJarModPage.ui:70 msgctxt "LegacyJarModPage|" msgid "Move &Up" msgstr "" #: src/application/pages/LegacyJarModPage.ui:77 msgctxt "LegacyJarModPage|" msgid "Move &Down" msgstr "" #: src/application/pages/LegacyJarModPage.ui:87 msgctxt "LegacyJarModPage|" msgid "Install" msgstr "" #: src/application/pages/LegacyJarModPage.ui:97 msgctxt "LegacyJarModPage|" msgid "&Add jar mod" msgstr "" #: src/application/pages/LegacyJarModPage.ui:117 msgctxt "LegacyJarModPage|" msgid "&View Folder" msgstr "" #: src/application/pages/LegacyJarModPage.h:41 msgctxt "LegacyJarModPage|" msgid "Jar Mods" msgstr "" #: src/application/pages/LegacyJarModPage.cpp:102 msgctxt "LegacyJarModPage|" msgid "Select jar mods" msgstr "" #: src/application/pages/LegacyJarModPage.cpp:102 msgctxt "LegacyJarModPage|" msgid "Minecraft.jar mods (*.zip *.jar)" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/legacy/LegacyModList.cpp:475 msgctxt "LegacyModList|" msgid "Name" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/legacy/LegacyModList.cpp:477 #, fuzzy msgctxt "LegacyModList|" msgid "Version" msgstr "Версия" #: src/api/logic/minecraft/legacy/LegacyModList.cpp:486 msgctxt "LegacyModList|" msgid "Is the mod enabled?" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/legacy/LegacyModList.cpp:488 msgctxt "LegacyModList|" msgid "The name of the mod." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/legacy/LegacyModList.cpp:490 msgctxt "LegacyModList|" msgid "The version of the mod." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/legacy/LegacyUpdate.cpp:62 msgctxt "LegacyUpdate|" msgid "Checking for FML libraries..." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/legacy/LegacyUpdate.cpp:109 msgctxt "LegacyUpdate|" msgid "Dowloading FML libraries..." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/legacy/LegacyUpdate.cpp:132 msgctxt "LegacyUpdate|" msgid "Copying FML libraries into the instance..." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/legacy/LegacyUpdate.cpp:143 msgctxt "LegacyUpdate|" msgid "Failed creating FML library folder inside the instance." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/legacy/LegacyUpdate.cpp:148 #, qt-format msgctxt "LegacyUpdate|" msgid "Failed copying Forge/FML library: %1." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/legacy/LegacyUpdate.cpp:160 #, qt-format msgctxt "LegacyUpdate|" msgid "" "Game update failed: it was impossible to fetch the required FML libraries. " "Reason: %1" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/legacy/LegacyUpdate.cpp:187 msgctxt "LegacyUpdate|" msgid "Downloading new LWJGL..." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/legacy/LegacyUpdate.cpp:251 msgctxt "LegacyUpdate|" msgid "Installing new LWJGL..." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/legacy/LegacyUpdate.cpp:327 msgctxt "LegacyUpdate|" msgid "Installing new LWJGL - extracting " msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/legacy/LegacyUpdate.cpp:345 #, qt-format msgctxt "LegacyUpdate|" msgid "Bad stuff happened while trying to get the lwjgl libs: %1" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/legacy/LegacyUpdate.cpp:357 msgctxt "LegacyUpdate|" msgid "Checking for jar updates..." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/legacy/LegacyUpdate.cpp:367 msgctxt "LegacyUpdate|" msgid "Downloading new minecraft.jar ..." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/legacy/LegacyUpdate.cpp:392 #, qt-format msgctxt "LegacyUpdate|" msgid "Failed to download the minecraft jar: %1." msgstr "" #: src/application/pages/LegacyUpgradePage.h:38 msgctxt "LegacyUpgradePage|" msgid "Upgrade" msgstr "" #: src/application/pages/LegacyUpgradePage.ui:29 msgctxt "LegacyUpgradePage|" msgid "" "\n" "\n" "

\t\t\t\t\t\t\t

\n" "

New format is available\t\t\t\t\t\t\t\n" "

MultiMC now supports old " "Minecraft versions in the new (OneSix) instance format. The old format won't " "be getting any new features and only the most critical bugfixes. As a " "consequence, you should upgrade this instance.\t\t\t\t\t\t\t

\n" "

The upgrade will create a " "new instance with the same contents as the current one, in the new format. " "The original instance will remain untouched, in case anything goes wrong in " "the process.\t\t\t\t\t\t\t

\n" "

Please report any issues " "on our github issues page.

" msgstr "" #: src/application/pages/LegacyUpgradePage.ui:47 msgctxt "LegacyUpgradePage|" msgid "Start the upgrade! (Not Yet Implemented, Coming Soon™)" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/onesix/update/LibrariesTask.cpp:12 msgctxt "LibrariesTask|" msgid "Getting the library files from Mojang..." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/onesix/update/LibrariesTask.cpp:18 msgctxt "LibrariesTask|" msgid "" "Failed to load the version description files - check the instance for errors." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/onesix/update/LibrariesTask.cpp:30 #, qt-format msgctxt "LibrariesTask|" msgid "Libraries for instance %1" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/onesix/update/LibrariesTask.cpp:56 #, qt-format msgctxt "LibrariesTask|" msgid "" "Some libraries marked as 'local' are missing their jar files:\n" "%1\n" "\n" "You'll have to correct this problem manually. If this is an externally " "tracked instance, make sure to run it at least once outside of MultiMC." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/onesix/update/LibrariesTask.cpp:75 #, qt-format msgctxt "LibrariesTask|" msgid "" "Game update failed: it was impossible to fetch the required libraries.\n" "Reason:\n" "%1" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/liteloader/LiteLoaderInstaller.cpp:77 msgctxt "LiteLoaderInstallTask|" msgid "" "For reasons unknown, the LiteLoader installation failed. Check your MultiMC " "log files for details." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/liteloader/LiteLoaderInstaller.cpp:91 msgctxt "LiteLoaderInstallTask|" msgid "Failed to load the version description file for reasons unknown." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/liteloader/LiteLoaderVersionList.cpp:116 msgctxt "LiteLoaderVersionList|" msgid "Snapshot" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/liteloader/LiteLoaderVersionList.cpp:116 msgctxt "LiteLoaderVersionList|" msgid "Release" msgstr "" #: src/application/pages/LogPage.ui:125 msgctxt "LogPage|" msgid "Search:" msgstr "" #: src/application/pages/LogPage.ui:132 msgctxt "LogPage|" msgid "Find" msgstr "" #: src/application/pages/LogPage.ui:60 msgctxt "LogPage|" msgid "Keep updating" msgstr "" #: src/application/pages/LogPage.ui:70 msgctxt "LogPage|" msgid "Wrap lines" msgstr "" #: src/application/pages/LogPage.ui:93 msgctxt "LogPage|" msgid "Copy the whole log into the clipboard" msgstr "" #: src/application/pages/LogPage.ui:96 msgctxt "LogPage|" msgid "&Copy" msgstr "" #: src/application/pages/LogPage.ui:103 msgctxt "LogPage|" msgid "Upload the log to paste.ee - it will stay online for a month" msgstr "" #: src/application/pages/LogPage.ui:106 msgctxt "LogPage|" msgid "Upload" msgstr "" #: src/application/pages/LogPage.ui:113 msgctxt "LogPage|" msgid "Clear the log" msgstr "" #: src/application/pages/LogPage.ui:116 msgctxt "LogPage|" msgid "Clear" msgstr "" #: src/application/pages/LogPage.ui:142 msgctxt "LogPage|" msgid "Scroll all the way to bottom" msgstr "" #: src/application/pages/LogPage.ui:145 msgctxt "LogPage|" msgid "Bottom" msgstr "" #: src/application/pages/LogPage.h:41 msgctxt "LogPage|" msgid "Minecraft Log" msgstr "" #: src/application/pages/LogPage.cpp:196 #, qt-format msgctxt "LogPage|" msgid "MultiMC: Log upload triggered at: %1" msgstr "" #: src/application/pages/LogPage.cpp:200 #, qt-format msgctxt "LogPage|" msgid "MultiMC: Log uploaded to: %1" msgstr "" #: src/application/pages/LogPage.cpp:204 msgctxt "LogPage|" msgid "MultiMC: Log upload failed!" msgstr "" #. Message displayed on instance exit #: src/api/logic/LoggedProcess.cpp:68 #, qt-format msgctxt "LoggedProcess|" msgid "Process exited with code %1." msgstr "" #. Message displayed on instance crashed #: src/api/logic/LoggedProcess.cpp:75 msgctxt "LoggedProcess|" msgid "Process crashed." msgstr "" #: src/api/logic/LoggedProcess.cpp:77 #, qt-format msgctxt "LoggedProcess|" msgid "Process crashed with exitcode %1." msgstr "" #. Message displayed after the instance exits due to kill request #: src/api/logic/LoggedProcess.cpp:84 msgctxt "LoggedProcess|" msgid "Process was killed by user." msgstr "" #: src/api/logic/LoggedProcess.cpp:95 msgctxt "LoggedProcess|" msgid "The process failed to start." msgstr "" #: src/application/dialogs/LoginDialog.ui:20 msgctxt "LoginDialog|" msgid "Add Account" msgstr "" #: src/application/dialogs/LoginDialog.ui:39 msgctxt "LoginDialog|" msgid "Email / Username" msgstr "" #: src/application/dialogs/LoginDialog.ui:49 msgctxt "LoginDialog|" msgid "Password" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/MinecraftVersionList.cpp:427 msgctxt "MCVListLoadTask|" msgid "Loading instance version list..." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/MinecraftVersionList.cpp:450 #, qt-format msgctxt "MCVListLoadTask|" msgid "Error parsing version list JSON: %1" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/MinecraftVersionList.cpp:475 msgctxt "MCVListVersionUpdateTask|" msgid "Task aborted." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/MinecraftVersionList.cpp:512 msgctxt "MCVListVersionUpdateTask|" msgid "The download version file is not valid." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/MinecraftVersionList.cpp:522 #, qt-format msgctxt "MCVListVersionUpdateTask|" msgid "Couldn't process version file: %1" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/MinecraftVersionList.cpp:542 #, qt-format msgctxt "MCVListVersionUpdateTask|" msgid "Can't open %1 for writing." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/MinecraftVersionList.cpp:548 #, qt-format msgctxt "MCVListVersionUpdateTask|" msgid "Failed to write into %1. Written %2 out of %3." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/MinecraftVersionList.cpp:556 #, qt-format msgctxt "MCVListVersionUpdateTask|" msgid "Can't commit changes to %1" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:384 msgctxt "MainWindow|" msgid "Main Toolbar" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:385 msgctxt "MainWindow|" msgid "Instance Toolbar" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:386 msgctxt "MainWindow|" msgid "News Toolbar" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:325 msgctxt "MainWindow|" msgid "Add Instance" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:139 msgctxt "MainWindow|" msgid "Kill" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:140 msgctxt "MainWindow|" msgid "Kill the running instance" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:326 msgctxt "MainWindow|" msgid "Add a new instance." msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:327 msgctxt "MainWindow|" msgid "View Instance Folder" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:328 msgctxt "MainWindow|" msgid "Open the instance folder in a file browser." msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:329 msgctxt "MainWindow|" msgid "Refresh" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:330 msgctxt "MainWindow|" msgid "Reload the instance list." msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:331 msgctxt "MainWindow|" msgid "View Central Mods Folder" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:332 msgctxt "MainWindow|" msgid "Open the central mods folder in a file browser." msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:335 msgctxt "MainWindow|" msgid "Check for Updates" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:338 msgctxt "MainWindow|" msgid "Settings" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:339 msgctxt "MainWindow|" msgid "Change settings." msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:340 msgctxt "MainWindow|" msgid "Report a Bug" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:341 msgctxt "MainWindow|" msgid "Open the bug tracker to report a bug with MultiMC." msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:342 msgctxt "MainWindow|" msgid "Support us on Patreon!" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:343 msgctxt "MainWindow|" msgid "Open the MultiMC Patreon page." msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:344 msgctxt "MainWindow|" msgid "More news..." msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:345 msgctxt "MainWindow|" msgid "Open the MultiMC development blog to read more news about MultiMC." msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:346 msgctxt "MainWindow|" msgid "About MultiMC" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:347 msgctxt "MainWindow|" msgid "View information about MultiMC." msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:145 msgctxt "MainWindow|" msgid "Launch the selected instance." msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:336 msgctxt "MainWindow|" msgid "Check for new updates for MultiMC." msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:349 msgctxt "MainWindow|" msgid "Instance Name" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:350 msgctxt "MainWindow|" msgid "Rename the selected instance." msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:351 msgctxt "MainWindow|" msgid "Change Group" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:352 msgctxt "MainWindow|" msgid "Change the selected instance's group." msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:353 msgctxt "MainWindow|" msgid "Change Icon" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:354 msgctxt "MainWindow|" msgid "Change the selected instance's icon." msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:355 msgctxt "MainWindow|" msgid "Edit Notes" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:356 msgctxt "MainWindow|" msgid "Edit the notes for the selected instance." msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:357 msgctxt "MainWindow|" msgid "View Worlds" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:358 msgctxt "MainWindow|" msgid "View the worlds of this instance." msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:359 msgctxt "MainWindow|" msgid "Edit Instance" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:360 msgctxt "MainWindow|" msgid "Change the instance settings, mods and versions." msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:361 msgctxt "MainWindow|" msgid "Instance Folder" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:362 msgctxt "MainWindow|" msgid "Open the selected instance's root folder in a file browser." msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:363 msgctxt "MainWindow|" msgid "Delete" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:364 msgctxt "MainWindow|" msgid "Delete the selected instance." msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:365 msgctxt "MainWindow|" msgid "Config Folder" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:367 msgctxt "MainWindow|" msgid "Meow" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:369 msgctxt "MainWindow|" msgid "Reddit" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:371 msgctxt "MainWindow|" msgid "Discord" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:373 msgctxt "MainWindow|" msgid "Copy Instance" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:374 msgctxt "MainWindow|" msgid "Copy the selected instance." msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:375 src/application/MainWindow.cpp:492 msgctxt "MainWindow|" msgid "Manage Accounts" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:376 msgctxt "MainWindow|" msgid "Manage your Mojang or Minecraft accounts." msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:378 msgctxt "MainWindow|" msgid "Launch the selected instance in offline mode." msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:379 msgctxt "MainWindow|" msgid "Manage Screenshots" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:381 msgctxt "MainWindow|" msgid "Instance Settings" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:366 msgctxt "MainWindow|" msgid "Open the instance's config folder." msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:368 msgctxt "MainWindow|" msgid "It's a fluffy kitty :3" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:370 msgctxt "MainWindow|" msgid "Open MultiMC subreddit." msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:372 msgctxt "MainWindow|" msgid "Open MultiMC discord voice chat." msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:377 msgctxt "MainWindow|" msgid "Launch Offline" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:380 msgctxt "MainWindow|" msgid "View and upload screenshots for this instance." msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:382 msgctxt "MainWindow|" msgid "Change the settings specific to the instance." msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:383 msgctxt "MainWindow|" msgid "Export Instance" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:394 #, qt-format msgctxt "MainWindow|" msgid "MultiMC 5 - Version %1" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:397 #, qt-format msgctxt "MainWindow|on platform, as in operating system" msgid " on %1" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:481 msgctxt "MainWindow|" msgid "No instance selected" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:630 msgctxt "MainWindow|" msgid "Rename" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:633 msgctxt "MainWindow|" msgid "Copy instance" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:651 msgctxt "MainWindow|" msgid "Create instance" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:144 src/application/MainWindow.cpp:703 msgctxt "MainWindow|" msgid "Launch" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:708 msgctxt "MainWindow|" msgid "Profilers" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:716 msgctxt "MainWindow|" msgid "Profiler not setup correctly. Go into settings, \"External Tools\"." msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:763 msgctxt "MainWindow|" msgid "No accounts added!" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:793 msgctxt "MainWindow|" msgid "No Default Account" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:889 msgctxt "MainWindow|" msgid "Loading news..." msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:902 msgctxt "MainWindow|" msgid "No news available." msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:976 src/application/MainWindow.cpp:987 #: src/application/MainWindow.cpp:1033 src/application/MainWindow.cpp:1086 #: src/application/MainWindow.cpp:1096 msgctxt "MainWindow|" msgid "Error" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:976 #, qt-format msgctxt "MainWindow|" msgid "" "Couldn't create folder for update downloads:\n" "%1" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:1096 msgctxt "MainWindow|" msgid "" "MultiMC cannot download Minecraft or update instances unless you have at " "least one account added.\n" "Please add your Mojang or Minecraft account." msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:1208 msgctxt "MainWindow|" msgid "Group name" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:1208 msgctxt "MainWindow|" msgid "Enter a new group name." msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:1357 msgctxt "MainWindow|" msgid "CAREFUL!" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:1357 #, qt-format msgctxt "MainWindow|" msgid "" "About to delete: %1\n" "This is permanent and will completely erase all data, even for tracked " "instances!\n" "Are you sure?" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:1412 msgctxt "MainWindow|" msgid "Do you want to close MultiMC?" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:1413 msgctxt "MainWindow|" msgid "" "

You still have instances running.

Closing MultiMC will result in " "inaccurate time tracking and no Minecraft crash handling.

Are you sure?" "

" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:1571 msgctxt "MainWindow|" msgid "" "You have now two options:
- change the instance folder in the settings " "
- move this installation of MultiMC5 to a different folder" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:1577 msgctxt "MainWindow|" msgid "" "This is a problem:
- MultiMC will likely be deleted without warning by " "the operating system
- close MultiMC now and extract it to a real " "location, not a temporary folder" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:1584 msgctxt "MainWindow|" msgid "" "Your instance folder contains 'Rar$' - that means you haven't extracted the " "MultiMC zip!" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:1592 #, qt-format msgctxt "MainWindow|" msgid "Your instance folder is in a temporary folder: '%1'!" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:1383 msgctxt "MainWindow|" msgid "Instance name" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:500 src/application/MainWindow.cpp:852 msgctxt "MainWindow|" msgid "Profiles" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:667 #, qt-format msgctxt "MainWindow|" msgid "Delete group '%1'" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:1036 src/application/MainWindow.cpp:1090 msgctxt "MainWindow|" msgid "Abort" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:1383 msgctxt "MainWindow|" msgid "Enter a new instance name." msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:1557 msgctxt "MainWindow|" msgid "Rename Instance" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:1570 msgctxt "MainWindow|" msgid "" "Your instance folder contains '!' and this is known to cause Java problems!" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/MinecraftInstance.cpp:273 msgctxt "MinecraftInstance|" msgid "" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/MinecraftInstance.cpp:275 msgctxt "MinecraftInstance|" msgid "" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/MinecraftInstance.cpp:276 msgctxt "MinecraftInstance|" msgid "" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/MinecraftInstance.cpp:277 msgctxt "MinecraftInstance|" msgid "" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/MinecraftInstance.cpp:278 msgctxt "MinecraftInstance|" msgid "" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/MinecraftInstance.cpp:366 #, qt-format msgctxt "MinecraftInstance|" msgid "%1m %2s" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/MinecraftInstance.cpp:370 #, qt-format msgctxt "MinecraftInstance|" msgid "%1h %2m" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/MinecraftInstance.cpp:372 #, qt-format msgctxt "MinecraftInstance|" msgid "%1d %2h %3m" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/MinecraftInstance.cpp:380 msgctxt "MinecraftInstance|" msgid "broken" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/MinecraftInstance.cpp:384 #, qt-format msgctxt "MinecraftInstance|" msgid "Minecraft %1 (%2)" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/MinecraftInstance.cpp:387 #, qt-format msgctxt "MinecraftInstance|" msgid ", played for %1" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/MinecraftInstance.cpp:391 msgctxt "MinecraftInstance|" msgid ", has crashed." msgstr "" #: src/application/pages/global/MinecraftPage.h:42 msgctxt "MinecraftPage|" msgid "Minecraft" msgstr "" #: src/application/pages/global/MinecraftPage.ui:48 msgctxt "MinecraftPage|" msgid "Window Size" msgstr "" #: src/application/pages/global/MinecraftPage.ui:54 msgctxt "MinecraftPage|" msgid "Start Minecraft maximized?" msgstr "" #: src/application/pages/global/MinecraftPage.ui:63 msgctxt "MinecraftPage|" msgid "Window hei&ght:" msgstr "" #: src/application/pages/global/MinecraftPage.ui:73 msgctxt "MinecraftPage|" msgid "W&indow width:" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/MinecraftProfile.cpp:301 msgctxt "MinecraftProfile|" msgid "Name" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/MinecraftProfile.cpp:303 msgctxt "MinecraftProfile|" msgid "Version" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/MinecraftVersionList.cpp:148 msgctxt "MinecraftVersionList|" msgid "Error reading the version list." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/MinecraftVersionList.cpp:218 msgctxt "MinecraftVersionList|" msgid "Error parsing version list JSON: jsonDoc is not an object" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/MinecraftVersionList.cpp:232 msgctxt "MinecraftVersionList|" msgid "Error parsing version list JSON: couldn't determine latest versions" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/MinecraftVersionList.cpp:238 msgctxt "MinecraftVersionList|" msgid "" "Error parsing version list JSON: version list object is missing 'versions' " "array" msgstr "" #: src/application/pages/ModFolderPage.ui:47 msgctxt "ModFolderPage|" msgid "&Add" msgstr "" #: src/application/pages/ModFolderPage.ui:54 msgctxt "ModFolderPage|" msgid "&Remove" msgstr "" #: src/application/pages/ModFolderPage.ui:61 msgctxt "ModFolderPage|" msgid "Enable" msgstr "" #: src/application/pages/ModFolderPage.ui:68 msgctxt "ModFolderPage|" msgid "Disable" msgstr "" #: src/application/pages/ModFolderPage.ui:75 msgctxt "ModFolderPage|" msgid "Open the 'config' folder in the system file manager." msgstr "" #: src/application/pages/ModFolderPage.ui:78 msgctxt "ModFolderPage|" msgid "View configs" msgstr "" #: src/application/pages/ModFolderPage.ui:98 msgctxt "ModFolderPage|" msgid "&View Folder" msgstr "" #: src/application/pages/ModFolderPage.ui:126 msgctxt "ModFolderPage|" msgid "Filter:" msgstr "" #: src/application/pages/ModFolderPage.cpp:156 #, qt-format msgctxt "" "ModFolderPage|Select whatever type of files the page contains. Example: " "'Loader Mods'" msgid "Select %1" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/ModList.cpp:275 msgctxt "ModList|" msgid "Name" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/ModList.cpp:277 msgctxt "ModList|" msgid "Version" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/ModList.cpp:279 msgctxt "ModList|" msgid "Last changed" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/ModList.cpp:288 msgctxt "ModList|" msgid "Is the mod enabled?" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/ModList.cpp:290 msgctxt "ModList|" msgid "The name of the mod." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/ModList.cpp:292 msgctxt "ModList|" msgid "The version of the mod." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/ModList.cpp:294 msgctxt "ModList|" msgid "The date and time this mod was last changed (or added)." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/launch/ModMinecraftJar.cpp:40 #, qt-format msgctxt "ModMinecraftJar|" msgid "" "jar modding failed because: %1.\n" "\n" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/auth/MojangAccountList.cpp:186 msgctxt "MojangAccountList|" msgid "Active?" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/auth/MojangAccountList.cpp:189 msgctxt "MojangAccountList|" msgid "Name" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/auth/MojangAccountList.cpp:199 msgctxt "MojangAccountList|" msgid "The name of the version." msgstr "" #: src/application/MultiMC.cpp:840 msgctxt "MultiMC|" msgid "Settings" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:45 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Features" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:51 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Update Settings" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:57 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Check for updates when MultiMC starts?" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:64 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Up&date Channel:" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:81 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "No channel selected." msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:100 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "&Launcher:" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:169 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "I&nstances:" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:189 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "&Mods:" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:232 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "&Icons:" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:300 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "By &last launched" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:310 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "By &name" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:323 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Language:" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:335 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Theme" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:341 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "&Icons" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:574 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Analytics" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:580 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Analytics Settings" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:586 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Send anonymous usage statistics?" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:600 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "" "\n" "\n" "

MultiMC sends anonymous usage statistics on every start of the " "application.

The following data is collected:

\n" "
  \n" "
 • MultiMC version.
 • \n" "
 • Operating system name, version and architecture.
 • \n" "
 • CPU architecture (kernel architecture on linux).
 • \n" "
 • Size of system memory.
 • \n" "
 • Java version, architecture and memory settings.
 • \n" "
\n" "" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:366 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Simple (Dark Icons)" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:376 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Simple (Blue Icons)" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:381 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Simple (Colored Icons)" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:412 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Colors" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:439 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Console" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:445 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Console Settings" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:451 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Show console while the game is running?" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:458 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Automatically close console when the game quits?" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:465 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Show console when the game crashes?" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:475 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "History limit" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:481 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Stop logging when log overflows" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:494 msgctxt "MultiMCPage|" msgid " lines" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:522 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Console font" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:120 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Files:" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:153 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Track FTB instances" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:163 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Folders" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:266 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "User Interface" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:272 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "MultiMC notifications" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:278 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Reset hidden notifications" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:294 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Instance view sorting mode" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:361 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Default" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:371 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Simple (Light Icons)" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.cpp:102 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "FTB Launcher Folder" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.cpp:115 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "FTB Folder" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.cpp:127 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Instance Folder" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.cpp:137 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "" "You're trying to specify an instance folder which's path contains at least " "one '!'. Java is known to cause problems if that is the case, your instances " "(probably) won't start!" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.cpp:142 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "" "Do you really want to use this path? Selecting \"No\" will close this and " "not alter your instance path." msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.cpp:160 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Icons Folder" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.cpp:172 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Mods Folder" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.cpp:184 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "LWJGL Folder" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.cpp:494 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "[Something/ERROR] A spooky error!" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.cpp:503 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "[Test/INFO] A harmless message..." msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.cpp:512 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "[Something/WARN] A not so spooky warning." msgstr "" #: src/api/logic/net/NetJob.cpp:100 #, qt-format msgctxt "NetJob|" msgid "Job '%1' aborted." msgstr "" #: src/api/logic/net/NetJob.cpp:105 #, qt-format msgctxt "NetJob|" msgid "" "Job '%1' failed to process:\n" "%2" msgstr "" #: src/application/dialogs/NewInstanceDialog.ui:17 msgctxt "NewInstanceDialog|" msgid "New Instance" msgstr "" #: src/application/dialogs/NewInstanceDialog.ui:70 msgctxt "NewInstanceDialog|" msgid "Name" msgstr "" #: src/application/dialogs/NewInstanceDialog.ui:86 msgctxt "NewInstanceDialog|" msgid "&Group:" msgstr "" #: src/application/dialogs/NewInstanceDialog.ui:147 msgctxt "NewInstanceDialog|" msgid "Impor&t Modpack (local file or link):" msgstr "" #: src/application/dialogs/NewInstanceDialog.ui:154 msgctxt "NewInstanceDialog|" msgid "Vani&lla Minecraft (select version):" msgstr "" #: src/application/dialogs/NewInstanceDialog.cpp:91 msgctxt "NewInstanceDialog|" msgid "No group" msgstr "" #: src/application/dialogs/NewInstanceDialog.cpp:195 msgctxt "NewInstanceDialog|" msgid "Change Minecraft version" msgstr "" #: src/application/dialogs/NewInstanceDialog.cpp:225 msgctxt "NewInstanceDialog|" msgid "Choose modpack" msgstr "" #: src/application/dialogs/NewInstanceDialog.cpp:225 msgctxt "NewInstanceDialog|" msgid "Zip (*.zip)" msgstr "" #: src/api/logic/news/NewsChecker.cpp:97 #, qt-format msgctxt "NewsChecker|" msgid "" "Failed to load news RSS feed:\n" "%1" msgstr "" #: src/api/logic/news/NewsEntry.cpp:24 src/api/logic/news/NewsEntry.cpp:60 msgctxt "NewsEntry|" msgid "Untitled" msgstr "" #: src/api/logic/news/NewsEntry.cpp:25 src/api/logic/news/NewsEntry.cpp:61 msgctxt "NewsEntry|" msgid "No content." msgstr "" #: src/api/logic/news/NewsEntry.cpp:27 src/api/logic/news/NewsEntry.cpp:63 msgctxt "NewsEntry|" msgid "Unknown Author" msgstr "" #: src/application/pages/NotesPage.h:38 msgctxt "NotesPage|" msgid "Notes" msgstr "" #: src/application/dialogs/NotificationDialog.ui:14 msgctxt "NotificationDialog|" msgid "Notification" msgstr "" #: src/application/dialogs/NotificationDialog.ui:65 #: src/application/dialogs/NotificationDialog.cpp:28 msgctxt "NotificationDialog|" msgid "Don't show again" msgstr "" #: src/application/dialogs/NotificationDialog.ui:75 #: src/application/dialogs/NotificationDialog.cpp:29 msgctxt "NotificationDialog|" msgid "Close" msgstr "" #: src/api/logic/NullInstance.h:30 msgctxt "NullInstance|" msgid "Unknown instance type" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/ftb/OneSixFTBInstance.cpp:132 msgctxt "OneSixFTBInstance|" msgid "OneSix FTB" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/onesix/OneSixInstance.cpp:397 msgctxt "OneSixInstance|" msgid "Couldn't create the bin folder for Minecraft.jar" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/onesix/OneSixInstance.cpp:405 #, qt-format msgctxt "OneSixInstance|" msgid "Couldn't remove stale jar file: %1" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/onesix/OneSixInstance.cpp:421 msgctxt "OneSixInstance|" msgid "Failed to create the custom Minecraft jar file." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/onesix/OneSixInstance.cpp:640 msgctxt "OneSixInstance|" msgid "OneSix" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/onesix/OneSixUpdate.cpp:52 msgctxt "OneSixUpdate|" msgid "The specified Minecraft version is invalid. Choose a different one." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/onesix/OneSixUpdate.cpp:102 msgctxt "OneSixUpdate|" msgid "Aborted by user." msgstr "" #: src/application/pages/OtherLogsPage.ui:71 msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "Reload" msgstr "" #: src/application/pages/OtherLogsPage.ui:41 msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "Copy the whole log into the clipboard" msgstr "" #: src/application/pages/OtherLogsPage.ui:44 msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "&Copy" msgstr "" #: src/application/pages/OtherLogsPage.ui:61 msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "Upload the log to paste.ee - it will stay online for a month" msgstr "" #: src/application/pages/OtherLogsPage.ui:64 msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "Upload" msgstr "" #: src/application/pages/OtherLogsPage.ui:91 msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "Clean" msgstr "" #: src/application/pages/OtherLogsPage.ui:51 #: src/application/pages/OtherLogsPage.ui:88 msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "Clear the log" msgstr "" #: src/application/pages/OtherLogsPage.ui:54 #: src/application/pages/OtherLogsPage.cpp:171 msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "Delete" msgstr "" #: src/application/pages/OtherLogsPage.h:45 msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "Other logs" msgstr "" #: src/application/pages/OtherLogsPage.cpp:113 #: src/application/pages/OtherLogsPage.cpp:180 #: src/application/pages/OtherLogsPage.cpp:227 msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "Error" msgstr "" #: src/application/pages/OtherLogsPage.cpp:113 #, qt-format msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "Unable to open %1 for reading: %2" msgstr "" #: src/application/pages/OtherLogsPage.cpp:121 #, qt-format msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "" "The file (%1) is too big. You may want to open it in a viewer optimized for " "large files." msgstr "" #: src/application/pages/OtherLogsPage.cpp:136 #, qt-format msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "The file (%1) is not readable." msgstr "" #: src/application/pages/OtherLogsPage.cpp:172 #, qt-format msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "Do you really want to delete %1?" msgstr "" #: src/application/pages/OtherLogsPage.cpp:180 #, qt-format msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "Unable to delete %1: %2" msgstr "" #: src/application/pages/OtherLogsPage.cpp:195 msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "Clean up" msgstr "" #: src/application/pages/OtherLogsPage.cpp:198 msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "Do you really want to delete all log files?" msgstr "" #: src/application/pages/OtherLogsPage.cpp:203 #, qt-format msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "" "Do you really want to these files?\n" "%1" msgstr "" #: src/application/pages/OtherLogsPage.cpp:230 msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "Couldn't delete some files!" msgstr "" #: src/application/pages/OtherLogsPage.cpp:235 #, qt-format msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "" "Couldn't delete some files:\n" "%1" msgstr "" #: src/application/pages/global/PasteEEPage.ui:39 msgctxt "PasteEEPage|" msgid "paste.ee API key" msgstr "" #: src/application/pages/global/PasteEEPage.ui:45 msgctxt "PasteEEPage|" msgid "No key - &2MB upload limit" msgstr "" #: src/application/pages/global/PasteEEPage.ui:55 msgctxt "PasteEEPage|" msgid "MultiMC key - 12MB &upload limit" msgstr "" #: src/application/pages/global/PasteEEPage.ui:65 msgctxt "PasteEEPage|" msgid "&Your own key - 12MB upload limit:" msgstr "" #: src/application/pages/global/PasteEEPage.ui:78 msgctxt "PasteEEPage|" msgid "Paste your API key here!" msgstr "" #: src/application/pages/global/PasteEEPage.ui:92 msgctxt "PasteEEPage|" msgid "" "

paste.ee is used by " "MultiMC for log uploads. If you have a paste.ee " "account, you can add your API key here and have your uploaded logs paired " "with your account.

" msgstr "" #: src/application/pages/global/PasteEEPage.h:37 msgctxt "PasteEEPage|" msgid "Log Upload" msgstr "" #: src/api/logic/net/PasteUpload.cpp:42 msgctxt "PasteUpload|" msgid "Uploading to paste.ee" msgstr "" #: src/api/logic/net/PasteUpload.cpp:71 msgctxt "PasteUpload|" msgid "" "paste.ee returned an error. Please consult the logs for more information" msgstr "" #: src/api/logic/launch/steps/PostLaunchCommand.cpp:31 #, qt-format msgctxt "PostLaunchCommand|" msgid "Running Post-Launch command: %1" msgstr "" #: src/api/logic/launch/steps/PostLaunchCommand.cpp:39 #, qt-format msgctxt "PostLaunchCommand|" msgid "" "Post-Launch command failed with code %1.\n" "\n" msgstr "" #: src/api/logic/launch/steps/PostLaunchCommand.cpp:62 msgctxt "PostLaunchCommand|" msgid "" "Post-Launch command ran successfully.\n" "\n" msgstr "" #: src/api/logic/launch/steps/PreLaunchCommand.cpp:32 #, qt-format msgctxt "PreLaunchCommand|" msgid "Running Pre-Launch command: %1" msgstr "" #: src/api/logic/launch/steps/PreLaunchCommand.cpp:40 #, qt-format msgctxt "PreLaunchCommand|" msgid "" "Pre-Launch command failed with code %1.\n" "\n" msgstr "" #: src/api/logic/launch/steps/PreLaunchCommand.cpp:63 msgctxt "PreLaunchCommand|" msgid "" "Pre-Launch command ran successfully.\n" "\n" msgstr "" #: src/application/dialogs/ProfileSelectDialog.ui:14 #, fuzzy msgctxt "ProfileSelectDialog|" msgid "Select an Account" msgstr "Изберете акаунт" #: src/application/dialogs/ProfileSelectDialog.ui:20 #, fuzzy msgctxt "ProfileSelectDialog|" msgid "Select a profile." msgstr "Изберете акаунт." #: src/application/dialogs/ProfileSelectDialog.ui:38 #, fuzzy msgctxt "ProfileSelectDialog|" msgid "Use as default?" msgstr "Използвай по подразбиране?" #: src/application/dialogs/ProfileSelectDialog.ui:45 #, fuzzy msgctxt "ProfileSelectDialog|" msgid "Use as default for this instance only?" msgstr "Използвай по подразбиране за тази инстанция?" #: src/application/dialogs/ProfileSelectDialog.cpp:41 #: src/application/dialogs/ProfileSelectDialog.cpp:45 msgctxt "ProfileSelectDialog|" msgid "Name" msgstr "" #: src/application/dialogs/ProfileSelectDialog.cpp:56 msgctxt "ProfileSelectDialog|" msgid " (in use)" msgstr "" #: src/application/dialogs/ProgressDialog.ui:26 msgctxt "ProgressDialog|" msgid "Please wait..." msgstr "" #: src/application/dialogs/ProgressDialog.ui:32 msgctxt "ProgressDialog|" msgid "Task Status..." msgstr "" #: src/application/dialogs/ProgressDialog.ui:58 msgctxt "ProgressDialog|" msgid "Skip" msgstr "" #: src/application/pages/global/ProxyPage.ui:42 msgctxt "ProxyPage|" msgid "Type" msgstr "" #: src/application/pages/global/ProxyPage.ui:48 msgctxt "ProxyPage|" msgid "Uses your system's default proxy settings." msgstr "" #: src/application/pages/global/ProxyPage.ui:51 msgctxt "ProxyPage|" msgid "Default" msgstr "" #: src/application/pages/global/ProxyPage.ui:61 msgctxt "ProxyPage|" msgid "None" msgstr "" #: src/application/pages/global/ProxyPage.ui:71 msgctxt "ProxyPage|" msgid "SOCKS5" msgstr "" #: src/application/pages/global/ProxyPage.ui:81 msgctxt "ProxyPage|" msgid "HTTP" msgstr "" #: src/application/pages/global/ProxyPage.ui:94 msgctxt "ProxyPage|" msgid "Address and Port" msgstr "" #: src/application/pages/global/ProxyPage.ui:126 msgctxt "ProxyPage|" msgid "Authentication" msgstr "" #: src/application/pages/global/ProxyPage.ui:135 msgctxt "ProxyPage|" msgid "Username:" msgstr "" #: src/application/pages/global/ProxyPage.ui:142 msgctxt "ProxyPage|" msgid "Password:" msgstr "" #: src/application/pages/global/ProxyPage.ui:156 msgctxt "ProxyPage|" msgid "" "Note: Proxy username and password are stored in plain text inside MultiMC's " "configuration file!" msgstr "" #: src/application/pages/global/ProxyPage.h:39 msgctxt "ProxyPage|" msgid "Proxy" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/liteloader/LiteLoaderVersionList.h:41 msgctxt "QObject|" msgid "Latest" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/forge/ForgeVersion.cpp:18 msgctxt "QObject|" msgid "Recommended" msgstr "" #: src/api/logic/tools/JVisualVM.cpp:92 src/api/logic/tools/JProfiler.cpp:99 msgctxt "QObject|" msgid "Empty path" msgstr "" #: src/api/logic/tools/JVisualVM.cpp:97 msgctxt "QObject|" msgid "Invalid path to JVisualVM" msgstr "" #: src/api/logic/tools/JProfiler.cpp:105 src/api/logic/tools/MCEditTool.cpp:37 msgctxt "QObject|" msgid "Path does not exist" msgstr "" #: src/api/logic/tools/JProfiler.cpp:110 msgctxt "QObject|" msgid "Invalid JProfiler install" msgstr "" #: src/api/logic/tools/MCEditTool.cpp:31 msgctxt "QObject|" msgid "Path is empty" msgstr "" #: src/api/logic/tools/MCEditTool.cpp:42 msgctxt "QObject|" msgid "Path does not seem to be a MCEdit path" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/VersionBuildError.h:19 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "" "The base version file of this instance was meant for a newer (%1) version of " "the vanilla launcher than this version of MultiMC supports (%2)." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/VersionBuildError.h:36 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "" "The patch %1 is for a different version of Minecraft (%2) than that of the " "instance (%3)." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/VersionBuildError.h:53 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "Version is incomplete: missing %1." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/onesix/OneSixProfileStrategy.cpp:168 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "load id %1 does not match internal id %2" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/onesix/OneSixProfileStrategy.cpp:217 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "" "%1 has the same order as the following components:\n" "%2" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/ProfileUtils.cpp:128 #: src/api/logic/minecraft/ProfileUtils.cpp:162 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "Unable to open the version file %1: %2." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/ProfileUtils.cpp:149 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "Unable to process the version file %1: %2 at line %3 column %4." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/ProfileUtils.cpp:170 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "Unable to process the version file %1." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/ProfileUtils.cpp:83 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "Invalid order file version, expected %1" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/MinecraftVersion.cpp:26 msgctxt "QObject|" msgid "Snapshot" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/MinecraftVersion.cpp:30 msgctxt "QObject|" msgid "Regular release" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/MinecraftVersion.cpp:34 msgctxt "QObject|" msgid "Alpha" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/MinecraftVersion.cpp:38 msgctxt "QObject|" msgid "Beta" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/MinecraftVersion.cpp:69 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "Can't apply incomplete/builtin Minecraft version %1" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/MinecraftVersion.cpp:95 msgctxt "QObject|" msgid "" "The patch file doesn't exist locally. It's possible it just needs to be " "downloaded." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/MinecraftVersion.cpp:113 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "" "The patch file couldn't be read:\n" "%1" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/onesix/OneSixVersionFormat.cpp:123 msgctxt "QObject|" msgid "" "Version file has both '+libraries' and 'libraries'. This is no longer " "supported." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/onesix/OneSixVersionFormat.cpp:139 msgctxt "QObject|" msgid "Version file contains unsupported element 'tweakers'" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/onesix/OneSixVersionFormat.cpp:143 msgctxt "QObject|" msgid "Version file contains unsupported element '-libraries'" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/onesix/OneSixVersionFormat.cpp:147 msgctxt "QObject|" msgid "Version file contains unsupported element '-tweakers'" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/onesix/OneSixVersionFormat.cpp:151 msgctxt "QObject|" msgid "Version file contains unsupported element '-minecraftArguments'" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/onesix/OneSixVersionFormat.cpp:155 msgctxt "QObject|" msgid "Version file contains unsupported element '+minecraftArguments'" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/MinecraftVersion.cpp:165 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "Minecraft version %1 could not be applied: version files are missing." msgstr "" #: src/application/JavaCommon.cpp:10 msgctxt "QObject|" msgid "JVM arguments warning" msgstr "" #: src/application/JavaCommon.cpp:11 msgctxt "QObject|" msgid "" "You tried to manually set a JVM memory option (using \"-XX:PermSize\", \"-" "Xmx\" or \"-Xms\") - there are dedicated boxes for these in the settings " "(Java tab, in the Memory group at the top).\n" "Your manual settings will be overridden by the dedicated options.\n" "This message will be displayed until you remove them from the JVM arguments." msgstr "" #: src/application/JavaCommon.cpp:34 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "
Warnings:
%1" msgstr "" #: src/application/JavaCommon.cpp:44 msgctxt "QObject|" msgid "" "The specified java binary didn't work with the arguments you provided:
" msgstr "" #: src/application/JavaCommon.cpp:52 msgctxt "QObject|" msgid "" "The specified java binary didn't work.
You should use the auto-detect " "feature, or set the path to the java executable.
" msgstr "" #: src/application/dialogs/ModEditDialogCommon.cpp:36 msgctxt "QObject|" msgid "How sad!" msgstr "" #: src/application/dialogs/ModEditDialogCommon.cpp:37 msgctxt "QObject|" msgid "The mod author didn't provide a website link for this mod." msgstr "" #: src/application/GuiUtil.cpp:29 src/application/GuiUtil.cpp:38 msgctxt "QObject|" msgid "Upload failed" msgstr "" #: src/application/GuiUtil.cpp:30 msgctxt "QObject|" msgid "The log file is too big. You'll have to upload it manually." msgstr "" #: src/application/GuiUtil.cpp:47 msgctxt "QObject|" msgid "Upload finished" msgstr "" #: src/application/GuiUtil.cpp:48 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "" "The link to the uploaded log has been placed in your " "clipboard." msgstr "" #: src/application/dialogs/AboutDialog.cpp:28 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "" "

MultiMC Developers

Andrew Okin <forkk@forkk.net>

Petr Mrázek <peterix@gmail.com>

Sky Welch <multimc@bunnies.io>

Jan (02JanDal) <02jandal@gmail.com>

RoboSky " "<@RoboSky_>

With " "thanks to

Orochimarufan <orochimarufan.x3@gmail.com>

TakSuyu <taksuyu@gmail.com>

Kilobyte <stiepen22@gmx.de>

Rootbear75 <" "@rootbear75>

Patrons%1" msgstr "" #: src/application/dialogs/AboutDialog.cpp:60 msgctxt "QObject|" msgid "

Loading...

" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/legacy/LwjglVersionList.h:53 msgctxt "QObject|" msgid "Upstream" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/ftb/FTBProfileStrategy.cpp:32 msgctxt "QObject|" msgid "Minecraft (tracked)" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/ftb/FTBProfileStrategy.cpp:70 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "%1 (FTB pack)" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/ftb/FTBProfileStrategy.cpp:73 msgctxt "QObject|" msgid "Unknown" msgstr "" #: src/application/dialogs/UpdateDialog.cpp:172 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "" "

There are no code changes between your current version and latest %1.

" msgstr "" #: src/application/dialogs/UpdateDialog.cpp:176 msgctxt "QObject|" msgid "

Following commits were added since last update:

" msgstr "" #: src/application/dialogs/UpdateDialog.cpp:183 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "

The update removes %1 commits and adds the following %2:

" msgstr "" #: src/application/dialogs/UpdateDialog.cpp:186 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "

You can look at the changes on github.

" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/MojangVersionFormat.cpp:155 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "processArguments is set to unknown value '%1'" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/MojangVersionFormat.cpp:180 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "" "The 'minimumLauncherVersion' value of this version (%1) is higher than " "supported by MultiMC (%2). It might not work properly!" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/AssetsUtils.cpp:225 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "Assets for %1" msgstr "" #: src/api/logic/wonko/format/WonkoFormat.cpp:27 msgctxt "QObject|" msgid "Missing required field: 'formatVersion'" msgstr "" #: src/api/logic/wonko/format/WonkoFormat.cpp:30 msgctxt "QObject|" msgid "Required field has invalid type: 'formatVersion'" msgstr "" #: src/api/logic/wonko/format/WonkoFormat.cpp:43 #: src/api/logic/wonko/format/WonkoFormat.cpp:54 #: src/api/logic/wonko/format/WonkoFormat.cpp:65 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "Unknown formatVersion: %1" msgstr "" #: src/application/setupwizard/JavaWizardPage.cpp:285 msgctxt "QObject|" msgid "The specified file either doesn't exist or is not a proper executable." msgstr "" #: src/application/setupwizard/JavaWizardPage.cpp:290 msgctxt "QObject|" msgid "The specified java binary didn't start properly.
" msgstr "" #: src/application/setupwizard/JavaWizardPage.cpp:302 msgctxt "QObject|" msgid "The specified java binary returned unexpected results:
" msgstr "" #: src/application/setupwizard/JavaWizardPage.cpp:313 #: src/application/JavaCommon.cpp:28 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "" "Java test succeeded!
Platform reported: %1
Java version reported: " "%2
" msgstr "" #: src/application/setupwizard/JavaWizardPage.cpp:322 #: src/application/JavaCommon.cpp:36 msgctxt "QObject|" msgid "Java test success" msgstr "" #: src/application/setupwizard/JavaWizardPage.cpp:322 #: src/application/JavaCommon.cpp:46 src/application/JavaCommon.cpp:55 msgctxt "QObject|" msgid "Java test failure" msgstr "" #: src/application/themes/DarkTheme.cpp:10 msgctxt "QObject|" msgid "Dark" msgstr "" #: src/application/themes/SystemTheme.cpp:44 msgctxt "QObject|" msgid "System" msgstr "" #: src/application/themes/BrightTheme.cpp:10 msgctxt "QObject|" msgid "Bright" msgstr "" #: src/application/UpdateController.cpp:344 msgctxt "QObject|" msgid "Update failed!" msgstr "" #: src/application/UpdateController.cpp:345 msgctxt "QObject|" msgid "Rollback failed!" msgstr "" #: src/application/UpdateController.cpp:350 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "" "Couldn't replace file %1. Changes will be reverted.\n" "See the MultiMC log file for details." msgstr "" #: src/application/UpdateController.cpp:358 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "" "Couldn't remove file %1. Changes will be reverted.\n" "See the MultiMC log file for details." msgstr "" #: src/application/UpdateController.cpp:366 msgctxt "QObject|" msgid "" "The new version didn't start or is too old and doesn't respond to startup " "checks.\n" "\n" "Roll back to previous version?" msgstr "" #: src/application/UpdateController.cpp:388 msgctxt "QObject|" msgid "" "The rollback failed too.\n" "You will have to repair MultiMC manually.\n" "Please let us know why and how this happened." msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:733 msgctxt "QObject|" msgid " (in use)" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/auth/flows/RefreshTask.cpp:74 msgctxt "RefreshTask|" msgid "Authentication server didn't send a client token." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/auth/flows/RefreshTask.cpp:79 msgctxt "RefreshTask|" msgid "" "Authentication server attempted to change the client token. This isn't " "supported." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/auth/flows/RefreshTask.cpp:89 msgctxt "RefreshTask|" msgid "Authentication server didn't send an access token." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/auth/flows/RefreshTask.cpp:99 msgctxt "RefreshTask|" msgid "Authentication server didn't specify the same prefile as expected." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/auth/flows/RefreshTask.cpp:138 msgctxt "RefreshTask|" msgid "Refreshing login token..." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/auth/flows/RefreshTask.cpp:140 msgctxt "RefreshTask|" msgid "Refreshing login token: Processing response..." msgstr "" #: src/application/pages/ResourcePackPage.h:10 msgctxt "ResourcePackPage|" msgid "Resource packs" msgstr "" #: src/application/pages/ScreenshotsPage.ui:51 msgctxt "ScreenshotsPage|" msgid "&Upload" msgstr "" #: src/application/pages/ScreenshotsPage.ui:58 msgctxt "ScreenshotsPage|" msgid "&Delete" msgstr "" #: src/application/pages/ScreenshotsPage.ui:65 msgctxt "ScreenshotsPage|" msgid "&Rename" msgstr "" #: src/application/pages/ScreenshotsPage.ui:85 msgctxt "ScreenshotsPage|" msgid "&View Folder" msgstr "" #: src/application/pages/ScreenshotsPage.h:52 msgctxt "ScreenshotsPage|" msgid "Screenshots" msgstr "" #: src/application/pages/ScreenshotsPage.cpp:306 msgctxt "ScreenshotsPage|" msgid "Failed to upload screenshots!" msgstr "" #: src/application/pages/ScreenshotsPage.cpp:307 msgctxt "ScreenshotsPage|" msgid "Unknown error" msgstr "" #: src/application/pages/ScreenshotsPage.cpp:316 msgctxt "ScreenshotsPage|" msgid "Upload finished" msgstr "" #: src/application/pages/ScreenshotsPage.cpp:317 #, qt-format msgctxt "ScreenshotsPage|" msgid "" "The link to the uploaded album has been placed in your " "clipboard." msgstr "" #: src/application/pages/ScreenshotsPage.cpp:327 msgctxt "ScreenshotsPage|" msgid "Are you sure?" msgstr "" #: src/application/pages/ScreenshotsPage.cpp:327 msgctxt "ScreenshotsPage|" msgid "This will delete all selected screenshots." msgstr "" #: src/application/widgets/ServerStatus.cpp:66 msgctxt "ServerStatus|" msgid "Web" msgstr "" #: src/application/widgets/ServerStatus.cpp:68 msgctxt "ServerStatus|" msgid "Account" msgstr "" #: src/application/widgets/ServerStatus.cpp:70 msgctxt "ServerStatus|" msgid "Skins" msgstr "" #: src/application/widgets/ServerStatus.cpp:72 msgctxt "ServerStatus|" msgid "Auth" msgstr "" #: src/application/widgets/ServerStatus.cpp:74 msgctxt "ServerStatus|" msgid "Session" msgstr "" #: src/application/setupwizard/SetupWizard.cpp:29 msgctxt "SetupWizard|" msgid "&Next >" msgstr "" #: src/application/setupwizard/SetupWizard.cpp:30 msgctxt "SetupWizard|" msgid "< &Back" msgstr "" #: src/application/setupwizard/SetupWizard.cpp:31 msgctxt "SetupWizard|" msgid "&Finish" msgstr "" #: src/application/setupwizard/SetupWizard.cpp:32 msgctxt "SetupWizard|" msgid "&Refresh" msgstr "" #: src/application/setupwizard/SetupWizard.cpp:33 msgctxt "SetupWizard|" msgid "MultiMC Quick Setup" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/SkinUpload.cpp:46 msgctxt "SkinUpload|" msgid "Uploading skin" msgstr "" #: src/application/dialogs/SkinUploadDialog.ui:14 msgctxt "SkinUploadDialog|" msgid "Skin Upload" msgstr "" #: src/application/dialogs/SkinUploadDialog.ui:20 msgctxt "SkinUploadDialog|" msgid "Skin File" msgstr "" #: src/application/dialogs/SkinUploadDialog.ui:51 msgctxt "SkinUploadDialog|" msgid "Player Model" msgstr "" #: src/application/dialogs/SkinUploadDialog.ui:57 msgctxt "SkinUploadDialog|" msgid "Steve Model" msgstr "" #: src/application/dialogs/SkinUploadDialog.ui:67 msgctxt "SkinUploadDialog|" msgid "Alex Model" msgstr "" #: src/application/dialogs/SkinUploadDialog.cpp:23 msgctxt "SkinUploadDialog|" msgid "Failed to login!" msgstr "" #: src/application/dialogs/SkinUploadDialog.cpp:23 #: src/application/dialogs/SkinUploadDialog.cpp:30 #: src/application/dialogs/SkinUploadDialog.cpp:46 msgctxt "SkinUploadDialog|" msgid "Unknown error" msgstr "" #: src/application/dialogs/SkinUploadDialog.cpp:30 msgctxt "SkinUploadDialog|" msgid "Skin file does not exist!" msgstr "" #: src/application/dialogs/SkinUploadDialog.cpp:46 msgctxt "SkinUploadDialog|" msgid "Failed to upload skin!" msgstr "" #: src/application/dialogs/SkinUploadDialog.cpp:50 msgctxt "SkinUploadDialog|" msgid "Skin uploaded!" msgstr "" #: src/application/dialogs/SkinUploadDialog.cpp:50 msgctxt "SkinUploadDialog|" msgid "Success" msgstr "" #: src/application/dialogs/SkinUploadDialog.cpp:56 msgctxt "SkinUploadDialog|" msgid "Select Skin Texture" msgstr "" #: src/api/logic/status/StatusChecker.cpp:104 #, qt-format msgctxt "StatusChecker|" msgid "" "Failed to load status JSON:\n" "%1" msgstr "" #: src/application/pages/TexturePackPage.h:10 msgctxt "TexturePackPage|" msgid "Texture packs" msgstr "" #: src/api/logic/launch/steps/Update.cpp:23 msgctxt "Update|" msgid "Task aborted." msgstr "" #: src/api/logic/launch/steps/Update.cpp:52 #, qt-format msgctxt "Update|" msgid "" "Instance update failed because: %1.\n" "\n" msgstr "" #: src/application/dialogs/UpdateDialog.ui:14 msgctxt "UpdateDialog|" msgid "MultiMC Update" msgstr "" #: src/application/dialogs/UpdateDialog.ui:46 msgctxt "UpdateDialog|" msgid "" "\n" "\n" "

Loading " "changelog...

" msgstr "" #: src/application/dialogs/UpdateDialog.ui:68 msgctxt "UpdateDialog|" msgid "Update now" msgstr "" #: src/application/dialogs/UpdateDialog.ui:81 msgctxt "UpdateDialog|" msgid "Don't update yet" msgstr "" #: src/application/dialogs/UpdateDialog.cpp:19 #, qt-format msgctxt "UpdateDialog|" msgid "A new %1 update is available!" msgstr "" #: src/application/dialogs/UpdateDialog.cpp:23 #, qt-format msgctxt "UpdateDialog|" msgid "No %1 updates found. You are running the latest version." msgstr "" #: src/application/dialogs/UpdateDialog.cpp:25 msgctxt "UpdateDialog|" msgid "Close" msgstr "" #: src/application/dialogs/UpdateDialog.cpp:215 #, qt-format msgctxt "UpdateDialog|" msgid "" "

Failed to fetch " "changelog... Error: %1

" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/auth/flows/ValidateTask.cpp:55 msgctxt "ValidateTask|" msgid "Validating access token: Sending request..." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/auth/flows/ValidateTask.cpp:57 msgctxt "ValidateTask|" msgid "Validating access token: Processing response..." msgstr "" #: src/application/widgets/VersionListView.cpp:27 msgctxt "VersionListView|" msgid "No versions are currently available." msgstr "" #: src/application/pages/VersionPage.h:37 msgctxt "VersionPage|" msgid "Version" msgstr "" #: src/application/pages/VersionPage.ui:57 msgctxt "VersionPage|" msgid "Selection" msgstr "" #: src/application/pages/VersionPage.ui:70 msgctxt "VersionPage|" msgid "Change version" msgstr "" #: src/application/pages/VersionPage.ui:80 msgctxt "VersionPage|" msgid "Move up" msgstr "" #: src/application/pages/VersionPage.ui:90 msgctxt "VersionPage|" msgid "Move down" msgstr "" #: src/application/pages/VersionPage.ui:100 msgctxt "VersionPage|" msgid "Remove" msgstr "" #: src/application/pages/VersionPage.ui:153 msgctxt "VersionPage|" msgid "Install" msgstr "" #: src/application/pages/VersionPage.ui:67 msgctxt "VersionPage|" msgid "Change version of the selected package." msgstr "" #: src/application/pages/VersionPage.ui:77 msgctxt "VersionPage|" msgid "Make the selected package apply sooner." msgstr "" #: src/application/pages/VersionPage.ui:87 msgctxt "VersionPage|" msgid "Make the selected package apply later." msgstr "" #: src/application/pages/VersionPage.ui:97 msgctxt "VersionPage|" msgid "Remove selected package from the instance." msgstr "" #: src/application/pages/VersionPage.ui:110 #: src/application/pages/VersionPage.ui:133 msgctxt "VersionPage|" msgid "Edit" msgstr "" #: src/application/pages/VersionPage.ui:120 msgctxt "VersionPage|" msgid "Customize selected package." msgstr "" #: src/application/pages/VersionPage.ui:123 msgctxt "VersionPage|" msgid "Customize" msgstr "" #: src/application/pages/VersionPage.ui:130 msgctxt "VersionPage|" msgid "Edit selected package." msgstr "" #: src/application/pages/VersionPage.ui:140 msgctxt "VersionPage|" msgid "Revert the selected package to default." msgstr "" #: src/application/pages/VersionPage.ui:143 msgctxt "VersionPage|" msgid "Revert" msgstr "" #: src/application/pages/VersionPage.ui:163 msgctxt "VersionPage|" msgid "Install the Minecraft Forge package." msgstr "" #: src/application/pages/VersionPage.ui:166 msgctxt "VersionPage|" msgid "Install Forge" msgstr "" #: src/application/pages/VersionPage.ui:173 msgctxt "VersionPage|" msgid "Install the LiteLoader package." msgstr "" #: src/application/pages/VersionPage.ui:176 msgctxt "VersionPage|" msgid "Install LiteLoader" msgstr "" #: src/application/pages/VersionPage.ui:183 msgctxt "VersionPage|" msgid "Install normal mods." msgstr "" #: src/application/pages/VersionPage.ui:186 msgctxt "VersionPage|" msgid "Install mods" msgstr "" #: src/application/pages/VersionPage.ui:196 msgctxt "VersionPage|" msgid "Advanced" msgstr "" #: src/application/pages/VersionPage.ui:206 msgctxt "VersionPage|" msgid "Add a mod into the Minecraft jar file." msgstr "" #: src/application/pages/VersionPage.ui:209 msgctxt "VersionPage|" msgid "Add jar mod" msgstr "" #: src/application/pages/VersionPage.ui:216 msgctxt "VersionPage|" msgid "Reset apply order of packages." msgstr "" #: src/application/pages/VersionPage.ui:219 msgctxt "VersionPage|" msgid "Reset order" msgstr "" #: src/application/pages/VersionPage.ui:226 msgctxt "VersionPage|" msgid "Reload all packages." msgstr "" #: src/application/pages/VersionPage.ui:229 msgctxt "VersionPage|" msgid "Reload" msgstr "" #: src/application/pages/VersionPage.cpp:213 #: src/application/pages/VersionPage.cpp:219 #: src/application/pages/VersionPage.cpp:238 #: src/application/pages/VersionPage.cpp:296 #: src/application/pages/VersionPage.cpp:309 #: src/application/pages/VersionPage.cpp:322 #: src/application/pages/VersionPage.cpp:337 msgctxt "VersionPage|" msgid "Error" msgstr "" #: src/application/pages/VersionPage.cpp:238 msgctxt "VersionPage|" msgid "Couldn't remove file" msgstr "" #: src/application/pages/VersionPage.cpp:220 msgctxt "VersionPage|" msgid "Couldn't load the instance profile." msgstr "" #: src/application/pages/VersionPage.cpp:159 #, qt-format msgctxt "VersionPage|" msgid "%1 possibly has issues." msgstr "" #: src/application/pages/VersionPage.cpp:162 #, qt-format msgctxt "VersionPage|" msgid "%1 has issues!" msgstr "" #: src/application/pages/VersionPage.cpp:176 msgctxt "VersionPage|" msgid "Error: " msgstr "" #: src/application/pages/VersionPage.cpp:180 msgctxt "VersionPage|" msgid "Warning: " msgstr "" #: src/application/pages/VersionPage.cpp:265 msgctxt "VersionPage|" msgid "" "This will add mods directly to the Minecraft jar.\n" "Unless you KNOW that this is what NEEDS to be done, you should just use the " "mods folder (Loader mods).\n" "\n" "Do you want to continue?" msgstr "" #: src/application/pages/VersionPage.cpp:269 msgctxt "VersionPage|" msgid "I understand, continue." msgstr "" #: src/application/pages/VersionPage.cpp:269 msgctxt "VersionPage|" msgid "Cancel" msgstr "" #: src/application/pages/VersionPage.cpp:276 msgctxt "VersionPage|" msgid "Select jar mods" msgstr "" #: src/application/pages/VersionPage.cpp:276 msgctxt "VersionPage|" msgid "Minecraft.jar mods (*.zip *.jar)" msgstr "" #: src/application/pages/VersionPage.cpp:329 msgctxt "VersionPage|" msgid "Change Minecraft version" msgstr "" #: src/application/pages/VersionPage.cpp:338 msgctxt "VersionPage|" msgid "" "MultiMC cannot download Minecraft or update instances unless you have at " "least one account added.\n" "Please add your Mojang or Minecraft account." msgstr "" #: src/application/pages/VersionPage.cpp:264 #: src/application/pages/VersionPage.cpp:347 msgctxt "VersionPage|" msgid "Are you sure?" msgstr "" #: src/application/pages/VersionPage.cpp:348 msgctxt "VersionPage|" msgid "" "This will remove any library/version customization you did previously. This " "includes things like Forge install and similar." msgstr "" #: src/application/pages/VersionPage.cpp:402 msgctxt "VersionPage|" msgid "Couldn't load or download the LiteLoader version lists!" msgstr "" #: src/application/pages/VersionPage.cpp:467 msgctxt "VersionPage|" msgid "Error updating instance" msgstr "" #: src/application/pages/VersionPage.cpp:380 msgctxt "VersionPage|" msgid "Select Forge version" msgstr "" #: src/application/pages/VersionPage.cpp:382 msgctxt "VersionPage|" msgid "No Forge versions are currently available for Minecraft " msgstr "" #: src/application/pages/VersionPage.cpp:384 msgctxt "VersionPage|" msgid "Couldn't load or download the Forge version lists!" msgstr "" #: src/application/pages/VersionPage.cpp:397 msgctxt "VersionPage|" msgid "Select LiteLoader version" msgstr "" #: src/application/pages/VersionPage.cpp:400 msgctxt "VersionPage|" msgid "No LiteLoader versions are currently available for Minecraft " msgstr "" #: src/application/VersionProxyModel.cpp:98 msgctxt "VersionProxyModel|" msgid "Version" msgstr "" #: src/application/VersionProxyModel.cpp:100 msgctxt "VersionProxyModel|" msgid "Minecraft" msgstr "" #: src/application/VersionProxyModel.cpp:102 msgctxt "VersionProxyModel|" msgid "Branch" msgstr "" #: src/application/VersionProxyModel.cpp:104 msgctxt "VersionProxyModel|" msgid "Type" msgstr "" #: src/application/VersionProxyModel.cpp:106 msgctxt "VersionProxyModel|" msgid "Architecture" msgstr "" #: src/application/VersionProxyModel.cpp:108 msgctxt "VersionProxyModel|" msgid "Path" msgstr "" #: src/application/VersionProxyModel.cpp:116 msgctxt "VersionProxyModel|" msgid "The name of the version." msgstr "" #: src/application/VersionProxyModel.cpp:118 msgctxt "VersionProxyModel|" msgid "Minecraft version" msgstr "" #: src/application/VersionProxyModel.cpp:120 msgctxt "VersionProxyModel|" msgid "The version's branch" msgstr "" #: src/application/VersionProxyModel.cpp:122 msgctxt "VersionProxyModel|" msgid "The version's type" msgstr "" #: src/application/VersionProxyModel.cpp:124 msgctxt "VersionProxyModel|" msgid "CPU Architecture" msgstr "" #: src/application/VersionProxyModel.cpp:126 msgctxt "VersionProxyModel|" msgid "Filesystem path to this version" msgstr "" #: src/application/VersionProxyModel.cpp:173 msgctxt "VersionProxyModel|" msgid "Recommended" msgstr "" #: src/application/VersionProxyModel.cpp:180 #: src/application/VersionProxyModel.cpp:185 msgctxt "VersionProxyModel|" msgid "Latest" msgstr "" #: src/application/dialogs/VersionSelectDialog.cpp:81 #, fuzzy msgctxt "VersionSelectDialog|" msgid "Choose Version" msgstr "Версия" #: src/application/dialogs/VersionSelectDialog.cpp:82 msgctxt "VersionSelectDialog|" msgid "Reloads the version list." msgstr "" #: src/application/dialogs/VersionSelectDialog.cpp:83 msgctxt "VersionSelectDialog|" msgid "&Refresh" msgstr "" #: src/application/widgets/VersionSelectWidget.cpp:113 msgctxt "VersionSelectWidget|" msgid "Error" msgstr "" #: src/application/widgets/VersionSelectWidget.cpp:114 #, qt-format msgctxt "VersionSelectWidget|" msgid "" "List update failed:\n" "%1" msgstr "" #: src/api/logic/wonko/WonkoIndex.cpp:71 msgctxt "WonkoIndex|" msgid "Name" msgstr "" #: src/api/logic/wonko/tasks/BaseWonkoEntityLocalLoadTask.cpp:68 msgctxt "WonkoIndexLocalLoadTask|" msgid "Wonko Index" msgstr "" #: src/api/logic/wonko/tasks/BaseWonkoEntityRemoteLoadTask.cpp:77 msgctxt "WonkoIndexRemoteLoadTask|" msgid "Wonko Index" msgstr "" #: src/application/pages/global/WonkoPage.ui:14 msgctxt "WonkoPage|" msgid "Form" msgstr "" #: src/application/pages/global/WonkoPage.ui:36 msgctxt "WonkoPage|" msgid "Tab 1" msgstr "" #: src/application/pages/global/WonkoPage.ui:42 #, fuzzy msgctxt "WonkoPage|" msgid "Versions" msgstr "Версия" #: src/application/pages/global/WonkoPage.ui:48 #: src/application/pages/global/WonkoPage.ui:161 msgctxt "WonkoPage|" msgid "Search..." msgstr "" #: src/application/pages/global/WonkoPage.ui:70 #: src/application/pages/global/WonkoPage.ui:183 #: src/application/pages/global/WonkoPage.cpp:182 #: src/application/pages/global/WonkoPage.cpp:222 msgctxt "WonkoPage|" msgid "Refresh ___" msgstr "" #: src/application/pages/global/WonkoPage.ui:81 #, fuzzy msgctxt "WonkoPage|" msgid "Version:" msgstr "Версия:" #: src/application/pages/global/WonkoPage.ui:95 msgctxt "WonkoPage|" msgid "Time:" msgstr "" #: src/application/pages/global/WonkoPage.ui:109 msgctxt "WonkoPage|" msgid "Type:" msgstr "" #: src/application/pages/global/WonkoPage.ui:123 msgctxt "WonkoPage|" msgid "Dependencies:" msgstr "" #: src/application/pages/global/WonkoPage.ui:155 msgctxt "WonkoPage|" msgid "Resources" msgstr "" #: src/application/pages/global/WonkoPage.ui:194 msgctxt "WonkoPage|" msgid "UID:" msgstr "" #: src/application/pages/global/WonkoPage.ui:208 msgctxt "WonkoPage|" msgid "Name:" msgstr "" #: src/application/pages/global/WonkoPage.ui:240 msgctxt "WonkoPage|" msgid "Refresh Index" msgstr "" #: src/application/pages/global/WonkoPage.h:37 msgctxt "WonkoPage|" msgid "Wonko" msgstr "" #: src/application/pages/global/WonkoPage.cpp:158 #: src/application/pages/global/WonkoPage.cpp:209 #, qt-format msgctxt "WonkoPage|" msgid "Refresh %1" msgstr "" #: src/api/logic/wonko/tasks/BaseWonkoEntityLocalLoadTask.cpp:86 #, qt-format msgctxt "WonkoVersionListLocalLoadTask|" msgid "Wonko Version List for %1" msgstr "" #: src/api/logic/wonko/tasks/BaseWonkoEntityRemoteLoadTask.cpp:95 #, qt-format msgctxt "WonkoVersionListRemoteLoadTask|" msgid "Wonko Version List for %1" msgstr "" #: src/api/logic/wonko/tasks/BaseWonkoEntityLocalLoadTask.cpp:108 #, qt-format msgctxt "WonkoVersionLocalLoadTask|" msgid "Wonko Version for %1" msgstr "" #: src/api/logic/wonko/tasks/BaseWonkoEntityRemoteLoadTask.cpp:117 #, qt-format msgctxt "WonkoVersionRemoteLoadTask|" msgid "Wonko Version for %1" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/WorldList.cpp:208 msgctxt "WorldList|" msgid "Name" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/WorldList.cpp:210 msgctxt "WorldList|" msgid "Last Played" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/WorldList.cpp:219 msgctxt "WorldList|" msgid "The name of the world." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/WorldList.cpp:221 msgctxt "WorldList|" msgid "Date and time the world was last played." msgstr "" #: src/application/pages/WorldListPage.ui:41 msgctxt "WorldListPage|" msgid "Add" msgstr "" #: src/application/pages/WorldListPage.ui:51 msgctxt "WorldListPage|" msgid "Rename" msgstr "" #: src/application/pages/WorldListPage.ui:58 msgctxt "WorldListPage|" msgid "Copy" msgstr "" #: src/application/pages/WorldListPage.ui:65 msgctxt "WorldListPage|" msgid "&Remove" msgstr "" #: src/application/pages/WorldListPage.ui:82 msgctxt "WorldListPage|" msgid "Copy Seed" msgstr "" #: src/application/pages/WorldListPage.ui:102 msgctxt "WorldListPage|" msgid "Refresh" msgstr "" #: src/application/pages/WorldListPage.ui:109 msgctxt "WorldListPage|" msgid "&View Folder" msgstr "" #: src/application/pages/WorldListPage.cpp:112 msgctxt "WorldListPage|" msgid "Are you sure?" msgstr "" #: src/application/pages/WorldListPage.cpp:113 msgctxt "WorldListPage|" msgid "" "This will remove the selected world permenantly.\n" "The world will be gone forever (A LONG TIME).\n" "\n" "Do you want to continue?" msgstr "" #: src/application/pages/WorldListPage.cpp:203 msgctxt "WorldListPage|" msgid "MCEdit failed to start!" msgstr "" #: src/application/pages/WorldListPage.cpp:204 msgctxt "WorldListPage|" msgid "" "MCEdit failed to start.\n" "It may be necessary to reinstall it." msgstr "" #: src/application/pages/WorldListPage.cpp:193 msgctxt "WorldListPage|" msgid "No MCEdit found or set up!" msgstr "" #: src/application/pages/WorldListPage.cpp:194 msgctxt "WorldListPage|" msgid "" "You do not have MCEdit set up or it was moved.\n" "You can set it up in the global settings." msgstr "" #: src/application/pages/WorldListPage.cpp:250 msgctxt "WorldListPage|" msgid "Select a Minecraft world zip" msgstr "" #: src/application/pages/WorldListPage.cpp:251 msgctxt "WorldListPage|" msgid "Minecraft World Zip File (*.zip)" msgstr "" #: src/application/pages/WorldListPage.cpp:272 msgctxt "WorldListPage|" msgid "Copy World" msgstr "" #: src/application/pages/WorldListPage.cpp:272 msgctxt "WorldListPage|" msgid "" "Changing a world while Minecraft is running is potentially unsafe.\n" "Do you wish to proceed?" msgstr "" #: src/application/pages/WorldListPage.cpp:296 #: src/application/pages/WorldListPage.cpp:319 msgctxt "WorldListPage|" msgid "World name" msgstr "" #: src/application/pages/WorldListPage.cpp:296 msgctxt "WorldListPage|" msgid "Enter a new name for the copy." msgstr "" #: src/application/pages/WorldListPage.cpp:319 msgctxt "WorldListPage|" msgid "Enter a new world name." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/auth/YggdrasilTask.cpp:114 msgctxt "YggdrasilTask|" msgid "Authentication operation timed out." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/auth/YggdrasilTask.cpp:117 msgctxt "YggdrasilTask|" msgid "Authentication operation cancelled." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/auth/YggdrasilTask.cpp:122 msgctxt "YggdrasilTask|" msgid "" "SSL Handshake failed.
There might be a few causes for it:
 • You use Windows XP and need to update your root certificates
 • Some device on your network is interfering with SSL traffic. In that " "case, you have bigger worries than Minecraft not starting.
 • Possibly " "something else. Check the MultiMC log file for details
" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/auth/YggdrasilTask.cpp:137 #, qt-format msgctxt "YggdrasilTask|" msgid "Authentication operation failed due to a network error: %1 (%2)" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/auth/YggdrasilTask.cpp:163 #, qt-format msgctxt "YggdrasilTask|" msgid "" "Failed to parse authentication server response JSON response: %1 at offset " "%2." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/auth/YggdrasilTask.cpp:192 #, qt-format msgctxt "YggdrasilTask|" msgid "" "An unknown error occurred when trying to communicate with the authentication " "server: %1" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/auth/YggdrasilTask.cpp:212 msgctxt "YggdrasilTask|" msgid "An unknown Yggdrasil error occurred." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/auth/YggdrasilTask.cpp:223 msgctxt "YggdrasilTask|" msgid "Sending request to auth servers..." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/auth/YggdrasilTask.cpp:225 msgctxt "YggdrasilTask|" msgid "Processing response from servers..." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/auth/YggdrasilTask.cpp:227 msgctxt "YggdrasilTask|" msgid "Authentication task succeeded." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/auth/YggdrasilTask.cpp:229 msgctxt "YggdrasilTask|" msgid "Failed to contact the authentication server." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/auth/YggdrasilTask.cpp:231 msgctxt "YggdrasilTask|" msgid "Failed to authenticate." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/auth/YggdrasilTask.cpp:233 msgctxt "YggdrasilTask|" msgid "..." msgstr ""